Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

19 Απριλίου 1775: Αρχίζει ο πόλεμος για την Ανεξαρτησία

Στις 19 Απρί­λη 1775 αρχί­ζει ο πόλε­μος για την Ανε­ξαρ­τη­σία μετα­ξύ των αποί­κων της Βόρειας Αμε­ρι­κής και των αγγλι­κών στρα­τευ­μά­των. Τη μέρα αυτή γίνο­νται δυο μάχες, στο Λέξινγ­κτον και το Κόν­κορντ, που κατα­λή­γουν σε νίκη των εξε­γερ­μέ­νων. Οι Αγγλοι υπο­λο­γί­ζε­ται ότι έχα­σαν το ένα τρί­το των δυνά­με­ών τους στις συγκρού­σεις. Τα γεγο­νό­τα αυτά ήταν το σύν­θη­μα για να πάρει παντού ο λαός τα όπλα. Ετσι, ο αγώ­νας των αποί­κων για την απο­τί­να­ξη των δεσμών της αγγλι­κής τυραν­νί­ας μπαί­νει στο κρι­σι­μό­τε­ρο στά­διό του, το οποίο τελειώ­νει το 1783 με τη συν­θη­κο­λό­γη­ση της Αγγλί­ας και την ανα­γνώ­ρι­ση της ανε­ξαρ­τη­σί­ας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής.

Βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση, για να συγκρου­στούν οι βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κές αποι­κί­ες με την Αγγλία, ήταν να ανα­πτυ­χθεί σ’ αυτές ο καπι­τα­λι­σμός. Η αμε­ρι­κα­νι­κή επα­νά­στα­ση είναι ένα γεγο­νός ιστο­ρι­κά νομο­τε­λεια­κό που το προ­ε­τοί­μα­σε όλη η προη­γού­με­νη ανά­πτυ­ξη των αποι­κιών. Αμε­ση αιτία που προ­κά­λε­σε το μαζι­κό κίνη­μα ενα­ντί­ον της μητρό­πο­λης την 7η δεκα­ε­τία του 17ου αιώ­να και αμέ­σως ύστε­ρα στα 1775 την επα­νά­στα­ση, ήταν η πολι­τι­κή της έντο­νης βίας και κατα­πί­ε­σης που άρχι­σε να εφαρ­μό­ζει η Αγγλία στις αποι­κί­ες μετά τον επτα­ε­τή πόλεμο.

Η αγγλι­κή αστι­κή τάξη, αφού κατά­φε­ρε να ξεμπερ­δέ­ψει με τη Γαλ­λία, το βασι­κό της αντα­γω­νι­στή στη Βόρεια Αμε­ρι­κή, στρά­φη­κε προς τη νέα πηγή κιν­δύ­νων για τα συμ­φέ­ρο­ντά της, την ανερ­χό­με­νη αμε­ρι­κα­νι­κή αστι­κή τάξη, η οποία ζητού­σε την οικο­νο­μι­κή της ανεξαρτησία.

Η «αντί­στρο­φη μέτρη­ση» άρχι­σε το 1763, όταν ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας απα­γό­ρευ­σε τον περαι­τέ­ρω αποι­κι­σμό των δυτι­κών περιο­χών και στη συνέ­χεια (1764) επέ­βα­λε δασμούς σε σει­ρά προ­ϊ­ό­ντων που εισά­γο­νταν στις αποι­κί­ες. Παράλ­λη­λα, ενι­σχύ­θη­καν σημα­ντι­κά τα αγγλι­κά στρα­τεύ­μα­τα, για να αντι­με­τω­πί­σουν τις αντι­δρά­σεις των αποί­κων. Η στα­γό­να που ξεχεί­λι­σε το ποτή­ρι ήταν η επι­βο­λή του «φόρου χαρ­το­σή­μου». Ο ξεση­κω­μός των αποί­κων οδη­γεί στην κατάρ­γη­ση του φόρου το 1766.

Ο αγώ­νας για την ανε­ξαρ­τη­σία των βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κών αποι­κιών σφρα­γί­ζε­ται από τη Δια­κή­ρυ­ξη της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας που συνέ­τα­ξε ο Τόμας Τζέ­φερ­σον και εγκρί­νε­ται από το Κογκρέ­σο στις 4 Ιού­λη του 1776. Είναι ένα αντι­φε­ου­δαρ­χι­κό μανι­φέ­στο, όπου δια­κη­ρύσ­σο­νται οι δημο­κρα­τι­κές και αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες, η ισο­νο­μία, η κυριαρ­χία του λαού και το δικαί­ω­μά του να αλλά­ζει τη μορ­φή του πολιτεύματος.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο