Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

18ο Συνέδριο ΠΣΟ — Γ. Πέρρος: «Να δυναμώσουν οι εργατικοί αγώνες σε κάθε γωνιά της γης»

Στο 18ο Συνέ­δριο της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας που ξεκί­νη­σε χθες στη Ρώμη, χαι­ρέ­τι­σε ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος, μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ. 

Ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία του, εξέ­φρα­σε την αλλη­λεγ­γύη των ταξι­κών συν­δι­κά­των της Ελλά­δας στους λαούς που αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό, στα­θε­ρά στο πλευ­ρό των λαών της Παλαι­στί­νης, της Κού­βας, της Συρί­ας κ.α.

Ευχα­ρί­στη­σε επί­σης την Γραμ­μα­τεία και το Προ­ε­δρείο της ΠΣΟ για την στή­ρι­ξη τους στους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων της Ελλά­δας ανα­φέ­ρο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά «η βοή­θεια σας και η αλλη­λεγ­γύη σας ήταν σημα­ντι­κή και κρί­σι­μη για τους αγώ­νες και την δρά­ση μας».

Επί­σης ενη­μέ­ρω­σε τους συνέ­δρους για την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας από την Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων Ελλά­δας με αυξή­σεις κατά μέσο όρο πάνω από 25%, μια πολύ σημα­ντι­κή επι­τυ­χία που αφο­ρά σχε­δόν 100.000 εργα­ζό­με­νους στην Ελλά­δα και έρχε­ται ως συνέ­χεια μεγά­λων επι­τυ­χιών σε λιμε­νερ­γά­τες της COSCO, ντε­λι­βε­ρά­δες της EFOOD, ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευή και άλλες μικρό­τε­ρες ή μεγα­λύ­τε­ρες μάχες που έδω­σαν οι εργαζόμενοι.

Την ανα­κοί­νω­ση υπο­δέ­χθη­καν με θερ­μό χει­ρο­κρό­τη­μα οι σύνε­δροι όπως και την συνει­σφο­ρά του ΠΑΜΕ στο διε­θνές ταξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνημα.

Κατα­λή­γο­ντας στο χαι­ρε­τι­σμό του ο Γ. Πέρ­ρος επι­σή­μα­νε ότι «η ενδυ­νά­μω­ση του εργα­τι­κού κινή­μα­τος προ­ϋ­πο­θέ­τει την απο­δυ­νά­μω­ση και απο­μό­νω­ση της εργα­τι­κής αρι­στο­κρα­τί­ας, των πρα­κτό­ρων του ιμπε­ρια­λι­σμού μέσα στα συν­δι­κά­τα, όπως είναι η ITUC και ETUC διε­θνώς και οι μηχα­νι­σμοί τους σε κάθε χώρα.

Με το συνέ­δριο της ΠΣΟ σήμε­ρα, με τα ντο­κου­μέ­ντα και τις απο­φά­σεις που δημο­κρα­τι­κά και συλ­λο­γι­κά θα κατα­λή­ξου­με θα δώσου­με όλες μας τις δυνά­μεις για την ενδυ­νά­μω­ση του παγκό­σμιου εργα­τι­κού κινή­μα­τος. Για την ισχυ­ρο­ποί­η­ση της ΠΣΟ και των εργα­τι­κών αγώ­νων σε κάθε γωνιά της γης, σε κάθε κλά­δο και περιοχή.

Με συν­δι­κά­τα μαζι­κά, δρα­στή­ρια, μαχη­τι­κά, με καθη­με­ρι­νή παρου­σία στους χώρους δου­λειάς, στις βιο­μη­χα­νί­ες. Με πίστη στις αρχές της αλλη­λεγ­γύ­ης, του διε­θνι­σμού, ενά­ντια στον ρατσι­σμό και την ξενο­φο­βία. Με καθη­με­ρι­νό οδη­γό το στό­χο κάθε ταξι­κού συν­δι­κά­του, τον αγώ­να για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, φτώ­χεια και πολέμους».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο