1960: Επιχείρηση εξόντωσης του ΚΚΕ, τα στρατοδικεία σε δράση

Είμα­στε στο 1960. Η άρχου­σα τάξη, το Παλά­τι και τα «μεγά­λα αφε­ντι­κά», οι Αμε­ρι­κα­νοί δεν μπο­ρούν να χωνέ­ψουν ακό­μη τη μεγά­λη εκλο­γι­κή έκπλη­ξη του 1958, όταν η ΕΔΑ με κορ­μό και καθο­δη­γη­τή το ΚΚΕ πήρε το 25% των ψήφων και ανα­δεί­χτη­κε δεύ­τε­ρο κόμ­μα. Μια εξέ­λι­ξη που έδει­χνε ότι σχε­δόν δέκα χρό­νια μετά το τέλος του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 1960: Επι­χεί­ρη­ση εξό­ντω­σης του ΚΚΕ, τα στρα­το­δι­κεία σε δρά­ση.