Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

17 Οκτωβρίου 1941: Η σφαγή των Κερδυλλίων

Οκτώ­βρης 1941. Οι κατα­κτη­τές παίρ­νουν σκλη­ρά μέτρα, για να χτυ­πή­σουν στη γέν­νη­σή τους τις πρώ­τες ένο­πλες αντι­στα­σια­κές ομά­δες, ενερ­γώ­ντας τις πρώ­τες εκκα­θα­ρι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις και τις πρώ­τες ομα­δι­κές εκτε­λέ­σεις αμάχων.

Τον Αύγου­στο κιό­λας του 1941, θα κάνει την εμφά­νι­σή της η πρώ­τη οργα­νω­μέ­νη ελλη­νι­κή αντάρ­τι­κη ομά­δα στο βου­νό Κερ­δύλ­λιο με την ονο­μα­σία «Οδυσ­σέ­ας Ανδρού­τσος», με αρχη­γό τον Στέρ­γιο Μου­διώ­τη και λίγο αργό­τε­ρα τον δάσκα­λο Θανά­ση Γκέ­νιο (Λασ­σά­νη) και υπαρ­χη­γό τον Περι­κλή Στα­μα­τό­που­λο. Η πρώ­τη συν­δυα­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση, που θα πρέ­πει να έβα­λε σε σκέ­ψεις τους Γερ­μα­νούς, ήταν αυτή της 27ης Σεπτεμ­βρί­ου, όταν οι αντάρ­τες των Κερ­δυλ­λί­ων, πιά­νο­ντας τους Ελλη­νες χωρο­φύ­λα­κες κυριο­λε­κτι­κά στον ύπνο, κατά­φε­ραν να πάρουν από τον αστυ­νο­μι­κό σταθ­μό της Ευκαρ­πί­ας αρκε­τό οπλι­σμό, σκο­τώ­νο­ντας έναν από αυτούς.

Στις 17 Οκτώ­βρη 1941 οι Γερ­μα­νοί κύκλω­σαν τα χωριά Ανω και Κάτω Κερ­δύλ­λια της επαρ­χί­ας Νιγρί­τας του Νομού Σερ­ρών, όπου ήταν η κύρια βάση της ανταρ­το­ο­μά­δας «Οδυσ­σέ­ας Ανδρού­τσος», συγκέ­ντρω­σαν όλους τους κατοί­κους, ξεχώ­ρι­σαν τους άρρε­νες από 15- 60 χρό­νων, συνο­λι­κά 222 άτο­μα, τους έβα­λαν να σκά­ψουν ομα­δι­κό τάφο και τους εκτέ­λε­σαν μπρο­στά στους δικούς τους. Στη συνέ­χεια έκα­ψαν όλα τα σπί­τια των δύο χωριών. Επει­τα οργά­νω­σαν επι­δρο­μές και σε άλλα χωριά της επαρ­χί­ας Νιγρί­τας, όπου με βάση τους κατα­λό­γους, που τους είχε δώσει η χωρο­φυ­λα­κή, ενήρ­γη­σαν συλ­λή­ψεις και έκα­ψαν τα σπί­τια των κατοί­κων, για τους οποί­ους είχαν υπό­νοιες ότι ήταν κομμουνιστές.

Στις 2 Νοεμ­βρί­ου, στις γερ­μα­νό­φι­λες εφη­με­ρί­δες της Θεσ­σα­λο­νί­κης, θα δει το φως της δημο­σιό­τη­τας η παρα­κά­τω, σχε­τι­κή με την εκτέ­λε­ση των κατοί­κων των Κερ­δυλ­λί­ων, ανα­κοί­νω­ση της Γερ­μα­νι­κής Διοί­κη­σης: «Εις τα βου­νά δυτι­κώς του Στρυ­μό­νος δρα από εβδο­μά­δων μία κομ­μου­νι­στι­κή συμ­μο­ρία απαρ­τι­ζό­με­νη από κατοί­κους των πέριξ χωρί­ων και επι­δι­δό­με­νη εις την ληστεί­αν των πλου­σί­ων χωρι­κών της περιο­χής όπως προ­σπο­ρι­στεί χρη­μα­τι­κά μέσα, τη σύλ­λη­ψιν Ελλή­νων αστυ­νο­μι­κών προς αφαί­ρε­ση των όπλων των και δι’ αυτών τον φόνον Γερ­μα­νών στρα­τιω­τών… Περί τα τέλη Σεπτεμ­βρί­ου εδο­λο­φο­νή­θη­σαν εις θέσιν Λαχα­νά 2 Γερ­μα­νοί στρα­τιώ­ται και προ ημε­ρών εγέ­νε­το από­πει­ρα ενα­ντί­ον του γερ­μα­νι­κού στρα­τού, με απο­τέ­λε­σμα το φόνο δύο Γερ­μα­νών ναυ­τών και το βαρύ τραυ­μα­τι­σμόν ενός άλλου εις Καλό­κα­στρον. Εν συνε­χεία διά των παρά του γερ­μα­νι­κού στρα­τού ληφθέ­ντων μέτρων κατε­στρά­φη­σαν παρ’ αυτού τα χωριά Ανω και Κάτω Κερ­δύλ­λια, οι κάτοι­κοι των οποί­ων απο­δε­δειγ­μέ­νως ανή­κον εις την εν λόγω συμ­μο­ρία τρο­φο­δο­τού­ντες και υπο­στη­ρί­ζο­ντες ταύ­την παντοιοτρόπως».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο