Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

16 Φεβρουαρίου 1942: Κυκλοφορεί η Ιδρυτική Προκήρυξη του ΕΛΑΣ

Το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Γενά­ρη του 1942 συνήλ­θε η 8η Ολο­μέ­λεια της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ. Στην από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας δια­τυ­πώ­νο­νταν οι άμε­σοι και απώ­τε­ροι σκο­ποί του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να και γινό­ταν έκκλη­ση στο λαό και τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα να ενω­θούν στην πάλη για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ελλά­δας. Η 8η Ολο­μέ­λεια τόνι­ζε ιδιαί­τε­ρα ότι:

«Ο εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κός ανταρ­το­πό­λε­μος έχει πρω­τεύ­ου­σα σημα­σία για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας από τον ξενι­κό ζυγό. Οι κομ­μου­νι­στές πρέ­πει να μαζι­κο­ποι­ή­σουν και να επε­κτεί­νουν το αντάρ­τι­κο κίνη­μα στην ύπαι­θρο, να περι­φρου­ρή­σουν τον εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό του χαρακτήρα…».

Το Γενά­ρη του 1942 οι Κεντρι­κές Επι­τρο­πές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ συμ­φώ­νη­σαν να κάνουν επί­ση­μα γνω­στή την από­φα­σή τους για τη δημιουρ­γία του νέου στρα­τού της Αντί­στα­σης με την ονο­μα­σία Ελλη­νι­κός Λαϊ­κός Απε­λευ­θε­ρω­τι­κός Στρα­τός (ΕΛΑΣ). Με τις ίδιες απο­φά­σεις, η Κεντρι­κή Στρα­τιω­τι­κή Επι­τρο­πή που καθο­δη­γού­νταν από το ΕΜΑ και ήταν το ανώ­τα­το μέχρι τότε στρα­τιω­τι­κό επι­τε­λείο του ένο­πλου αγώ­να, ανα­συ­γκρο­τή­θη­κε, διευ­ρύν­θη­κε και μετο­νο­μά­στη­κε σε Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΕΛΑΣ. Επί­σης, ο Αρης Βελου­χιώ­της στάλ­θη­κε ορι­στι­κά στο βου­νό για να αρχί­σει την οργά­νω­ση του ΕΛΑΣ στη Ρούμελη.

Στις 16 Φλε­βά­ρη του 1942 κυκλο­φό­ρη­σε πλα­τιά η Ιδρυ­τι­κή Προ­κή­ρυ­ξη του ΕΛΑΣ. Σ’ αυτή δια­τυ­πώ­νο­νται οι σκο­ποί του λαϊ­κού στρα­τού που ήταν:

1) Αγώ­νας για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας από τους ξένους κατακτητές.

2) Περι­φρού­ρη­ση των κατα­κτή­σε­ων του λαού και των ελευ­θε­ριών του ενα­ντί­ον κάθε επιβουλής.

3) Εξα­σφά­λι­ση της τάξης μέχρι τη διε­ξα­γω­γή εκλο­γών, ώστε ο λαός να μπο­ρεί να εκφρά­σει πραγ­μα­τι­κά ελεύ­θε­ρα τη θέλη­σή του, για το πολί­τευ­μα και την κυβέρ­νη­σή του.

Με βάση την πεί­ρα που συγκε­ντρώ­θη­κε στη φωτιά του αγώ­να ενα­ντί­ον των κατα­κτη­τών, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ καθό­ρι­σαν το χαρα­κτή­ρα του στρα­τού, του ΕΛΑΣ και χάρα­ξαν βασι­κά τη στρα­τη­γι­κή και την τακτι­κή του. Ο ΕΛΑΣ έπρε­πε να γίνει λαϊ­κός απε­λευ­θε­ρω­τι­κός στρα­τός, ένο­πλο τμή­μα του λαού, τιμω­ρός των εχθρών του, υπε­ρα­σπι­στής της ζωής και της περιου­σί­ας του, ικα­νός να απε­λευ­θε­ρώ­σει τη χώρα από τους κατα­κτη­τές. Απο­στο­λή που εκπλή­ρω­σε μέχρι τέλους, δημιουρ­γώ­ντας το έπος της Εθνι­κής Αντίστασης.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Η ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ και τα όσα προη­γή­θη­καν απ’ αυτήν

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο