Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Δεκάδες νεκρούς και εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ίαν στη Φλόριντα

Η λέξη κατα­στρο­φή βρι­σκό­ταν στα χεί­λια όλων στη Φλό­ρι­ντα των ΗΠΑ χθες, Πέμ­πτη, μετά το πέρα­σμα του κυκλώ­να Ίαν, ο οποί­ος άφη­σε πίσω του κατε­στραμ­μέ­νες πόλεις και άγνω­στο μέχρι στιγ­μής αριθ­μό νεκρών.

Αφού υπο­βαθ­μί­στη­κε σε τρο­πι­κή καται­γί­δα, ο Ίαν ενι­σχύ­θη­κε και πάλι και πλέ­ον θεω­ρεί­ται κυκλώ­νας κατη­γο­ρί­ας 1 από το Εθνι­κό Κέντρο Κυκλώ­νων των ΗΠΑ (NHC).

Χθες το βρά­δυ κατευ­θυ­νό­ταν προς τη Νότια και τη Βόρεια Καρο­λί­να και τη Τζόρτζια.

Σύμ­φω­να με τις πιο πρό­σφα­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, 12 άνθρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Φλό­ρι­ντα λόγω των ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, ενώ στο φως της δημο­σιό­τη­τας έρχο­νται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρες εικό­νες που απει­κο­νί­ζουν την κατα­στρο­φή: δρό­μοι που έχουν μετα­τρα­πεί σε ποτά­μια, βάρ­κες πετα­μέ­νες στην ξηρά, σπί­τια κατε­στραμ­μέ­να, δέντρα ξεριζωμένα.

«Θα μπο­ρού­σε να είναι ο φονι­κό­τε­ρος κυκλώ­νας στην ιστο­ρία της Φλό­ρι­ντας», δήλω­σε χθες ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, επι­σκε­πτό­με­νος την έδρα της FEMA, της ομο­σπον­δια­κής υπη­ρε­σί­ας αντι­με­τώ­πι­σης φυσι­κών καταστροφών.

«Οι αριθ­μοί (…) δεν είναι ακό­μη ξεκά­θα­ροι, όμως λαμ­βά­νου­με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες που κάνουν λόγο για ανθρώ­πι­νες απώ­λειες, οι οποί­ες μπο­ρεί να είναι μεγά­λες», πρό­σθε­σε ο Μπάι­ντεν, δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι επι­θυ­μεί να μετα­βεί το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τό στην πολι­τεία αυτή των νότιων ΗΠΑ, αλλά και στο Πού­ερ­το Ρίκο το οποίο επλή­γη πρό­σφα­τα από τον κυκλώ­να Φιόνα.

Στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου, που παρα­χώ­ρη­σε χθες το βρά­δυ από το Φορτ Μάγερς, ο κυβερ­νή­της της Φλό­ρι­ντα Ρον Ντε­Σά­ντις επι­σή­μα­νε ότι ανα­μέ­νει πως θα υπάρ­ξει ένας αριθ­μός νεκρών λόγω του κυκλώνα.

Ωστό­σο ακό­μη δεν ήταν σε θέση να ανα­φερ­θεί σε συγκε­κρι­μέ­νο αριθ­μό και δήλω­σε ότι προ­τι­μά να περι­μέ­νει μέχρι να επι­βε­βαιω­θεί ο απο­λο­γι­σμός «τις επό­με­νες ημέρες».

«Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν περισ­σό­τε­ρες από 700 δια­σώ­σεις και σίγου­ρα θα έχουν γίνει και άλλες», πρόσθεσε.

Νύκτα αγωνίας

Αξιω­μα­τού­χος της κομη­τεί­ας Σάρ­λοτ, στη δυτι­κή Φλό­ρι­ντα, δήλω­σε μιλώ­ντας στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο CNN ότι υπάρ­χουν του­λά­χι­στον «οκτώ ή εννέα άνθρω­ποι» νεκροί, χωρίς να δώσει περισ­σό­τε­ρα στοιχεία.

Εκπρό­σω­πος της κομη­τεί­ας Βολού­σια, στις ανα­το­λι­κές ακτές της πολι­τεί­ας, δήλω­σε ότι έχει επι­βε­βαιω­θεί «ένας πρώ­τος νεκρός λόγω του κυκλώ­να Ίαν», ένας άνδρας 72 ετών, «που είχε βγει για να αδειά­σει την πισί­να του στη διάρ­κεια της καταιγίδας».

Άλλος αξιω­μα­τού­χος της πολι­τεί­ας Οσκε­ό­λα, στην κεντρι­κή Φλό­ρι­ντα, επι­σή­μα­νε ότι ένας ένοι­κος οίκου ευγη­ρί­ας σκοτώθηκε.

Εξάλ­λου μία εκπρό­σω­πος του σερί­φη της κομη­τεί­ας Σαρα­σό­τα δήλω­σε στο CNN ότι δύο κάτοι­κοι της περιο­χής έχα­σαν τη ζωή τους.

Παράλ­λη­λα συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό 18 μετα­να­στών που επέ­βαι­ναν σε πλοιά­ριο το οποίο βυθί­στη­κε την Τετάρ­τη στο αρχι­πέ­λα­γος των Κιζ. Εννέα άλλοι επι­βαί­νο­ντες έχουν ήδη διασωθεί.

Έπει­τα από μια νύκτα αγω­νί­ας οι κάτοι­κοι της περιο­χής άρχι­σαν να μετρούν τις ζημιές χθες, Πέμπτη.

Οι πλημ­μύ­ρες ήταν τόσο σοβα­ρές που πολ­λοί άνθρω­ποι παγι­δεύ­τη­καν στα σπί­τια τους, επι­σή­μα­ναν αξιω­μα­τού­χοι, με την Εθνο­φρου­ρά να πηγαί­νει πόρ­τα- πόρ­τα στο Ορλά­ντο για να σώζει όσους είχαν εγκλωβιστεί.

Η πόλη λιμά­νι Φορτ Μάγερς επλή­γη ιδιαί­τε­ρα από τα ακραία φαι­νό­με­να, με τον Ντε­Σά­ντις να σχο­λιά­ζει ότι η κατά­στα­ση εκεί «σχε­δόν δεν περιγράφεται».

«Θα έλε­γα ότι τις πιο σοβα­ρές ζημιές τις είδα στο Φορτ Μάγερς, κάποια από τα σπί­τια έχουν ισο­πε­δω­θεί, από κάποια έχουν απο­μεί­νει μόνο τσι­με­ντέ­νιες πλά­κες», τόνισε.

Πολ­λοί κάτοι­κοι της πόλης ανα­γκά­στη­καν να κολυ­μπή­σουν για να βγουν από τα σπί­τια τους.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Ο Ίαν έφτα­σε στις ΗΠΑ το από­γευ­μα της Τετάρ­της στη νοτιο­δυ­τι­κή Φλό­ρι­ντα ως κυκλώ­νας κατη­γο­ρί­ας 4, στη συνέ­χεια διέ­σχι­σε την πολι­τεία συνο­δευό­με­νος από ισχυ­ρούς ανέ­μους και σφο­δρές βροχοπτώσεις.

Χθες, Πέμ­πτη, περισ­σό­τε­ρα από 2,3 εκα­τομ­μύ­ρια νοι­κο­κυ­ριά και κατα­στή­μα­τα εξα­κο­λου­θού­σαν να μην έχουν ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, σε σύνο­λο 11 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο PowerOutage.

Λόγω της έκτα­σης των κατα­στρο­φών ο Μπάι­ντεν κήρυ­ξε χθες το πρωί κατά­στα­ση σοβα­ρής φυσι­κής κατα­στρο­φής, μια από­φα­ση που επι­τρέ­πει να απο­δε­σμευ­θούν επι­πλέ­ον ομο­σπον­δια­κοί πόροι για τις πλη­γεί­σες περιοχές.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο