18 Αυγούστου 1936: Οι φασίστες εκτέλεσαν τον Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

1936 — Εκτε­λεί­ται από τους φασί­στες του Φράν­κο ο Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα. Ο μεγα­λύ­τε­ρος σύγ­χρο­νος ποι­η­τής της Ισπα­νί­ας. Η δολο­φο­νία του ήταν η αντα­μοι­βή στις πρά­ξεις και τις ιδέ­ες του ενός εκ των μεγα­λύ­τε­ρων ποι­η­τών του αιώ­να μας. Ο Λόρ­κα είχε ταχθεί ανοι­χτά κατά του φασι­σμού και των πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κών σχε­δί­ων της Φάλαγ­γας, μίση­σε το δεσπο­τι­σμό και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 18 Αυγού­στου 1936: Οι φασί­στες εκτέ­λε­σαν τον Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρ­κα.