1919: Η επανάσταση των Σπαρτακιστών στη Γερμανία

Μετά από την απο­τυ­χία της προ­βο­κά­τσιας που οργά­νω­σε η κυβέρ­νη­ση στις 23–24 Δεκέμ­βρη 1918, η αντε­πα­να­στα­τι­κή αστι­κή τάξη της Γερ­μα­νί­ας επι­τά­χυ­νε τις προ­ε­τοι­μα­σί­ες για μια απο­φα­σι­στι­κή εκστρα­τεία ενα­ντί­ον της επα­να­στα­τι­κής εμπρο­σθο­φυ­λα­κής της εργα­τι­κής τάξης. Τα λεγό­με­να σώμα­τα «εθε­λο­ντών» άρχι­σαν να συγκε­ντρώ­νο­νται στο Βερο­λί­νο. Στις 4 Γενά­ρη 1919 ο διευ­θυ­ντής της Αστυ­νο­μί­ας του Βερο­λί­νου, ο αγα­πη­τός … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 1919: Η επα­νά­στα­ση των Σπαρ­τα­κι­στών στη Γερ­μα­νία.