Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

15 Δεκεμβρίου 1995: Και το όνομα αυτού: ΕΥΡΩ…

Στις 15 Δεκέμ­βρη 1995 οι δεκα­πέ­ντε ηγέ­τες της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, στη Σύνο­δο Κορυ­φής της Μαδρί­της απο­φα­σί­ζουν να δώσουν στο κοι­νό ευρω­παϊ­κό νόμι­σμα το όνο­μα: EURO. Είναι βεβαί­ως μια συμ­βο­λι­κή πρά­ξη, η οποία ωστό­σο σημα­το­δο­τεί ένα νέο στά­διο στην πορεία της οικο­νο­μι­κής ολο­κλή­ρω­σης της ΕΕ. Το κοι­νό νόμι­σμα θεω­ρεί­ται η κορω­νί­δα της Οικο­νο­μι­κής και Νομι­σμα­τι­κής Ενω­σης και παρου­σιά­ζε­ται ως η από­δει­ξη της οικο­νο­μι­κής ισχύ­ος της ΕΕ στον αντα­γω­νι­σμό με τις ΗΠΑ και την Ιαπω­νία. Κατά τη διάρ­κεια πανη­γυ­ρι­κής τελε­τής, οι ιθύ­νο­ντες της ΕΕ παρου­σιά­ζουν ένα μεγά­λο αντί­γρα­φο του κοι­νού νομί­σμα­τος, το οποίο θα κυκλο­φο­ρή­σει σε κέρ­μα­τα και χαρ­το­νο­μί­σμα­τα από την 1η Γενά­ρη 2002, ενώ από την 1η Ιού­λη του 2002 θα αντι­κα­τα­στή­σει όλα τα εθνι­κά νομί­σμα­τα των χωρών — μελών. Στις ομι­λί­ες τους κάνουν λόγο για το ισχυ­ρό­τε­ρο νόμι­σμα στις διε­θνείς αγο­ρές του χρή­μα­τος, το οποίο σύντο­μα θα εκτο­πί­σει το δολά­ριο και το γιεν από τις πρώ­τες θέσεις. Η ελλη­νι­κή αντι­προ­σω­πεία στη Σύνο­δο πανη­γυ­ρί­ζει, για­τί κατά­φε­ρε να ανα­γρά­φε­ται στο χαρ­το­νό­μι­σμα ο τίτλος και με ελλη­νι­κούς χαρα­κτή­ρες: ΕΥΡΩ…

Οι «δεκα­πέ­ντε» απο­φα­σί­ζουν, ακό­μη, ότι το ΕΥΡΩ θα εισα­χθεί στις διε­θνείς αγο­ρές και στο οποίο θα συμ­με­τά­σχουν οι χώρες — μέλη, οι οποί­ες κατά­φε­ραν να εκπλη­ρώ­σουν τα σχε­τι­κά κρι­τή­ρια της Συν­θή­κης του Μάα­στριχτ. Ορί­ζε­ται, επί­σης, ότι σύμ­φω­να με τη Συν­θή­κη ο θεμα­το­φύ­λα­κας του κοι­νού ευρω­παϊ­κού νομί­σμα­τος θα είναι η Ευρω­παϊ­κή Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα, η οποία θα ασκεί αυτό­νο­μα τη νομι­σμα­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ.

Πέντε χρό­νια αργό­τε­ρα, σήμε­ρα, γνω­ρί­ζου­με πόσο μακριά από την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ήταν οι πανη­γυ­ρι­σμοί και οι μεγα­λο­στο­μί­ες των Ευρω­παί­ων ηγε­τών στη Σύνο­δο της Μαδρίτης.

Το ΕΥΡΩ έκα­νε την εμφά­νι­ση του στις διε­θνείς αγο­ρές του χρή­μα­τος στις 3 Γενά­ρη με φαν­φά­ρες και επα­νά­λη­ψη των προβλέψεων.

Η κυκλο­φο­ρία του ΕΥΡΩ με τη μορ­φή των χαρ­το­νο­μι­σμά­των και των κερ­μά­των ορί­στη­κε για την 1η Ιανουα­ρί­ου του 2002, ενώ από τον Ιού­λιο του 2002 θα είναι το μονα­δι­κό νόμι­σμα για τα κρά­τη- μέλη της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, αφού θα απο­συρ­θούν τα εθνι­κά νομίσματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο