20 Μαΐου 1941: Ξεκινά η μάχη της Κρήτης (Φωτό)

Στις 20 Μαΐ­ου 1941 ξεκι­νά η Μάχη της Κρή­της. Για τη μάχη της Κρή­της έχει γρα­φτεί πως ήταν μια “παρά­ξε­νη” μάχη . Τι ήταν αυτό που την έκα­νε να φαί­νε­ται παρά­ξε­νη; Η καθο­λι­κή σχε­δόν συμ­με­το­χή και ο άφθα­στος ηρω­ι­σμός του κρη­τι­κού λαού στη μάχη . Στις 21 Απρί­λη 1941, σε ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή σύσκε­ψη, που συγκά­λε­σε ο Χίτλερ … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 20 Μαΐ­ου 1941: Ξεκι­νά η μάχη της Κρή­της (Φωτό).