Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η οργή έχει πλημμυρίσει τους δρόμους του Ιράν με αφορμή το θάνατο της Μαχσά Αμινί

Η οργή έχει πλημ­μυ­ρί­σει τους δρό­μους του Ιράν μετά τον θάνα­το μιας νεα­ρής γυναί­κας, μετά τη σύλ­λη­ψή της από την ισλα­μι­κή «αστυ­νο­μία ήθους». Τρεις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν στη διάρ­κεια των δια­δη­λώ­σε­ων που έχουν ξεσπά­σει από το Σάβ­βα­το στην επαρ­χία Κουρ­δι­στάν του Ιράν ανα­κοί­νω­σε χθες Τρί­τη αξιωματούχος.

Η Μαχ­σά Αμι­νί, 22 ετών που κατα­γό­ταν από την επαρ­χία Κουρ­δι­στάν, συνε­λή­φθη στις 13 Σεπτέμ­βρη στην Τεχε­ρά­νη την οποία επι­σκε­πτό­ταν με την οικο­γέ­νειά της. Δεν φορού­σε «σωστά» το χιτζάμπ στο κεφά­λι και η αστυ­νο­μία ηθών την συνέλαβε.

Η Αμι­νί έπε­σε σε κώμα μετά τη σύλ­λη­ψή της και πέθα­νε στις 16 Σεπτέμ­βρη στο νοσο­κο­μείο όπου είχε δια­κο­μι­στεί, μετέ­δω­σε η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση και δήλω­σε η οικογένεια.

Στο δια­δί­κτυο κυκλο­φο­ρούν συνε­χώς δια­φο­ρε­τι­κές εκδο­χές για το πώς πέθα­με. Για παρά­δειγ­μα ότι μετά τη σύλ­λη­ψη οι αστυ­νο­μι­κοί χτύ­πη­σαν το κεφά­λι της στο παρ­μπρίζ του αυτο­κι­νή­του, με απο­τέ­λε­σμα να υπο­στεί εγκε­φα­λι­κή αιμορ­ρα­γία. Η κλι­νι­κή, όπου νοση­λευό­ταν, ανάρ­τη­σε στο Instagram την πλη­ρο­φο­ρία ότι η Αμι­νί ήταν ήδη εγκε­φα­λι­κά νεκρή όταν εισή­χθη την περα­σμέ­νη Τρί­τη. Στο μετα­ξύ η ανάρ­τη­ση έχει διαγραφεί.

Μετά την κηδεία της το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το ξέσπα­σαν δια­δη­λώ­σεις και ταρα­χές σε αρκε­τές πόλεις του Ιράν, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Τεχε­ρά­νης και της βόρειας ιρα­νι­κής πόλης Ραστ, όπου προ­χτές βρά­δυ έγι­ναν 22 συλ­λή­ψεις. Παράλ­λη­λα, κουρ­δι­κή οργά­νω­ση προ­ά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των υπο­στή­ρι­ξε ότι τη Δευ­τέ­ρα το βρά­δυ σκο­τώ­θη­καν πέντε άτο­μα στην επαρ­χία Κουρ­δι­στάν του Ιράν, όταν οι δυνά­μεις ασφα­λεί­ας άνοι­ξαν πυρ ενα­ντί­ον των δια­δη­λω­τών που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν για τον θάνα­το νεα­ρής γυναί­κας μετά τη σύλ­λη­ψή της.

Σε μία προ­σπά­θεια να απο­φορ­τί­σουν το κλί­μα, οι αρχές υπο­σχέ­θη­καν ότι θα δια­λευ­κά­νουν την υπό­θε­ση, ενώ σε μία πρω­το­φα­νή κίνη­ση σύμ­βου­λος του ανώ­τα­του ηγέ­τη του Ιράν επι­σκέ­φτη­κε το σπί­τι της άτυ­χης κοπέ­λας για να υπο­βάλ­λει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του. Έμει­νε δύο ολό­κλη­ρες ώρες εκεί. «Όλοι οι θεσμοί θα ανα­λά­βουν ενέρ­γειες προ­κει­μέ­νου να υπε­ρα­σπι­στούν τα δικαιώ­μα­τα που έχουν παρα­βια­στεί», είπε, προ­σθέ­το­ντας ότι είναι σίγου­ρος πως ο Χαμε­νεΐ «έχει επί­σης επη­ρε­α­στεί και πονέ­σει από τον θάνα­τό της».

Η Μαχ­σά Αμι­νί δεν είναι ούτε η πρώ­τη, ούτε η τελευ­ταία γυναί­κα που πέφτει θύμα βίας του σκλη­ρού θεο­κρα­τι­κού καθε­στώ­τος στο Ιράν και της αδυ­σώ­πη­της θρη­σκευ­τι­κής αστυ­νο­μί­ας. Ο δικός της θάνα­τος, όμως, λει­τούρ­γη­σε σαν θρυαλ­λί­δα αντι­δρά­σε­ων σε μια περί­ο­δο που οι Ιρα­νοί βρί­σκο­νται σε άθλια οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση λόγω των κυρώ­σε­ων. Οι προ­ο­πτι­κές ανα­βί­ω­σης της συμ­φω­νί­ας για τα πυρη­νι­κά της Τεχε­ρά­νης, που όλοι ήλπι­ζαν ότι θα οδη­γού­σε σε άρση των κυρώ­σε­ων, έχουν ελα­χι­στο­ποι­η­θεί. Κανέ­να φως πίσω από το τούνελ.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο