Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

🚩 15+1 λόγοι για δυνατό ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες

Ψηφίζουμε ΚΚΕ στις ευρωεκλογές

 1. Για­τί δυνα­τό ΝΑΙ στο ΚΚΕ σημαί­νει δυνα­τό ΟΧΙ στην ΕΕ του κεφα­λαί­ου, των κρί­σε­ων, της φτώ­χειας και των πολέ­μων. ΝΑΙ στο ΚΚΕ σημαί­νει ΝΑΙ στον αγώ­να για την απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ, για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του σοσια­λι­σμού. Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κά προ­ο­δευ­τι­κή διέ­ξο­δος για τους λαούς της Ευρώ­πης, η στέ­ρεη βάση για να δυνα­μώ­σει η αλλη­λεγ­γύη και η φιλία, να ανα­πτυ­χθούν αμοι­βαία επω­φε­λείς σχέ­σεις ανά­με­σα στους ευρω­παϊ­κούς λαούς.
 2. Για­τί δυνα­τό ΚΚΕ σημαί­νει πιο δυνα­τός αγώ­νας ενά­ντια στους μηχα­νι­σμούς επο­πτεί­ας και τα μνη­μό­νια διαρ­κεί­ας της ΕΕ, που υλο­ποί­η­σαν και θα συνε­χί­σουν να υλο­ποιούν οι κυβερ­νή­σεις, όπως κι αν αυτο­προσ­διο­ρί­ζο­νται. Αυτή η πολι­τι­κή δεν ήταν απο­τέ­λε­σμα «λαν­θα­σμέ­νων επι­λο­γών», όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου, της ΕΕ και των κομ­μά­των τους, για να στη­ρι­χθεί η κερ­δο­φο­ρία πάνω στα συντρίμ­μια των λαϊ­κών δικαιω­μά­των. ∆εν υπάρ­χουν «προ­ο­δευ­τι­κοί» στυ­λο­βά­τες του κεφα­λαί­ου, όπως προ­σπα­θεί να πεί­σει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι λαοί της Ευρώ­πης έχουν ζήσει στο πετσί τους τόσο τις «νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες» όσο και τις σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις που εναλ­λάξ εφάρ­μο­σαν τα πιο βάρ­βα­ρα μέτρα. Αυτό έκα­ναν στην Ελλά­δα οι κυβερ­νή­σεις της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ.
 3. Για­τί µόνο η ψήφος στο ΚΚΕ μπο­ρεί να εκφρά­σει τη γνή­σια λαϊ­κή αντί­θε­ση στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, που απο­δεί­χτη­κε ότι δεν αλλά­ζει, όπως µας έλε­γαν, παρά µόνο προς το χει­ρό­τε­ρο για τους λαούς.

Προ­ο­δευ­τι­κό δεν είναι οι λαοί να παλεύ­ουν μάταια για να «εξαν­θρω­πί­σουν» αυτή την ένω­ση των καπι­τα­λι­στών, αλλά η ρήξη µε τέτοιες λυκοσυμμαχίες.

 1. Για­τί µε δυνα­τό ΚΚΕ το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα μπο­ρεί να αξιο­ποι­ή­σει προς όφε­λός του τις αντι­θέ­σεις στο εσω­τε­ρι­κό της ΕΕ.

Να μην εγκλω­βι­στεί στον όψι­µο καβγά μετα­ξύ «ευρω­παϊ­στών» και «ευρω­σκε­πτι­κι­στών», που απο­τε­λούν τις δύο όψεις του ίδιου αντι­λαϊ­κού «νομί­σμα­τος». Καμιά πλευ­ρά δεν αμφι­σβη­τεί τον καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης που οδη­γεί τους λαούς στον εγκλω­βι­σμό σε τέτοιους αντι­δρα­στι­κούς οργανισμούς.

Το ΚΚΕ παλεύ­ει για την απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ, µε τον ίδιο το λαό στην εξου­σία και όχι για να εντα­χθεί η Ελλά­δα σε μια άλλη ‑εξί­σου εχθρι­κή για το λαό- συμ­μα­χία ή για να αλλά­ξει απλά το νόμι­σμα µε το οποίο θα μετρά­με τη φτώ­χεια µας.

 1. Δυνα­τό ΚΚΕ για να υψώ­σου­µε απο­τε­λε­σμα­τι­κό τεί­χος στο ρατσι­σμό, στο φασι­σμό και την ακρο­δε­ξιά, που απο­τε­λούν εναλ­λα­κτι­κές μορ­φές δια­χεί­ρι­σης της δικτα­το­ρί­ας του κεφα­λαί­ου. Αυτά τα ρεύ­μα­τα τρο­φο­δο­τού­νται από την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ, τους πολέ­μους που εξα­πο­λύ­ει, την πολι­τι­κή της ενά­ντια σε μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες, τον αντι­κομ­μου­νι­σμό και την ανι­στό­ρη­τη εξί­σω­ση κομ­μου­νι­σμού — φασι­σμού που απο­τε­λούν «ιδρυ­τι­κή της αξία». Η ναζι­στι­κή — εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή μιλά­ει μάλι­στα υπέρ της ΕΕ, ότι μπο­ρούν να αξιο­ποι­η­θούν οι θεσμοί της για μια δήθεν «μεγά­λη Ελλάδα»!
 2. Για­τί οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ ήταν και θα είναι ξανά η μονα­δι­κή φωνή υπε­ρά­σπι­σης των λαϊ­κών συµφε­ρό­ντων, τα «µάτια» και η «φωνή» του λαού στην Ευρω­βου­λή. Όλα αυτά τα χρό­νια εκα­το­ντά­δες ήταν οι παρεμ­βά­σεις τους και η απο­κά­λυ­ψη των στό­χων και κατευ­θύν­σε­ων της ΕΕ.
 3. Για­τί ένα πολύ δυνα­τό ΚΚΕ θα στεί­λει μήνυ­μα αισιο­δο­ξί­ας, μαχη­τι­κό­τη­τας και αλλη­λεγ­γύ­ης σε όλους τους λαούς της Ευρώ­πης, σε Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα που παλεύ­ουν σε δύσκο­λες συν­θή­κες για να ανα­γεν­νη­θεί το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα σε κάθε χώρα.

ΛΣ

 1. Για να βάλου­με περισ­σό­τε­ρα εµπό­δια στις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, στα αντι­λαϊ­κά μέτρα, που υλο­ποιού­νται από τις κυβερ­νή­σεις και την Τοπι­κή ∆ιοί­κη­ση. Αυτοί οι νόμοι προ­βλέ­πουν εµπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών, «πάγω­μα» προ­σλή­ψε­ων, ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς από τους δήμους, περι­κο­πές δαπα­νών για βασι­κά έργα, υπο­δο­μές και παρεμ­βά­σεις προς όφε­λος των λαϊ­κών στρω­μά­των (π.χ. αντι­πυ­ρι­κή, αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προστασία).

Αυτό είναι το νήμα που δένει την ΕΕ, τις κυβερ­νή­σεις, τις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές αρχές. Γι’ αυτό και οι τοπι­κές εκλο­γές δεν είναι «κάτι άλλο», «κάτι έξω» από το κεντρι­κό πολι­τι­κό πρόβλημα.

 1. Για να έχου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρους εκλεγ­μέ­νους δημάρ­χους, δημο­τι­κούς και περι­φε­ρεια­κούς συμ­βού­λους που θα απο­τε­λούν τη λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή. Θα µπουν μπρο­στά και θα συγκρου­στούν µε την εφαρ­μο­ζό­με­νη πολι­τι­κή, µε τα σχέ­δια των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Θα διεκ­δι­κή­σουν μαζί µε το λαό μέτρα στή­ρι­ξης και ανα­κού­φι­σης από τα χαρά­τσια και την άγρια φορο­λο­γία, να μην περά­σουν οι πλει­στη­ρια­σμοί, να έχουν όλα τα παι­διά πρό­σβα­ση στην Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή, έργα και υπο­δο­μές αντι­πυ­ρι­κής, αντι­πλημ­μυ­ρι­κής, αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας, ελεύ­θε­ρους χώρους για το λαό, δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των µε βάση τις σύγ­χρο­νες δυνα­τό­τη­τες και τα συµφέ­ρο­ντα του λαού και όχι τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.
 2. Για­τί οι δήμαρ­χοι, οι δημο­τι­κοί και περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι του ΚΚΕ θα συγκρου­στούν µε το αντι­λαϊ­κό θεσμι­κό πλαί­σιο και δεν θα «κρυ­φτούν» πίσω από αυτό, όπως κάνουν άλλοι, µόνο και µόνο για να κρύ­ψουν τις ευθύ­νες τους και τη συμ­φω­νία τους στην κεντρι­κή πολι­τι­κή. Οι υπο­ψή­φιοι του ΚΚΕ, της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» δεν θα πουν ποτέ ότι τα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα δεν είναι στην «αρμο­διό­τη­τά» τους. Θα παλέ­ψουν μαζί µε το λαό για σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα. Αυτό απέ­δει­ξαν µε τη δρά­ση τους οι 5 κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι σε Και­σα­ρια­νή, Χαϊ­δά­ρι, Ικα­ρία, Πάτρα και Πετρούπολη.

151 Δυναμώνουμε το ΚΚΕ παντού

 1. Για­τί δεν τσι­μπά­µε στα ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα, που ξανα­σερ­βί­ρο­νται µε νέο περι­τύ­λιγ­μα για να παρα­πλα­νή­σουν ακό­μη μια φορά το λαό. Για­τί θυμό­μα­στε τους «μνη­μο­νια­κούς» και «αντι­μνη­μο­νια­κούς», που έγι­ναν όλοι μνη­μο­νια­κοί. Θυμό­μα­στε το ΝΑΙ και το ΟΧΙ στο δημο­ψή­φι­σμα, που έγι­νε ΝΑΙ σ’ ένα νέο μνημόνιο.

Το ίδιο θα συμ­βεί και µε την καρι­κα­τού­ρα της ‑κατ’ όνο­µα- «προ­ο­δευ­τι­κής συμ­μα­χί­ας» του ΣΥΡΙΖΑ, που στή­νε­ται µε γνω­στά στε­λέ­χη που έχουν δια­κρι­θεί στο αντι­λαϊ­κό έργο, πρώ­ην υπουρ­γούς των κυβερ­νή­σε­ων ΠΑΣΟΚ και Ν∆, άλλους γυρο­λό­γους της πολι­τι­κής. Όταν υλο­ποιείς μια βάρ­βα­ρη πολι­τι­κή στο όνο­µα της «προ­ό­δου», όπως κάνει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, τότε θρέ­φεις την ακρο­δε­ξιά, τη συντή­ρη­ση, τη φασι­στι­κή δημα­γω­γία. Αυτό έχει απο­δει­χθεί πολ­λές φορές στην ιστορία.

Εκα­το­ντά­δες αγω­νι­στές και αγω­νί­στριες που πίστε­ψαν τα προη­γού­με­να χρό­νια το εμπό­ριο ελπί­δας του ΣΥΡΙΖΑ και προ­δό­θη­καν, σήμε­ρα συµπο­ρεύ­ο­νται µε το ΚΚΕ ανα­γνω­ρί­ζο­ντας ότι η συνε­πής του στά­ση ήταν η μόνη που υπη­ρε­τού­σε το συµφέ­ρον του λαού, κρά­τη­σε ζωντα­νή την ελπίδα.

 1. Για­τί και η «δίκαιη ανά­πτυ­ξη» του ΣΥΡΙΖΑ και η «βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη» της Ν∆ στην καρ­διά τους έχουν τους στό­χους των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Η «ανά­πτυ­ξή» τους απαι­τεί φτη­νή εργα­τι­κή δύνα­μη, συνέ­χι­ση της φορο­λη­στεί­ας του λαού, ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα. Η «υπε­ρα­πό­δο­ση της οικο­νο­μί­ας» σημαί­νει το ξεζού­μι­σμα του λαού για να στη­ρι­χθεί το μεγά­λο κεφά­λαιο. Γι’ αυτό ψηφί­ζουν παρέα ‑το ένα μετά το άλλο- τα «δωρά­κια» προς αυτό, όπως έκα­ναν πρό­σφα­τα µε τη φορο­α­συ­λία των εφο­πλι­στών, µε την παρά­δο­ση του φυσι­κού πλού­του της χώρας στους «επεν­δυ­τές» κλπ., την ώρα που και οι δύο έχουν «πνί­ξει» το λαό στους φόρους. Η ταύ­τι­σή τους στα κρί­σι­μα ζητή­μα­τα είναι και ο λόγος που προ­ε­κλο­γι­κά ανα­πα­ρά­γουν τη γνω­στή και χιλιο­παιγ­μέ­νη σκαν­δα­λο­λο­γία, μήπως και πεί­σουν κανέ­ναν ότι διαφέρουν.
 2. Για­τί µόνο το ΚΚΕ απο­τε­λεί συνε­πή αντί­πα­λο της ναζι­στι­κής — εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής. Αντι­πα­λεύ­ει το σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που θρέ­φει το φασι­στι­κό ρεύ­μα. Για­τί μπαί­νει μπρο­στά, για να απο­μο­νω­θούν οι φασί­στες από τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε γει­το­νιά. Για να γκρε­μι­στεί η Χρυ­σή Αυγή από την 3η θέση. Πραγ­μα­τι­κοί αντί­πα­λοι του φασι­σμού δεν είναι εκεί­νοι που κρα­τά­νε τη σημαία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που συγκυ­βέρ­νη­σαν µε ακρο­δε­ξιούς, που δεν παίρ­νουν μέτρα για να τελειώ­σει επι­τέ­λους η δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Ούτε βέβαια, αυτήν τη μάχη μπο­ρούν να τη δώσουν δυνά­μεις, όπως η Ν∆, που ψαρεύ­ουν στα βρω­μό­νε­ρα της ακρο­δε­ξιάς, του εθνι­κι­σμού και του ρατσισμού.
 3. Για­τί το ΚΚΕ αγω­νί­ζε­ται ενά­ντια στους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στα Βαλ­κά­νια και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, που απει­λούν την ειρή­νη και τη στα­θε­ρό­τη­τα της περιο­χής. Για­τί µόνο το ΚΚΕ ενα­ντιώ­νε­ται ουσια­στι­κά τόσο στη ΝΑΤΟι­κή Συμ­φω­νία των Πρε­σπών όσο και στις εθνι­κι­στι­κές — αλυ­τρω­τι­κές φωνές και στις δύο χώρες, που δεν βγά­ζαν άχνα για τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και αντα­γω­νι­σμούς, παί­ζο­ντας κι αυτοί το παι­χνί­δι της διαί­ρε­σης των λαών. Μόνο το ΚΚΕ στέ­κε­ται απέ­να­ντι στους στό­χους της άρχου­σας τάξης που σημα­το­δο­τούν βαθύ­τε­ρη εµπλο­κή στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ – ΕΕ.
 4. Δίνου­με δύνα­μη στο ΚΚΕ για να αφή­σου­µε πίσω το δρό­μο των συνε­χών θυσιών για τα κέρ­δη των λίγων. Να αφή­σου­µε πίσω τα ψεύ­τι­κα διλήμ­μα­τα, το «μικρό­τε­ρο κακό», που κάθε φορά οδη­γεί στο «μεγα­λύ­τε­ρο κακό». Να βαδί­σου­με μαζί σε έναν δια­φο­ρε­τι­κό δρό­μο. Το δρό­μο της ελπί­δας, της πάλης για τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες µας, που δεν συμ­βι­βά­ζο­νται µε τα κέρ­δη των καπι­τα­λι­στών. ∆ύνα­μη στο ΚΚΕ είναι δύνα­μη για την ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, για τη μεγά­λη Κοι­νω­νι­κή Συμ­μα­χία εργα­ζο­μέ­νων, αγρο­τών, επαγ­γελ­μα­τιών που θα συγκρού­ε­ται µε το κεφά­λαιο, τις κυβερ­νή­σεις του, τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώσεις.
 • Ειδι­κά οι νέοι και οι νέες που ψηφί­ζουν για πρώ­τη φορά έχουν ευκαι­ρία µε την ψήφο τους να κατα­δι­κά­σουν την ΕΕ, το σύστη­μα και τα κόμ­μα­τά τους. Να δυνα­μώ­σουν το ΚΚΕ, τη δική τους φωνή και δύναµη.
 • Για­τί οι «αξί­ες» και τα «ιδα­νι­κά» της ΕΕ δεν είναι αυτά που διδά­σκο­νται στα σχο­λι­κά βιβλία, αλλά αυτά που ζει η νεο­λαία καθη­με­ρι­νά: Η Παι­δεία-εµπό­ρευ­μα, η εργα­σια­κή περι­πλά­νη­ση, η ανα­σφά­λεια, οι πόλε­µοι και ο ξερι­ζω­μός λαών.
 • Για­τί η ΕΕ έχει ετοι­μά­σει από τώρα ένα ακό­μα χει­ρό­τε­ρο μέλ­λον για τους νέους. Η «Στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για τη Νεο­λαία» δια­μορ­φώ­νει ακό­μα πιο φτη­νό εργα­τι­κό δυνα­μι­κό, ένα νέο γύρο επί­θε­σης σε όποια δικαιώ­μα­τα έχει αφή­σει όρθια η πολι­τι­κή ΕΕ — κυβερνήσεων.
 • Πραγ­μα­τι­κά ΣΥΓΧΡΟΝΟ στην επο­χή µας, της μεγά­λης ανά­πτυ­ξης της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας είναι ο λαός και η νεο­λαία να απο­λαμ­βά­νει µία καλύ­τε­ρη ζωή, µε σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα και όχι οι νέοι να ζουν χει­ρό­τε­ρα από ό,τι ζού­σαν οι γονείς τους.
 1. Για­τί το ΚΚΕ έχει σχέ­διο για το σήμε­ρα και για το αύριο, φωτί­ζει µε το ανα­τρε­πτι­κό του πρό­γραμ­μα το δρό­μο, για μια δια­φο­ρε­τι­κή οργά­νω­ση της κοι­νω­νί­ας και της οικο­νο­μί­ας, µε το λαό στην εξου­σία και ιδιο­κτή­τη του πλού­του που παράγει.

Γιατί το πραγματικά προοδευτικό και σύγχρονο γεννιέται πάντα μέσα από την αμφισβήτηση, την ταξική σύγκρουση, τον αγώνα, για έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας.

ΚΚΕ παντούΛΣ

151 KKEΚΚΕ

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο