17 Νοεμβρίου 1918: Ιδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας

Στις 17–23 Νοέμ­βρη 1918 συνήλ­θε στον Πει­ραιά, στα γρα­φεία του Συν­δέ­σμου Μηχα­νι­κών Ατμο­πλοί­ων, το 1ο Σοσια­λι­στι­κό Συνέ­δριο. Κύρια απο­στο­λή του ήταν η συνέ­νω­ση των, σκόρ­πιων ως τότε, σοσια­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων και ομά­δων σε ένα ενιαίο κόμ­μα της εργα­τι­κής τάξης με δική του ταξι­κή πολι­τι­κή, η δια­τύ­πω­ση των Αρχών του και του Προ­γράμ­μα­τός του. Στο Συνέ­δριο πήραν μέρος … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 17 Νοεμ­βρί­ου 1918: Ιδρυ­ση του Σοσια­λι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας.