Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ημερίδα της ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα «Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας & τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο»

Ημερίδα με θέμα: «Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας & τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο»

Μια ενδια­φέ­ρου­σα ημε­ρί­δα, διορ­γά­νω­σε το Σάβ­βα­το 7 Μάη, στην αίθου­σα Συνε­δρί­ων στο κτί­ριο της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής, το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ. Στον φάκε­λο μπο­ρεί­τε να δεί­τε όλα τα δημο­σιεύ­μα­τα του 902.gr για την ημερίδα.

Την εναρ­κτή­ρια ομι­λία έκα­νε ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ενώ οι πέντε θεμα­τι­κές ενό­τη­τες αφο­ρού­σαν τα γλωσ­σι­κά μαθή­μα­τα, τις φυσι­κές επι­στή­μες και τα μαθη­μα­τι­κά, τα ζητή­μα­τα ερμη­νεί­ας της κοι­νω­νί­ας και της εξέ­λι­ξής της, τα εργα­στή­ρια δεξιο­τή­των, την Αισθη­τι­κή και Φυσι­κή Αγω­γή στο σχο­λείο αλλά και την πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή δια­πά­λη με επί­κε­ντρο το περιε­χό­με­νο της σχο­λι­κής γνώσης.

Με επι­τυ­χία ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ημε­ρί­δα που διορ­γά­νω­σε το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα «Σκέ­ψεις και προ­βλη­μα­τι­σμοί για τις κατευ­θύν­σεις διδα­σκα­λί­ας και τα προ­γράμ­μα­τα σπου­δών στο σχο­λείο» στην αίθου­σα Συνε­δρί­ων στον Περισσό. …

Με παρεμ­βά­σεις γύρω από την πολι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή δια­πά­λη με επί­κε­ντρο το περιε­χό­με­νο της σχο­λι­κής γνώ­σης ολο­κλη­ρώ­θη­κε η ημε­ρί­δα που οργά­νω­σε το Τμή­μα Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Εργαστήρια δεξιοτήτων, αισθητική και φυσική αγωγή στην 4η θεματική της Ημερίδας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο