Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξήσεις που ξεπερνούν το 1.000% μέσα σε δύο μήνες!

Από τη συμπαιγνία κυβέρνησης — εταιρειών Ενέργειας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά οδηγούνται στο απόλυτο αδιέξοδο μπαίνοντας στον χειμώνα

Σε οικο­νο­μι­κό στραγ­γα­λι­σμό και μπλα­κά­ουτ οδη­γού­νται με μαθη­μα­τι­κή ακρί­βεια χιλιά­δες λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, μετά και τις νέες αυξή­σεις στα τιμο­λό­για του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος που ανα­κοι­νώ­θη­καν το Σάβ­βα­το 20 Αυγού­στου από τους προ­μη­θευ­τές και αφο­ρούν τις χρε­ώ­σεις του Σεπτέμ­βρη. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι πάνω στις αυξή­σεις του Αυγού­στου, που σε σχέ­ση με τον Ιού­λη έφτα­ναν ακό­μα και το 900%, προ­στί­θε­ται μία ακό­μα αύξη­ση, που φτά­νει ακό­μα και το 65%, ενώ αυτό το ράλι ανα­τι­μή­σε­ων δεν θα έχει τέλος οδεύ­ο­ντας προς τον χειμώνα.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται πλή­ρως ότι η περι­βό­η­τη κατάρ­γη­ση της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ εμφά­νι­ζε σαν λύση για την ακρί­βεια, εξα­πα­τώ­ντας τον λαό, όχι μόνο δεν μεί­ω­σε τις χρε­ώ­σεις αλλά εκτό­ξευ­σε τις τιμές. Κι αυτό για­τί βασι­κή αιτία γι’ αυτές τις εξε­λί­ξεις είναι η «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της αγο­ράς Ενέρ­γειας, η «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» και οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις. Χωρίς ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής μεν, αλλά με μια στα­θε­ρή και δια­χρο­νι­κή «ρήτρα» που καλεί­ται να πλη­ρώ­σει ο λαός για να πλου­τί­ζουν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι της Ενέρ­γειας, που έχουν στα χέρια τους αυτό το αγαθό.

Οι νέες χρεώσεις

Ανα­λυ­τι­κά οι πάρο­χοι που μέχρι στιγ­μής ανα­κοί­νω­σαν για τον επό­με­νο μήνα τις παρα­κά­τω τιμές είναι οι εξής:

ΔΕΗ στο οικια­κό τιμο­λό­γιο Γ1 έχει χρέ­ω­ση 0,788 ευρώ/KWh για κατα­νά­λω­ση έως 500 KWh και 0,8 για πάνω από 500 KWh.

Τον Αύγου­στο η τιμή ήταν 0,486 ευρώ/KWh.

Αύξη­ση σε σχέ­ση με τον Ιού­λη: 1.042%!

«Protergia»: 0,78213 ευρώ/KWh και 0,77855 για το νυχτε­ρι­νό τιμο­λό­γιο. Πάγιο 5 ευρώ τον μήνα.

Τον Αύγου­στο η τιμή ήταν 0,549 ευρώ/KWh.

Αύξη­ση σε σχέ­ση με τον Ιού­λη: 1.103%!

«Ηρων»: 0,75 ευρώ/KWh και 0,6 με έκπτω­ση συνέ­πειας 20%. Πάγιο 3 ευρώ το μήνα.

Τον Αύγου­στο η τιμή ήταν 0,495 ευρώ/KWh.

Αύξη­ση σε σχέ­ση με τον Ιού­λη: 1.150%!

«Elpedison»: Τα τιμο­λό­για ανά­λο­γα με το πρό­γραμ­μα κυμαί­νο­νται από 1,0864 έως 1,1367 ευρώ/KWh, ενώ προ­βλέ­πε­ται επι­στρο­φή (loyalty pass) τον επό­με­νο μήνα.

Τον Αύγου­στο η τιμή ήταν 0,495 ευρώ/KWh.

Αύξη­ση σε σχέ­ση με τον Ιού­λη: 936%!

NRG: 0,748 — 0,768 ευρώ/KWh. Πάγιο 1,8 — 5 ευρώ τον μήνα.

Τον Αύγου­στο η τιμή ήταν 0,499 ευρώ/KWh.

Αύξη­ση σε σχέ­ση με τον Ιού­λη: 997%!

«Zenith»: 0,687 — 0,697 ευρώ/KWh. Πάγιο 4 — 4,5 ευρώ/KWh.

Τον Αύγου­στο η τιμή ήταν 0,599 ευρώ/KWh.

Αύξη­ση σε σχέ­ση με τον Ιού­λη: 895%!

Πρό­κει­ται λοι­πόν για μια άθλια συμπαι­γνία κυβέρ­νη­σης — επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων της Ενέρ­γειας. Αλλω­στε, η ανα­κοί­νω­ση των νέων χρε­ώ­σε­ων στο τέλος κάθε μήνα για τον επό­με­νο είναι κάτι που είχε συμ­φω­νη­θεί μετα­ξύ τους, προ­κει­μέ­νου αφε­νός οι εται­ρεί­ες να ενσω­μα­τώ­σουν τη ρήτρα στα τιμο­λό­για ανά­λο­γα με το πού κυμαί­νε­ται η τιμή του φυσι­κού αερί­ου, αφε­τέ­ρου η κυβέρ­νη­ση να ρίξει στά­χτη στα μάτια των νοι­κο­κυ­ριών, που­λώ­ντας το παρα­μύ­θι της «κατάρ­γη­σης της ρήτρας ανα­προ­σαρ­μο­γής». Οπως ακρι­βώς έγι­νε με τα περι­βό­η­τα υπερ­κέρ­δη των εται­ρειών, που τελι­κά …δεν υπάρ­χουν, όπως έγι­νε επί­σης με το «Power Pass», που έφτα­σε να αφο­ρά έναν ελά­χι­στο αριθ­μό ανθρώ­πων που πήραν κάποιες πεντα­ρο­δε­κά­ρες, και όπως όλα τα μέτρα που ανα­κοι­νώ­νο­νται κατά δια­στή­μα­τα, συνι­στούν μια απί­στευ­τη κοροϊ­δία και εξαϋ­λώ­νο­νται σε χρό­νο μηδέν.

Νέα μέτρα στήριξης των ομίλων …στο όνομα της στήριξης του λαού

Το θρά­σος της κυβέρ­νη­σης συνε­χί­ζε­ται, αφού σύμ­φω­να με διαρ­ρο­ές το οικο­νο­μι­κό επι­τε­λείο ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει σήμε­ρα τις επι­δο­τή­σεις του Σεπτέμ­βρη με βάση τις χρε­ώ­σεις των προ­μη­θευ­τών. Σε μια προ­σπά­θεια να χρυ­σώ­σει το χάπι για τις νέες αυξή­σεις, ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Χρή­στος Σταϊ­κού­ρας σε δηλώ­σεις του ανέ­φε­ρε ότι για τον μήνα Σεπτέμ­βρη η κυβέρ­νη­ση θα ενι­σχύ­σει νοι­κο­κυ­ριά και επι­χει­ρή­σεις με περί­που 2 δισ. ευρώ για τον μήνα Σεπτέμ­βρη, κατά τα πρό­τυ­πα των περα­σμέ­νων μηνών.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αυτό που θα ανα­κοι­νώ­σει είναι μέτρα χρη­μα­το­δό­τη­σης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων της Ενέρ­γειας, ώστε να καλύ­ψουν για λογα­ρια­σμό των παρό­χων το μέρος των λογα­ρια­σμών που δεν θα μπο­ρού­σαν ούτως ή άλλως να εξο­φλη­θούν από τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, ενώ «επι­στρέ­φει» από τη φορο­λη­στεία του λαού τα διά­φο­ρα pass κοροϊδίας!

Εκτός αυτού, η κυβέρ­νη­ση σχε­διά­ζει τα μέτρα που θα πάρει στην κατεύ­θυν­ση της μεί­ω­σης της κατα­νά­λω­σης φυσι­κού αερί­ου και ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας κατά 15% από τον Αύγου­στο και μέχρι τις 31 Μάρ­τη 2023, που επέ­βα­λε η Κομι­σιόν, σε μια προ­σπά­θεια να αντι­με­τω­πι­στεί το έλλειμ­μα που θα προ­κύ­ψει από ενδε­χό­με­νη ολι­κή δια­κο­πή των ρωσι­κών ροών, στο πλαί­σιο των κυρώ­σε­ων και αντι­κυ­ρώ­σε­ων που απο­τε­λούν κομ­μά­τι του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Θυμί­ζου­με ότι πρό­κει­ται για σχέ­διο που προ­βλέ­πει νέα «γεν­ναία» μέτρα υπέρ των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, π.χ. συστή­μα­τα δημο­πρα­σιών ή δια­γω­νι­σμών για την παρο­χή κινή­τρων ως αντι­στάθ­μι­σμα για τη μεί­ω­ση της κατα­νά­λω­σης από μεγά­λες εται­ρεί­ες, νέες κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις, ανταλ­λα­γές συμ­βά­σε­ων μετα­ξύ βιο­μη­χα­νι­κών κατα­να­λω­τών, και την ίδια ώρα δια­κο­πές ρεύ­μα­τος, ακό­μα και «ρεύ­μα με το δελ­τίο» για τους λαούς, προ­κει­μέ­νου να τρέ­ξουν ακό­μα πιο γρή­γο­ρα οι «πρά­σι­νες» μπίζ­νες για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Στο πλαί­σιο αυτό, σύμ­φω­να με τα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης θα μειω­θεί η κατα­νά­λω­ση των δήμων, με …συσκό­τι­ση στους δρό­μους, με ό,τι αυτό σημαί­νει, ενώ θα μειω­θούν οι ώρες παρο­χής νυχτε­ρι­νού ρεύ­μα­τος για καλ­λω­πι­στι­κούς λόγους ή ανά­δει­ξης αρχαιο­λο­γι­κών χώρων και τα φώτα σε ιστο­ρι­κά μνη­μεία σύμ­φω­να με το σχέ­διο θα κλεί­νουν στις 3 το πρωί.

Ομως δεν θα περιο­ρι­στεί σε αυτά, καθώς οι μειώ­σεις — εθε­λο­ντι­κές ή υπο­χρε­ω­τι­κές — θα επι­βλη­θούν και μέσα στα σπί­τια των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών. Ετσι, δεν απο­κλεί­ε­ται το ενδε­χό­με­νο και της υπο­χρε­ω­τι­κής μεί­ω­σης της κατα­νά­λω­σης στα νοι­κο­κυ­ριά, μέσω των εκ περι­τρο­πής δια­κο­πών ρεύματος.

Επι­πλέ­ον, το πρό­γραμ­μα απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης θα «παγώ­σει» για δύο και αν χρεια­στεί για τρία χρό­νια, και η ΔΕΗ καλεί­ται να διπλα­σιά­σει την παρα­γω­γή της, να φτά­σει δηλα­δή από 4,5 σε σχε­δόν 10 τερα­βα­τώ­ρες σε ετή­σια βάση. Αυτό σημαί­νει καθη­με­ρι­νή συμ­με­το­χή του λιγνί­τη στο μείγ­μα για ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γή στο 17% — 20%, την ώρα που πέρα από την απα­ξί­ω­ση των μονά­δων, η οποία έχει δημιουρ­γή­σει πολύ μεγά­λα προ­βλή­μα­τα και κιν­δύ­νους στην επα­να­λει­τουρ­γία, σε ισχύ θα συνε­χί­σουν να βρί­σκο­νται τα «πρά­σι­να» χαρά­τσια, που κάνουν τον λιγνί­τη πανά­κρι­βο, με το κόστος να κατα­λή­γει πάλι απευ­θεί­ας στον λαό.

Το 45% των καταναλωτών δεν μπορούν να πληρώσουν

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι σύμ­φω­να με τελευ­ταία στοι­χεία υπάρ­χει έκρη­ξη ανε­ξό­φλη­των λογα­ρια­σμών, καθώς το 45% των κατα­να­λω­τών έχει πλέ­ον ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές από λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος. Το ποσο­στό αυτό ήταν 20% πριν αρχί­σει το ράλι των τιμών το περ­σι­νό φθι­νό­πω­ρο. Συνο­λι­κά έχουν συσ­σω­ρευ­τεί ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές άνω του 1 δισ. ευρώ.

Παράλ­λη­λα, ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ροι κατα­να­λω­τές μετα­κι­νού­νται από πάρο­χο σε πάρο­χο, ανα­ζη­τώ­ντας φτη­νό­τε­ρο τιμο­λό­γιο, με την κυβέρ­νη­ση να παρου­σιά­ζει και ως …δικαιο­σύ­νη την «επι­λο­γή» των εργα­ζο­μέ­νων, από ποια εται­ρεία θα «τσου­ρου­φλι­στούν».

Κάθε μήνα αλλά­ζουν εται­ρεία 50.000 — 60.000 κατα­να­λω­τές, ένα­ντι 20.000 πριν την κρί­ση. Ακό­μα, τα στοι­χεία του ΔΕΔΔΗΕ δεί­χνουν ότι έχει αυξη­θεί σημα­ντι­κά ο αριθ­μός όσων λόγω χρε­ών δεν έχουν σύμ­βα­ση με πάρο­χο και κατα­φεύ­γουν στη λεγό­με­νη Καθο­λι­κή Υπη­ρε­σία. Περί­που 35.500 μετρη­τές προ­στέ­θη­καν σε αυτήν το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο του έτους, ανε­βά­ζο­ντας τον συνο­λι­κό αριθ­μό σε 182.000. Πρό­κει­ται πλέ­ον για τον 5ο μεγα­λύ­τε­ρο πάροχο!

Επι­πλέ­ον, με πρό­σχη­μα τη διό­γκω­ση των χρε­ών η ΡΑΕ έχει ζητή­σει να προ­κα­τα­βάλ­λε­ται το 75% των επι­δο­τή­σε­ων στους ομί­λους και να υπάρ­ξουν περαι­τέ­ρω διευ­κο­λύν­σεις προς αυτούς.

Από όλες τις τσέπες του λαού στα ταμεία των ομίλων

Ακό­μα και τα λεφτά της λεγό­με­νης επι­δό­τη­σης όμως είναι από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, χρή­μα­τα που πλη­ρώ­νει ο λαός μέσω της φορο­λο­γί­ας. Ετσι, από τη μία οι κατα­να­λω­τές πλη­ρώ­νουν τους υπέ­ρο­γκους λογα­ρια­σμούς απευ­θεί­ας στις εται­ρεί­ες και από την άλλη πλη­ρώ­νουν ξανά τις εται­ρεί­ες, μέσω της άμε­σης ή έμμε­σης φορο­λό­γη­σής τους.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κά τα πρό­σφα­τα στοι­χεία από την έκθε­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού της Βου­λής, που δεί­χνουν τη συσ­σώ­ρευ­ση εσό­δων από τους φόρους η οποία αυξά­νε­ται μήνα με τον μήνα. Την ίδια στιγ­μή άλλα στοι­χεία δεί­χνουν τη διαρ­κή μεί­ω­ση του επι­πέ­δου δια­βί­ω­σης των εργα­ζο­μέ­νων και την έντα­ση της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, ενώ ταυ­τό­χρο­να οι απο­φά­σεις της ΕΕ για μεί­ω­ση της κατα­νά­λω­σης φυσι­κού αερί­ου προϊ­δε­ά­ζουν για νέο κύκλο στα βάσα­να των λαών, με περι­κο­πές ακό­μα και στη θέρ­μαν­ση στα σπί­τια, αλλά και με νέες ανα­τι­μή­σεις στο ρεύμα.

Είναι σαφές ότι η πολι­τι­κή της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» της Ενέρ­γειας το μόνο που «απε­λευ­θε­ρώ­νει» είναι τα κέρ­δη των ομί­λων και «φυλα­κί­ζει» στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια τον λαό! Αυτήν την πολι­τι­κή υλο­ποιεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, συνε­χί­ζο­ντας την αντί­στοι­χη της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και με τη συμ­φω­νία του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Από κοι­νού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν πριν μερι­κές μέρες στη Βου­λή νομο­σχέ­διο με το οποίο ενσω­μα­τώ­νε­ται Οδη­γία της ΕΕ που «επι­και­ρο­ποιεί» και «εκσυγ­χρο­νί­ζει» το καθε­στώς των άδι­κων ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και στα «ενερ­γεια­κά προ­ϊ­ό­ντα», δηλα­δή των φόρων που εκτι­νάσ­σουν την τιμή του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και την ακρί­βεια στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατανάλωσης!

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο