Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

20 Απριλίου 1944: Νίκη του ΕΛΑΣ στη μάχη της Γλόγοβας

Το δεύ­τε­ρο δεκα­ή­με­ρο του Απρί­λη 1944 οι χιτλε­ρι­κοί ανέ­λα­βαν και­νού­ρια εκκα­θα­ρι­στι­κή επι­χεί­ρη­ση στη Βόρεια Πελο­πόν­νη­σο. Στην επι­χεί­ρη­ση αυτή που κρά­τη­σε από τις 15 έως τις 27 Απρί­λη, πήραν μέρος πάνω από 3.000 χιτλε­ρι­κοί και 1.000 ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, που κινή­θη­καν από Πάτρα, Αίγιο, Τρί­πο­λη και Πύρ­γο. Τα τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ ελί­χθη­καν με επι­τυ­χία και η ενέρ­γεια των γερ­μα­νι­κών δυνά­με­ων έπε­σε στο κενό.

Από τα τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ, που παρέ­μει­ναν στο χώρο των επι­χει­ρή­σε­ων, ο διευ­θυ­ντής του ΙΙΙ Γρα­φεί­ου της 8ης Ταξιαρ­χί­ας του ΕΛΑΣ, ο λοχα­γός πυρο­βο­λι­κού Γιάν­νης Παντε­λά­κης (Αμα­ριώ­της) παρέ­λα­βε το ΙΙ/12 Τάγ­μα και δυο λόχους του ΙΙ/6 Τάγ­μα­τος και έδω­σε στις 20 Απρί­λη εξαι­ρε­τι­κά επι­τυ­χή μάχη κοντά στο χωριό Γλό­γο­βα, ενα­ντί­ον επί­λε­κτου χιτλε­ρι­κού τάγ­μα­τος, που απο­τε­λού­σε την εμπρο­σθο­φυ­λα­κή συντάγ­μα­τος. Το τάγ­μα αυτό πορευό­ταν απ’ το χωριό Δάρα της Αρκα­δί­ας προς την Τρί­πο­λη, με απο­στο­λή την εκκα­θά­ρι­ση των περι­φε­ρειών Γορ­τυ­νί­ας και Μαντι­νεί­ας από τους αντάρτες.

Η μάχη κρά­τη­σε 3 ώρες. Το γερ­μα­νι­κό τάγ­μα εκμη­δε­νί­στη­κε. Στο πεδίο της μάχης άφη­σε 180 νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες. Πιά­στη­καν 19 αιχ­μά­λω­τοι. Πάρ­θη­καν πλού­σια λάφυ­ρα: 30 φορ­τω­μέ­να μου­λά­ρια. Ο ΕΛΑΣ είχε 11 νεκρούς και 23 τραυματίες.

Εξαι­ρε­τι­κή δρά­ση παρου­σί­α­σε επί­σης το 7/6 Τάγ­μα κατά τη διάρ­κεια των εκκα­θα­ρι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στα πλευ­ρά και τα νώτα του εχθρού. Επί­σης, τα τμή­μα­τα της 9ης Ταξιαρ­χί­ας ανέ­πτυ­ξαν σοβα­ρή επι­θε­τι­κή δρά­ση κατά των βάσε­ων του εχθρού στα μετό­πι­σθεν με σοβα­ρές γι’ αυτόν απώλειες.

Την ίδια περί­ο­δο, στην υπό­λοι­πη Ελλά­δα, ο ΕΛΑΣ αντι­με­τώ­πι­σε με επι­τυ­χία παρό­μοιες προ­σπά­θειες του εχθρού να εκμη­δε­νί­σει τα τμή­μα­τά του και να εκκα­θα­ρί­σει τις περιο­χές, απ’ όπου περ­νού­σαν σοβα­ρές συγκοι­νω­νια­κές αρτη­ρί­ες. Ετσι, στη Θεσ­σα­λία στις 18 Μάρ­τη τμή­μα­τα του Ι/38 Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ χτύ­πη­σαν γερ­μα­νι­κή δύνα­μη, που επέ­δρα­με από την Καρ­δί­τσα προς Μεσε­νι­κό­λα και την ανά­γκα­σαν να συμ­πτυ­χθεί. Κατά τη σύμ­πτυ­ξή τους οι χιτλε­ρι­κοί έπε­σαν σε ενέ­δρα άλλου τμή­μα­τος του ΕΛΑΣ και είχαν απώ­λειες 70 νεκρούς και τραυματίες.

Ισχυ­ρές γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις, ενι­σχυ­μέ­νες με πυρο­βο­λι­κό, ενήρ­γη­σαν στις 18 — 20 Μάρ­τη 1944 επι­δρο­μή στην κοι­λά­δα του Καλα­μά και στο βου­νό Κασι­διά­ρη. Αντι­με­τώ­πι­σαν, όμως, τη σθε­να­ρή αντί­στα­ση τμη­μά­των του 15ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ και ανα­γκά­στη­καν να υπο­χω­ρή­σουν με σοβα­ρές απώλειες.

Νικη­φό­ρες μάχες έδω­σαν την ίδια περί­ο­δο, την άνοι­ξη του 1944, οι δυνά­μεις του ΕΛΑΣ κατά των κατα­κτη­τών στα Πιέ­ρια, στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στην Αττι­κο­βοιω­τία, στη Θεσ­σα­λία, την Εύβοια και αλλού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο