Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

19 Μαΐου — Γενοκτονία των ποντίων: Ποντιακή λύρα: Το όργανο – σύμβολο έγινε μνημείο

Ποντια­κή λύρα: Το κατε­ξο­χήν παρα­δο­σια­κό μου­σι­κό όργα­νο των Ποντί­ων με την ισχυ­ρή συμ­βο­λι­κή αξία. Ταυ­τι­σμέ­νο και συνυ­φα­σμέ­νο με την ταυ­τό­τη­τα και την κουλ­τού­ρα των Ελλή­νων του Πόντου.

Και καθώς υπάρ­χουν διά­φο­ρες λύρες, με σημα­ντι­κές μετα­ξύ τους δια­φο­ρές, να σημειώ­σου­με πως τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ποντια­κής λύρας είναι ότι είναι τρί­χορ­δη, ότι το «σώμα» της (το ηχείο) μοιά­ζει με μακρό­στε­νη φιά­λη με κοντό λαι­μό και ότι στο πάνω μέρος της, στην “κεφα­λή” φέρει τρεις χορ­δο­δέ­τες, όσες δηλα­δή και οι χορ­δές. Σύμ­φω­να με την Εγκυ­κλο­παί­δεια Ποντια­κού Ελλη­νι­σμού, η ποντια­κή λύρα είναι ένα από τα δοξα­ρω­τά μου­σι­κά όργα­να που εμφα­νί­στη­καν στον Πόντο περί­που τον 10ο-12ο αιώνα.

Στην ποντια­κή διά­λε­κτο ονο­μά­ζε­ται (ο) κεμεν­τζές ή (η) κεμεν­τζέ. Στα χέρια ενός δεξιο­τέ­χνη λυρά­ρη γίνε­ται πηγή χορού, γλε­ντιού, τρα­γου­διού, χαράς, συγκί­νη­σης αλλά και μοιρολογιού.

Και όποιος αντέξει…

«Σύρω το τοξά­ρι μ’ δεξιά, ανοί(γ)ουνταν γερά­δες / Παίρ­νω και συρ’ ατό ζερ­βά, κλαι­νί­ζω τσι μανά­δες» (Σέρ­νω το δοξά­ρι μου δεξιά, ανοί­γουν πλη­γές / παίρ­νω να το σύρω αρι­στε­ρά, κλαί­νε οι μανά­δες), όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέ­ρε­ται στους δυο πρώ­τους στί­χους του «Ύμνου στη λύρα» που έγρα­ψε ο ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της και θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Πολύ­καρ­πος Χάι­τας (1901–1987).

*Στη φωτο­γρα­φία ένα ασυ­νή­θι­στο μνη­μείο που συν­δέ­ε­ται με τον ποντια­κό ελλη­νι­σμό. Είναι το μνη­μείο της ποντια­κής λύρας. Βρί­σκε­ται στην είσο­δο του χωριού Αλω­νά­κια (μπρο­στά απ΄το εξωκ­κλή­σι του Προ­φή­τη Ηλία), λίγα χιλιό­με­τρα έξω την πόλη της Κοζά­νης με κατεύ­θυν­ση προς Ήπει­ρο. Είναι πιστό αντί­γρα­φο τρί­χορ­δης λύρας σε τερά­στιο μέγε­θος, φιλο­τε­χνη­μέ­νη από τον κάτοι­κο των Αλω­να­κί­ων, Νικό­λαο Βασι­λειά­δη. Τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του μνη­μεί­ου έγι­ναν το Σεπτέμ­βριο του 2014. Η γιγα­ντιαία λύρα είναι ορα­τή και από την Εγνα­τία Οδό.

Πηγή: thepressroom / ΑΠΕ

 

19 Μαΐ­ου – Γενο­κτο­νία των Ποντί­ων: Ποντια­κή διά­λε­κτος, ήθη και έθι­μα του Πόντου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο