Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαβάστε στο «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου» 12 — 13 Μάρτη

Με την Από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, κυκλο­φο­ρεί ο «Ριζο­σπά­στης του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου»,  12 — 13 Μάρ­τη και οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις σε όλη τη χώρα, πραγ­μα­το­ποιούν πανε­ξόρ­μη­ση ώστε η Από­φα­ση να φτά­σει σε χιλιά­δες χέρια, να απο­τε­λέ­σει βάση για συζή­τη­ση με όλους αυτούς που αγω­νιούν για τις εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία και τις επι­πτώ­σεις τους, δια­κρί­νουν τους πρό­σθε­τους κιν­δύ­νους από την εμπλο­κή της χώρας μας, αγα­να­κτούν από τα δει­νά που γεν­νά το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα για τους λαούς.

Συγκε­κρι­μέ­να, στο «Ριζο­σπά­στη του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου» μπο­ρεί­τε να διαβάσετε:

Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Από­φα­ση της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία

Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ –σταθμός ταξικής ανάλυσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία

Ο λαός της Ουκρα­νί­ας πλη­ρώ­νει τους αντα­γω­νι­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με τη Ρωσία

Τα γεγο­νό­τα απο­δει­κνουν το ιστο­ρι­κό πισω­γύ­ρι­σμα που συντε­λέ­στη­κε πριν 30 χρό­νια με την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού και τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ.

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία κρί­κος στην αλυ­σί­δα των πολέ­μων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων των προη­γού­με­νων χρό­νων. Ο κίν­δυ­νος μιας πιο γενι­κευ­μέ­νης πολε­μι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης είναι σήμε­ρα πιο ορατός.

Τα πολε­μι­κά διαγ­γέλ­μα­τα των ηγε­τών της ΕΕ που είναι συνέ­νο­χοι στο έγκλη­μα στην Ουκρα­νία φανε­ρώ­νουν τον αντι­δρα­στι­κό χαρα­κτή­ρα της λυκοσυμμαχίας.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με ουσια­στι­κή συναί­νε­ση των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, κλι­μα­κώ­νει την εμπλο­κή της χώρας που γίνε­ται θύτης και ο λαός μας θύμα.

Καμιά εμπλο­κή! Να μην πλη­ρώ­σει ο λαός τον πόλε­μο! Αυτό είναι το πατριω­τι­κό και διε­θνι­στι­κό καθή­κον. Ανοί­γου­με τον δρό­μο για να δώσει τη διέ­ξο­δο η εργα­τι­κή — λαϊ­κή πάλη!

Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ: Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα, την Τρί­τη 22 Μάρ­τη, ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας. Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας.

Πλού­σια δρά­ση και πλα­τύ άνοιγ­μα από τις Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις σε όλη τη χώρα.

Σωμα­τεία — Φορείς στην Αττι­κή: Να γίνει παλ­λαϊ­κή υπό­θε­ση η γενι­κή απερ­γία στις 6 Απρίλη

Ανα­κοί­νω­ση της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ: Για την ολο­κλή­ρω­ση της Οικο­νο­μι­κής εξόρ­μη­σης και την άμιλ­λα ανά­με­σα στις Κομ­μα­τι­κές Οργανώσεις.

Μαθη­τές — Φοι­τη­τές: Συγκε­ντρώ­σεις και συναυ­λία τη Δευ­τέ­ρα για τον πόλεμο

Ανα­τι­μή­σεις — φωτιά: Ο λαός πλη­ρώ­νει την Ενέρ­γεια — εμπό­ρευ­μα με πόλε­μο ή χωρίς

Ζητή­μα­τα ιδε­ο­λο­γί­ας και πολι­τι­κής για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο

Συνά­ντη­ση Μητσο­τά­κη — Ερντο­γάν την Κυρια­κή: Εφ’ όλης της ύλης παζά­ρι, «ως εταί­ροι στο ΝΑΤΟ»

Σωμα­τεία της ΛΑΡΚΟ: «Χρυ­σός το νικέ­λιο, αλλά η κυβέρ­νη­ση βάζει λουκέτο

Βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες — κτη­νο­τρό­φοι: Πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να στις 18 Μάρτη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο