Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουλάχιστον 15 μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου — Ναυάγιο ιστιοφόρου με 95 πρόσφυγες στα Κύθηρα, 80 οι διασωθέντες

Του­λά­χι­στον 15 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στη θαλάσ­σια περιο­χή Προ­βο­σκί­δα, ανα­το­λι­κά της Λέσβου, μετά τη βύθι­ση λέμ­βου στην οποία, σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, επέ­βαι­ναν περί­που 40 μετα­νά­στες. Μέχρι στιγ­μής δια­σώ­θη­καν εννιά άνθρω­ποι, ενώ τρεις εγκλω­βί­στη­καν σε βρα­χώ­δη, από­κρη­μνη περιοχή.

Οι έρευ­νες των λιμε­νι­κών αρχών επε­κτεί­νο­νται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, καθώς θεω­ρεί­ται πως ορι­σμέ­νοι μετα­νά­στες πιθα­νόν βρί­σκο­νται στη ξηρά.

Στην περιο­χή του πολύ­νε­κρου δυστυ­χή­μα­τος επι­χει­ρούν υπό τον συντο­νι­σμό του Ενιαί­ου Κέντρου Έρευ­νας και Διά­σω­σης στε­λέ­χη του Λιμε­νι­κού, του Ελλη­νι­κού Στρα­τού, της Πυρο­σβε­στι­κής και της Αστυνομίας.

Η επι­χεί­ρη­ση διε­ξά­γε­ται υπό δυσμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες, καθώς πνέ­ουν άνε­μοι έντα­σης έως 7 μποφόρ.

Στην περιο­χή σπεύ­δουν Παρά­κτιο Περι­πο­λι­κό του λιμε­νι­κού και ελι­κό­πτε­ρο Super Puma της Πολε­μι­κής Αεροπορίας.

80 μετανάστες διασώθηκαν στην περιοχή Διακόφτι Κυθήρων

Παράλ­λη­λα, του­λά­χι­στον 80 μετα­νά­στες δια­σώ­θη­καν μέχρι στιγ­μής μετά την πρό­σκρου­ση και ημι­βύ­θι­ση ιστιο­φό­ρου σε θαλάσ­σια από­κρη­μνη περιο­χή, στο Δια­κό­φτι Κυθή­ρων. Στο σκά­φος επέ­βαι­ναν, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχουν στη διά­θε­σή τους μέχρι τώρα οι αρχές, 95 άνθρωποι.

Η επι­χεί­ρη­ση του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος για τον εντο­πι­σμό αγνο­ου­μέ­νων συνε­χί­ζε­ται υπό δυσμε­νείς συν­θή­κες, καθώς πνέ­ουν άνε­μοι έντα­σης 8 ως 10 μπο­φόρ. Στο σημείο βρί­σκο­νται παρα­πλέ­ον πλοίο, ελι­κό­πτε­ρο του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού , στε­λέ­χη της οικεί­ας Λιμε­νι­κής Αρχής, στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας και της Πυρο­σβε­στι­κής καθώς και εθε­λο­ντές διασώστες.

Προς εκεί κινού­νται πλοίο ανοι­χτής θαλάσ­σης του λιμε­νι­κού σώμα­τος, Κλι­μά­κιο Ειδι­κών Απο­στο­λών του Λιμε­νι­κού και ομά­δα της Μονά­δας Υπο­βρυ­χί­ων Αποστολών.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο