Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

18 Μάρτη 1871 Παρισινή κομμούνα

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Kommouna

Για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας, η κρα­τι­κή εξου­σία πέρα­σε, αν και για σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα, στα χέρια του προλεταριάτο.

Η Κομ­μού­να που ίδρυ­σαν το 1871 οι εργά­τες του Παρι­σιού έζη­σε μόνο 72 μέρες. Εγκα­θι­δρύ­θη­κε στις 18 Μάρ­τη και ανα­τρά­πη­κε στις 28 Μάη του 1871.

H σημα­σία της όμως για τον παρα­πέ­ρα απε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να της εργα­τι­κής τάξης ήταν τεράστια.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο