Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας, η κορύφωση του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ — «Οδηγητή» ξεκινάει,

Ήρθε η ώρα για το μεγά­λο ραντε­βού της Αθή­νας, για την κορύ­φω­ση του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή», που οι κεντρι­κές 3ήμερες εκδη­λώ­σεις του αρχί­ζουν αύριο στο Πάρ­κο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρί­τσης», στο Ιλιον.

Το Σάβ­βα­το 24 Σεπτέμ­βρη στις 20.30 θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, και θα απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος.

«Η νέα γενιά με το ΚΚΕ για “το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό” (Ν. Μπε­λο­γιάν­νης) — Σοσια­λι­σμός, η απά­ντη­ση τον 21ο αιώνα».

Αυτό το σύν­θη­μα, εμπνευ­σμέ­νο από τα λόγια του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη, που φέτος συμπλη­ρώ­νο­νται 70 χρό­νια από την εκτέ­λε­σή του, μετέ­φε­ρε το 48ο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ με εκδη­λώ­σεις του σε όλη τη χώρα. Εκδη­λώ­σεις που χαρα­κτη­ρί­στη­καν από ιδιαί­τε­ρη μαζι­κό­τη­τα, έντο­νο νεα­νι­κό παλ­μό, ουσια­στι­κό και γόνι­μο προ­βλη­μα­τι­σμό για όσα έχου­με ζήσει κι όσα έχου­με μπρο­στά μας και για τις θέσεις και τις προ­τά­σεις του ΚΚΕ για κάθε πτυ­χή της ζωής του λαού και της νέας γενιάς.

Πολ­λές και ενδια­φέ­ρου­σες θα είναι οι συζη­τή­σεις, οι εκθέ­σεις, τα workshops που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν όλο το τρι­ή­με­ρο στους διά­φο­ρους χώρους και στέ­κια του Φεστιβάλ.

Η μέχρι τώρα πορεία του Φεστι­βάλ, οι μαζι­κό­τα­τες εκδη­λώ­σεις του σε όλες τις μεγά­λες πόλεις, οι χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας που συνα­ντιού­νται σ’ αυτές με την πολι­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ, αλλά και το πραγ­μα­τι­κά πλού­σιο πρό­γραμ­μά του στην Αθή­να με 5 σκη­νές και 350 καλ­λι­τέ­χνες, υπό­σχο­νται ότι η κορύ­φω­ση της μεγά­λης πολι­τι­κής γιορ­τής της νεο­λαί­ας θα είναι πραγ­μα­τι­κά συγκλονιστική.

Περισ­σό­τε­ρα στον σημε­ρι­νό Ριζοσπάστη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο