Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1877: Αρχίζει ο ρωσοτουρκικός πόλεμος

Στις 27 Ιού­νη 1877 αρχί­ζει ουσια­στι­κά ο ρωσο­τουρ­κι­κός πόλε­μος. Τη μέρα αυτή οι προ­χω­ρη­μέ­νες ρωσι­κές μονά­δες πέρα­σαν με επι­τυ­χία το μεγα­λύ­τε­ρο εμπό­διο — το Δού­να­βη, και ύστε­ρα από μάχη κυρί­ευ­σαν το κυριό­τε­ρο σημείο της τουρ­κι­κής άμυ­νας, την πόλη Σίστο­βο. Ο τουρ­κι­κός στρα­τός που δεχό­ταν τη ρωσι­κή επί­θε­ση από τα βόρεια, αντι­με­τώ­πι­ζε σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα και από τα δυτι­κά από τις δυνά­μεις του Μαυ­ρο­βου­νί­ου και της Σερ­βί­ας. Παράλ­λη­λα, με αργούς ρυθ­μούς προ­χω­ρού­σε και η επί­θε­ση της Ρωσί­ας στον Καύ­κα­σο. Το Δεκέμ­βρη του 1877, μετά από μακρό­χρο­νη πολιορ­κία, το ισχυ­ρό τουρ­κι­κό φρού­ριο Πλέβ­να έπε­σε στα χέρια του ρωσι­κού στρα­τού. Τον Ιανουά­ριο του 1878 ο ρωσι­κός στρα­τός εξα­πέ­λυ­σε την τελι­κή επί­θε­ση, εισβάλ­λο­ντας στην κοι­λά­δα του ποτα­μού Εβρου και κυριεύ­ο­ντας την Αδρια­νού­πο­λη. Η προ­έ­λα­ση συνε­χί­στη­κε προς την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Δώδε­κα χιλιό­με­τρα έξω από την τουρ­κι­κή πρω­τεύ­ου­σα, στο προ­ά­στιο του Αγί­ου Στε­φά­νου, στις 3 Μάρ­τη 1878 υπο­γρά­φη­κε η ομώ­νυ­μη συν­θή­κη ειρήνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο