Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολύ μεγάλη πορεία των συνταξιούχων προς την Βουλή

Μεγά­λη πανελ­λα­δι­κή συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν σήμε­ρα, στις 11:00, οι συνερ­γα­ζό­με­νες συντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις, στην οποία συμ­με­τεί­χαν τα σωμα­τεία συντα­ξιού­χων από όλη τη χώρα.

Η πορεία ξεκί­νη­σε από τα Προ­πύ­λαια, στη συνέ­χεια πέρα­σε από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας όπου τα συν­θή­μα­τα κατά των περι­κο­πών των συντά­ξε­ων δόνη­σαν την ατμό­σφαι­ρα, ενώ ανα­μέ­νε­ται να κατα­λή­ξει στην Βου­λή, όπου αντι­προ­σω­πεία των Συνερ­γα­ζό­με­νων Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων θα δώσει το υπό­μνη­μα με τα αιτή­μα­τά τους στα κόμματα.

«Γεν­ναί­ες αυξή­σεις στις συντά­ξεις τώρα», «Άμε­σα μέτρα στή­ρι­ξης κατά της ακρί­βειας», ανα­γρά­φουν μετα­ξύ άλλων τα πανό των συντα­ξιου­χι­κών σωμα­τεί­ων που έχουν φτά­σει στην Αθή­να, συμ­με­τέ­χο­ντας μαζι­κά στην πανελ­λα­δι­κή κινητοποίηση.

Στην συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια κεντρι­κός ομι­λη­τής ήταν ο Δήμος Κου­μπού­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων του ΙΚΑ. Μίλη­σαν ακό­μα ο Ηλί­ας Ηλιό­που­λος, πρό­ε­δρος των συντα­ξιού­χων πολι­τι­κών υπαλ­λή­λων του δημο­σί­ου, ο Παντε­λής Τάτσης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ, ο Σωτή­ρης Ραυ­τό­που­λος, πρό­ε­δρος των συντα­ξιού­χων σιδη­ρο­δρο­μι­κών του ΟΣΕ, ο Γιώρ­γος Πεπό­νης, από την πανελ­λή­νιο Σύλ­λο­γο Συντα­ξιού­χων ΕΛΤΑ και η Γιώ­τα Τσα­κού­λια, πρό­ε­δρος του πανελ­λή­νιου συλ­λό­γου συντα­ξιού­χων Δικηγόρων.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, τα αιτή­μα­τά τους είναι, μετα­ξύ άλλων, τα εξής:

- κατώ­τε­ρη σύντα­ξη στα 650 ευρώ από τα 384, που είναι σήμερα,

- να εκδο­θούν άμε­σα οι συντάξεις,

- να απο­δο­θούν οι παρα­κρα­τη­μέ­νες συν­δρο­μές στις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργανώσεις,

- να γίνει άμε­σα πρό­σλη­ψη για­τρών, νοση­λευ­τών στα νοσοκομεία,

- να καταρ­γη­θεί η αντερ­γα­τι­κή-αντι­λαϊ­κή-αντια­σφα­λι­στι­κή νομο­θε­σία και να παρ­θούν μέτρα προ­στα­σί­ας από την ακρίβεια,

- να ανα­κε­φα­λαιο­ποι­η­θούν τα ασφα­λι­στι­κά ταμεία.

«Να δοθούν τώρα αυξή­σεις — και όχι το 2023 — σε όλες τις συντά­ξεις, κύριες και επι­κου­ρι­κές, σε όλο το ποσό των κατα­βαλ­λο­μέ­νων συντά­ξε­ων, μαζί με το ποσό της λεγό­με­νης προ­σω­πι­κής δια­φο­ράς» ανα­φέ­ρουν χαρακτηριστικά.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο