Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

20 Δεκεμβρίου 1821: Η πρώτη Εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο

Στις 20 Δεκέμ­βρη του 1821, στο χωριό Πιά­δα, κοντά στην Αρχαία Επί­δαυ­ρο, άρχι­σε τις εργα­σί­ες της η πρώ­τη Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση. Εξή­ντα αντι­πρό­σω­ποι κλή­θη­καν να απο­φα­σί­σουν για το πρώ­το πολί­τευ­μα της Ελλά­δας, που αναμ­φι­βό­λως η σημα­σία του θα ήταν μεγά­λη, αφού θα δημιουρ­γού­σε τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για ενιαία στρα­τιω­τι­κή και πολι­τι­κή διοί­κη­ση των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλή­νων, περιο­ρί­ζο­ντας, ταυ­τό­χρο­να, φιλο­δο­ξί­ες και αντι­θέ­σεις, κυρί­ως κοι­νω­νι­κές, που αντι­κει­με­νι­κά υπήρ­χαν, είτε εκφρά­ζο­νταν με τη μορ­φή των τοπι­κι­σμών, είτε με τη μορ­φή των προ­σω­πι­κών αντα­γω­νι­σμών. Επί της ουσί­ας, η Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση της Επι­δαύ­ρου είχε ως απο­στο­λή της να απο­τυ­πώ­σει με ακρί­βεια το συσχε­τι­σμό των κοι­νω­νι­κών δυνά­με­ων στο εσω­τε­ρι­κό της Επα­νά­στα­σης, δίνο­ντας την ηγε­σία σ’ εκεί­νη την τάξη — ή ταξι­κή συμ­μα­χία — που ήταν ή που μπο­ρού­σε στη συγκε­κρι­μέ­νη στιγ­μή να απο­δει­χτεί η ισχυ­ρό­τε­ρη, η πιο συγκρο­τη­μέ­νη, η πιο οργα­νω­μέ­νη πολι­τι­κά και ιδεολογικά.Η Συνέ­λευ­ση της Επι­δαύ­ρου — γρά­φει ο Τ. Βουρ­νάς- «δεν ήταν στην ουσία αντι­προ­σω­πευ­τι­κό σώμα του μαχό­με­νου ελλη­νι­κού λαού, αλλά κατα­σκεύ­α­σμα του αρχο­ντο­λο­γιού. Στη Ρού­με­λη και στην Υδρα, οι αντι­πρό­σω­ποι διο­ρί­στη­καν από τα τοπι­κά κοτζα­μπά­σι­κα διοι­κη­τι­κά όργα­να, ενώ στο Μοριά έγι­ναν διο­ρι­σμοί από την πελο­πον­νη­σια­κή Γερου­σία και διε­νερ­γή­θη­καν ψευτοεκλογές».

Την Πρω­το­χρο­νιά του 1822, η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση δια­κή­ρυ­ξε την ανε­ξαρ­τη­σία του ελλη­νι­κού έθνους, που ήταν η πρώ­τη επί­ση­μη πρά­ξη της επα­να­στα­τη­μέ­νης Ελλάδας.

«Το ελλη­νι­κό Εθνος — έγρα­φε το σχε­τι­κό ντο­κου­μέ­ντο- το υπό τη φρι­κώ­δη οθω­μα­νι­κήν δυνα­στεί­αν, μη δυνά­με­νον να φέρη τον βαρύ­τα­τον απα­ρα­δειγ­μά­τι­στον ζυγόν της τυραν­νί­ας και απο­σεί­σαν αυτόν με μεγά­λας θυσί­ας κηρύτ­τει σήμε­ρον διά των νομί­μων παρα­στα­τών του εις εθνι­κήν συνηγ­μέ­νην συνέ­λευ­σιν ενώ­πιον θεού και ανθρώ­πων την πολι­τι­κήν αυτού ύπαρ­ξιν και ανεξαρτησίαν».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο