Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

18 Αυγούστου 1936: Οι φασίστες εκτέλεσαν τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

1936 — Εκτε­λεί­ται από τους φασί­στες του Φράν­κο ο Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα. Ο μεγα­λύ­τε­ρος σύγ­χρο­νος ποι­η­τής της Ισπανίας.

Η δολο­φο­νία του ήταν η αντα­μοι­βή στις πρά­ξεις και τις ιδέ­ες του ενός εκ των μεγα­λύ­τε­ρων ποι­η­τών του αιώ­να μας. Ο Λόρ­κα είχε ταχθεί ανοι­χτά κατά του φασι­σμού και των πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κών σχε­δί­ων της Φάλαγ­γας, μίση­σε το δεσπο­τι­σμό και την εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο και όρθω­σε το ανά­στη­μά του σε κάθε μορ­φή αδι­κί­ας. Γι’ αυτό και φού­ντω­σε το μένος των φαλαγγιτών.

«Είθι­σται να δολο­φο­νού­νται οι ποι­η­τές στην επο­χή μας» έγρα­ψε ο Ν. Εγγο­νό­που­λος ή όπως κάποια στιγ­μή έγρα­ψε ο Τσα­ρού­χης «ήτα­νε φυσι­κό να πάει άδικα».

Ο Φ.Γ. Λόρ­κα, μου­σι­κός, ποι­η­τής, ζωγρά­φος, δρα­μα­τουρ­γός, θρεμ­μέ­νος με τις ζωντα­νές παρα­δό­σεις αλλά και με τις λαχτά­ρες και τα προ­βλή­μα­τα του λαού του αγα­πή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στην Ελλά­δα. «Οχι μόνο μέσα από τα μετα­φρα­σμέ­να έργα του (ποι­ή­μα­τα και θεα­τρι­κά) αλλά και μέσα από τα δεκά­δες υπέ­ρο­χα τρα­γού­δια του. Ο Λόρ­κα είναι ίσως ο πλέ­ον μελο­ποι­η­μέ­νος ξένος δημιουρ­γός από Ελλη­νες συν­θέ­τες με απο­τέ­λε­σμα η ποί­η­σή του ν’ απλω­θεί και ν’ αγα­πη­θεί σε ακό­μη πλα­τύ­τε­ρα στρώ­μα­τα της ελλη­νι­κής κοινωνίας».

Ξεκί­νη­σε το συγ­γρα­φι­κό του έργο με θεα­τρι­κά έργα για μαριο­νέ­τες («Οι φασου­λή­δες του Κατσι­πό­ρα» και η «Παρά­στα­ση του Δον Κρι­στο­μπάλ»). Γνω­ρί­ζει την απο­θέ­ω­ση με το «Ρομαν­θέ­ρο Χιτά­νο» που κάνει 7 συνε­χό­με­νες εκδό­σεις. Αν εξαι­ρέ­σου­με το «Θρή­νο» για το θάνα­το του Ιγνά­θιο Σάν­τσεθ Μεχί­ας, η παρα­γω­γή του στα τελευ­ταία χρό­νια της ζωής του περι­λαμ­βά­νει μεγά­λα θεα­τρι­κά έργα: «Ματω­μέ­νος γάμος» 1933, «Δόνα Ροζί­τα» 1935, «Γέρ­μα» 1934, «Το σπί­τι της Μπερ­νά­ντα Αλμπα» 1936.

Νίκος Εγγο­νό­που­λος: μια πρά­ξη άνα­ντρη και απεχθής

«Είμα­στε όλοι Λόρκα»

Τελι­κά δολο­φο­νή­θη­κε ή όχι ο Λόρ­κα; Ή πώς το ΒΗΜΑ ξανα­γρά­φει την ιστορία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο