Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

16ο Συνέδριο ΚΚ Βενεζουέλας: Σε γραμμή ρήξης με τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση του συστήματος, για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών αγώνων

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν τα χαρά­μα­τα της 6ης Νοέμ­βρη 2022 οι εργα­σί­ες του σημα­ντι­κού 16ου Συνε­δρί­ου του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, το οποίο χάρα­ξε την πολι­τι­κή γραμ­μή του για τα επό­με­να χρό­νια, προ­χώ­ρη­σε σε επι­και­ρο­ποί­η­ση του Προ­γράμ­μα­τός του, καθώς και σε επι­βε­βαί­ω­ση της στά­σης αρχών του ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Συγκε­κρι­μέ­να το Συνέ­δριο ομό­φω­να ενέ­κρι­νε την Πολι­τι­κή Από­φα­ση με την οποία το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (ΚΚΒ) ανοι­χτά επι­κρί­νει τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Προ­έ­δρου Ν. Μαδού­ρο, που, όπως εκτι­μά, τα τελευ­ταία 4 χρό­νια έχει προ­χω­ρή­σει σε σει­ρά σκλη­ρών αντι­λαϊ­κών και αντερ­γα­τι­κών μέτρων, που μαζί με τις κυρώ­σεις που έχουν επι­βλη­θεί από τις ΗΠΑ έχουν εξα­νε­μί­σει τα λαϊ­κά εισο­δή­μα­τα. Επι­πλέ­ον, αυτά τα μέτρα συνο­δεύ­ο­νται με τη σκλη­ρή κατα­στο­λή των εργα­τι­κών αγώ­νων, με την απα­γό­ρευ­ση του δικαιώ­μα­τος της απερ­γί­ας, με την επι­δί­ω­ξη χει­ρα­γώ­γη­σης των συν­δι­κά­των, με την ποι­νι­κο­ποί­η­ση των αγώνων.

Το ΚΚΒ σε αυτές τις συν­θή­κες προ­χω­ρά στα­θε­ρά στην προ­σπά­θεια ανα­συ­γκρό­τη­σης και ενί­σχυ­σης του εργα­τι­κού ταξι­κού κινή­μα­τος. Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΒ επα­νε­κλέ­χτη­κε ο σύντρο­φος Οσκαρ Φιγκέ­ρα, ο οποί­ος στην ομι­λία του σημεί­ω­σε πως το ΚΚΒ «δεν έχει μόνο μια αντι­νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη γραμ­μή, επει­δή αυτή είναι μόνο μία από τις μορ­φές που απο­κτά ο καπι­τα­λι­σμός» και πρό­σθε­σε ότι «η άλλη μορ­φή είναι αυτή που εμφα­νί­ζε­ται με το πρό­σω­πο του “προ­ο­δευ­τι­σμού”, της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, αλλά δεν αγγί­ζει τα θεμέ­λια της οικο­νο­μί­ας. Αυτές δεν είναι επι­λο­γές για τον εργα­ζό­με­νο λαό της Βενε­ζου­έ­λας. Η επι­λο­γή του προ­λε­τα­ριά­του είναι μια αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή πολι­τι­κή και αυτό είναι το σύν­θη­μα αυτού του Συνε­δρί­ου: Ευρεία Λαϊ­κή Εργα­τι­κή Ενό­τη­τα για να αντι­με­τω­πί­σει την επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου». Ο Φιγκέ­ρα σημεί­ω­σε ότι η κύρια πρό­κλη­ση για το ΚΚΒ είναι «να οικο­δο­μή­σει μια ισχυ­ρή δύνα­μη που θα αμφι­σβη­τή­σει την εξου­σία της άρχου­σας αστι­κής τάξης» και γι’ αυτό «το 16ο Συνέ­δριο σημα­το­δο­τεί μια νέα πορεία για τους αγώ­νες του λαού».

Το ΚΚΕ αλληλέγγυο με τον λαό και το ΚΚ Βενεζουέλας

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, Οσκαρ Φιγκέ­ρα (αρι­στε­ρά στη φωτ.)

Οι αντι­πρό­σω­ποι του 16ου Συνε­δρί­ου του ΚΚΒ επι­φύ­λα­ξαν θερ­μή υπο­δο­χή στην αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ όταν αυτή μίλη­σε στο Συνέ­δριο, εκφρά­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ με το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας και την ΚΝ Βενε­ζου­έ­λας, που δίνουν σκλη­ρές μάχες για την υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της εργα­τι­κής τάξης και του λαού στη χώρα.

Η αντι­προ­σω­πεία απο­τε­λού­νταν από τον Ελι­σαίο Βαγε­νά, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ, και τον Αρη Ευαγ­γε­λί­δη, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ.

Οπως σημειώ­νε­ται στο χαι­ρε­τι­στή­ριο του ΚΚΕ, «θέλου­με να τονί­σου­με την αλλη­λεγ­γύη μας με τον λαό της Βενε­ζου­έ­λας ενά­ντια στην επι­θε­τι­κό­τη­τα και τις κυρώ­σεις που επι­βάλ­λουν ο βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κός και ο ευρω­παϊ­κός ιμπε­ρια­λι­σμός, που πλήτ­τουν βάναυ­σα τη ζωή της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των της Βενε­ζου­έ­λας. Το Κόμ­μα μας στη­ρί­ζει το αίτη­μα για τον άμε­σο τερ­μα­τι­σμό των παρά­νο­μων και κατα­να­γκα­στι­κών μέτρων και την επι­στρο­φή των περιου­σια­κών στοι­χεί­ων της Βενε­ζου­έ­λας που έχουν σφε­τε­ρι­στεί οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνάμεις.

Εκφρά­ζου­με την αισιο­δο­ξία πως η διε­ξα­γω­γή του Συνε­δρί­ου σας θα σημα­το­δο­τή­σει την παρα­πέ­ρα ενί­σχυ­ση του ΚΚΒ.

Ολη η πεί­ρα του Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κού Κινή­μα­τος απο­δει­κνύ­ει πως η ύπαρ­ξη γερού επα­να­στα­τι­κού κόμ­μα­τος της εργα­τι­κής τάξης, βασι­σμέ­νου στον μαρ­ξι­σμό — λενι­νι­σμό και τον προ­λε­τα­ρια­κό διε­θνι­σμό, με επα­να­στα­τι­κή στρα­τη­γι­κή ενά­ντια στον καπι­τα­λι­σμό και τα μονο­πώ­λια, με ισχυ­ρές οργα­νώ­σεις εκεί που δου­λεύ­ει και ζει το προ­λε­τα­ριά­το και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, είναι η βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για την ανα­τρο­πή του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και την οικο­δό­μη­ση της νέας κοι­νω­νί­ας, του σοσια­λι­σμού — κομμουνισμού.

Από αυτήν την άπο­ψη, θέλου­με να εκφρά­σου­με τη διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη και στή­ρι­ξη στο ΚΚΒ για τη μαχη­τι­κή υπε­ρά­σπι­ση της ιδε­ο­λο­γι­κής, πολι­τι­κής και οργα­νω­τι­κής του αυτο­τέ­λειας, ενά­ντια στις δυνά­μεις που θέλουν να το μετα­τρέ­ψουν σε ουρά της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας και υπο­στη­ρι­κτή της αντι­λαϊ­κής δια­χεί­ρι­σης του καπι­τα­λι­σμού στη Βενε­ζου­έ­λα. Κατα­δι­κά­ζου­με την καμπά­νια συκο­φά­ντη­σης και τις επι­θέ­σεις ενά­ντια στο ΚΚΒ, όπως τις άθλιες κατη­γο­ρί­ες περί χρη­μα­το­δό­τη­σης από τον αμε­ρι­κα­νι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό, τον απο­κλει­σμό του από τα ΜΜΕ, την παρά­νο­μη στέ­ρη­ση του δικαιώ­μα­τος του λόγου στο κοι­νο­βού­λιο από τον βου­λευ­τή και ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΒ, σύντρο­φο Οσκαρ Φιγκέ­ρα, την παρε­μπό­δι­ση υπο­ψη­φί­ων του να συμ­με­τέ­χουν στις πρό­σφα­τες εκλο­γι­κές διαδικασίες.

Εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στους συν­δι­κα­λι­στές της CUTV, που πρω­το­στα­τούν σε σημα­ντι­κούς εργα­τι­κούς αγώ­νες για το δικαί­ω­μα για αυξή­σεις στους μισθούς στο ύψος των ανα­γκών, την απο­κα­τά­στα­ση των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων, του δικαιώ­μα­τος στη συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση και την απερ­γία, ενά­ντια στις προ­σπά­θειες απο­διάρ­θρω­σης και ελα­στι­κο­ποί­η­σης των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων. Κατα­δι­κά­ζου­με κάθε από­πει­ρα ποι­νι­κο­ποί­η­σης των δίκαιων αγώ­νων του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος της Βενε­ζου­έ­λας. Με αυτή την έννοια, τονί­ζου­με την απαί­τη­σή μας να αφε­θούν άμε­σα ελεύ­θε­ροι οι εργά­τες και οι εργά­τριες που παρα­μέ­νουν άδι­κα υπό κρά­τη­ση, επει­δή αγω­νί­στη­καν για τα δικαιώ­μα­τά τους.

Το ΚΚΕ εκτι­μά­ει πως η πεί­ρα από την πορεία του λεγό­με­νου “προ­ο­δευ­τι­σμού”, του “Σοσια­λι­σμού του 21ου αιώ­να” στη Βενε­ζου­έ­λα τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες είναι διδακτική.

Απο­δει­κνύ­ε­ται πως δεν υπάρ­χει τρί­τος δρό­μος ανά­με­σα στον καπι­τα­λι­σμό και τον σοσια­λι­σμό, πως αν δεν αμφι­σβη­τη­θεί ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος ανά­πτυ­ξης, η κυριαρ­χία των μονο­πω­λί­ων στην οικο­νο­μία και η ίδια η αστι­κή εξου­σία και το κρά­τος της, οι όποιες κατα­κτή­σεις κερ­δί­ζο­νται με τον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων είναι προ­σω­ρι­νές, αργά ή γρή­γο­ρα οι κυβερ­νή­σεις κατα­φεύ­γουν σε αντι­λαϊ­κά μέτρα και κατα­στο­λή. Απο­δει­κνύ­ε­ται ο αντι­λαϊ­κός χαρα­κτή­ρας της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας ως αστι­κής δύνα­μης, που, όπως και οι άλλες φιλε­λεύ­θε­ρες — δεξιές πολι­τι­κές δυνά­μεις, δεν διστά­ζει να κατα­φύ­γει στον ανοι­χτό αντι­κομ­μου­νι­σμό, όταν αυτό απαι­τεί­ται, για να υπε­ρα­σπι­στεί τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφαλαίου.

Επι­βε­βαιώ­νο­νται, κατά τη γνώ­μη μας, η επι­και­ρό­τη­τα και η ανα­γκαιό­τη­τα του σοσια­λι­σμού και των νομο­τε­λειών του, της κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης των συγκε­ντρω­μέ­νων μέσων παρα­γω­γής, του επι­στη­μο­νι­κού κεντρι­κού σχε­δια­σμού, του εργα­τι­κού ελέγ­χου, της εργα­τι­κής εξουσίας».

Στο χαι­ρε­τι­στή­ριο του ΚΚΕ γίνε­ται ανα­φο­ρά στις διε­θνείς εξε­λί­ξεις, στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και τονί­ζε­ται πως «η έκδο­ση Κοι­νής Ανα­κοί­νω­σης κατα­δί­κης του νέου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων της Ισπα­νί­ας, του ΚΚ Μεξι­κού και του ΚΚ Τουρ­κί­ας, που συνυ­πέ­γρα­ψαν 42 Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα και 30 Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες, ανά­με­σά τους και το ΚΚΒ και η ΚΝΒ, κρά­τη­σε ψηλά τη σημαία του προ­λε­τα­ρια­κού διε­θνι­σμού, φώτι­σε τον κοι­νό δρό­μο της πάλης των κομ­μου­νι­στών ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τους κιν­δύ­νους που είναι μπρο­στά για τους λαούς».

Στο χαι­ρε­τι­στή­ριο του ΚΚΕ δόθη­καν επί­σης πλη­ρο­φο­ρί­ες για την πάλη του ΚΚΕ και του εργα­τι­κού κινή­μα­τος στην Ελλά­δα και εκφρά­ζε­ται η ετοι­μό­τη­τα του Κόμ­μα­τος για την εμβά­θυν­ση της συνερ­γα­σί­ας του με το ΚΚΒ, με το οποίο ήδη από κοι­νού συμ­με­τέ­χει και στην προ­σπά­θεια της «Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κής Επιθεώρησης».

Με τη σει­ρά του το ΚΚΒ απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό στους αγώ­νες του ΚΚΕ και της εργα­τι­κής τάξης της Ελλά­δας μπρο­στά στην πανελ­λα­δι­κή απερ­γία της 9ης Νοέμβρη.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο