20 Δεκέμβρη 1917 δημιουργείται στην ΕΣΣΔ η «ΤΣΕΚΑ»: Μύθοι και πραγματικότητα

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το ζήτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης της σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης, του δικαιώ­μα­τος που έχει για κάτι τέτοιο και των μέσων-μεθό­­δων για το σκο­πό αυτό, χρό­νια τώρα τρο­φο­δο­τεί συζη­τή­σεις, αλλά και προ­κα­λεί το μένος κάθε είδους εκπρο­σώ­πων της αστι­κής τάξης. Ξεχω­ρι­στό κομ­μά­τι στο κεφά­λαιο αυτό της σοσια­λι­στής οικο­δό­μη­σης στην ΕΣΣΔ απο­τε­λεί η δημιουρ­γία και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 20 Δεκέμ­βρη 1917 δημιουρ­γεί­ται στην ΕΣΣΔ η «ΤΣΕΚΑ»: Μύθοι και πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.