Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΟ: Γ. Μαυρίκος: Ενισχύουμε τον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Τα 105 εκα­τομ­μύ­ρια μέλη της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας που ζουν και αγω­νί­ζο­νται σε 133 χώρες των 5 ηπεί­ρων, όλους εκεί­νους που αυτές τις ημέ­ρες βρί­σκο­νται σε απερ­γί­ες, κινη­το­ποι­ή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες χαι­ρέ­τι­σε ο Γιώρ­γος Μαυ­ρί­κος, γγ της ΠΣΟ, με την εισή­γη­ση του οποί­ου ολο­κλη­ρώ­θη­κε η έναρ­ξη των εργα­σιών του 18ου Συνε­δρί­ου της Ομο­σπον­δί­ας.

Κάλε­σε σε ενί­σχυ­ση των ταξι­κών χαρα­κτη­ρι­στι­κών της ΠΣΟ, «δυνα­μώ­νο­ντας τη δρά­ση μας για ό,τι απα­σχο­λεί σήμε­ρα τους εργα­ζό­με­νους», τονί­ζο­ντας ότι «το μέλ­λον όλων μας δεν μπο­ρεί να είναι ο καπι­τα­λι­σμός», αλλά «ένας κόσμος χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο