Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1999 Γιουγκοσλαβία… 2022 Ουκρανία — Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη μας ελπίδα η πάλη των λαών

Πανό ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους στη Γιου­γκο­σλα­βία το 1999 και στην Ουκρα­νία το 2022, ανάρ­τη­σαν Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη δυτι­κή Θεσσαλονίκη.

Με τα πανό που αναρ­τή­θη­καν σε Εύο­σμο, Αμπε­λό­κη­πους, Μενε­μέ­νη και Νεά­πο­λη, έστει­λαν μήνυ­μα ενά­ντια στην ελλη­νι­κή εμπλο­κή και ότι «Δεν δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών, μόνη μας ελπί­δα η πάλη των λαών».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο