Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

20 χρόνια Ευρωζώνη: Ανακοίνωση της ΕΟ του ΚΚΕ για τη φιέστα-πρόκληση στο ευρωκοινοβούλιο

Σε ανα­κοί­νω­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ για τη φιέ­στα της ΕΕ σχε­τι­κά με τα 20 χρό­νια από την έναρ­ξη της ΟΝΕ και την καθιέ­ρω­ση του ευρώ, αναφέρεται:

«Μια ακό­μα φιέ­στα — πρό­κλη­ση, αυτή τη φορά για τα 20 χρό­νια της ΟΝΕ, οργα­νώ­θη­κε σήμε­ρα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πριν 20 ακρι­βώς χρό­νια, η ΕΕ πανη­γύ­ρι­ζε για την έναρ­ξη της Οικο­νο­μι­κής και Νομι­σμα­τι­κής Ένω­σης, την καθιέ­ρω­ση του ευρώ, ενώ η ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη, δυο χρό­νια αργό­τε­ρα, θριαμ­βο­λο­γού­σε για την έντα­ξη της Ελλά­δας στην Ευρω­ζώ­νη το 2001 και για το “απά­νε­μο λιμά­νι της στα­θε­ρό­τη­τας που αγκυ­ρο­βο­λού­σε η χώρα μας”, όπως ισχυ­ρί­ζο­νταν τότε.

Το ΚΚΕ ήταν το μόνο που, κόντρα σε όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα, ανά­με­σά τους και τους σημε­ρι­νούς “ευρω­σκε­πτι­κι­στές”, υπο­γράμ­μι­ζε τότε ότι: “Οι θριαμ­βο­λο­γί­ες, οι ενθου­σια­σμοί, οι φιέ­στες και τα πανη­γύ­ρια της κυβέρ­νη­σης δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν τη σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. (…) Η επι­κύ­ρω­ση της έντα­ξής μας στη ζώνη του ευρώ (…) σημαί­νει ότι ο λαός μας μπαί­νει σε νέα φάση λιτό­τη­τας, σκλη­ρό­τε­ρη από την προη­γού­με­νη. Πίσω από τις πρω­θυ­πουρ­γι­κές μεγα­λο­στο­μί­ες για την αύξη­ση του ρυθ­μού ανά­πτυ­ξης της χώρας, τη μεί­ω­ση των επι­το­κί­ων, την αντι­με­τώ­πι­ση της ανερ­γί­ας, την «κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή» για ισχυ­ρή Ελλά­δα, κρύ­βο­νται και νέα, πιο βάρ­βα­ρα και απάν­θρω­πα μέτρα που ισχυ­ρο­ποιούν το κεφά­λαιο από την εκμε­τάλ­λευ­ση της εργα­σί­ας και προ­κα­λούν περισ­σό­τε­ρη δυστυ­χία και προ­βλή­μα­τα στους εργαζόμενους”.

Η ίδια η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απέ­δει­ξε ποιος έχει δίκιο, ποιος βάσι­μα και τεκ­μη­ριω­μέ­να προει­δο­ποιού­σε το λαό για την αντερ­γα­τι­κή θύελ­λα που ερχό­ταν και ποιοι έσπερ­ναν αυτα­πά­τες, επι­χει­ρώ­ντας να μασκα­ρέ­ψουν τους στό­χους του μεγά­λου κεφα­λαί­ου ως δήθεν “εθνι­κούς”, που οι εργα­ζό­με­νοι και τα άλλα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα ως μονό­δρο­μο έπρε­πε τάχα να ακολουθήσουν.

Η ΟΝΕ απο­τέ­λε­σε ένα ακό­μα αντι­λαϊ­κό προ­ϊ­όν της Συν­θή­κης του Μάα­στριχτ, το οποίο σημα­το­δό­τη­σε μια άγρια αντερ­γα­τι­κή επέ­λα­ση σε μισθούς, συντά­ξεις, εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, με απο­λύ­σεις, εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, πλει­στη­ρια­σμούς, κατα­σχέ­σεις. Αυτός ο δρό­μος οδή­γη­σε στα μνη­μό­νια διαρ­κεί­ας, τους ισο­σκε­λι­σμέ­νους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς, τα υπερ­πλε­ο­νά­σμα­τα, τη διαρ­κή επι­τή­ρη­ση και επο­πτεία που, με το ξέσπα­σμα της κρί­σης, μετου­σιώ­θη­καν στα 3 αβά­στα­χτα για το λαό μνη­μό­νια που έφε­ραν οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και η σημε­ρι­νή των ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ.

Σήμε­ρα, η αλή­θεια των αριθ­μών ‑ακό­μα και των επί­ση­μων που δεν λένε όλη την αλή­θεια- είναι αμεί­λι­κτη: Ο αριθ­μός των ανέρ­γων τον Οκτώ­βρη 2018 ανέρ­χε­ται σε 16,6 εκατ. στην ΕΕ και 13,1 εκατ. στην Ευρω­ζώ­νη (897 χιλιά­δες στην Ελλά­δα). Ενώ, το ποσο­στό ανερ­γί­ας των νέων είναι πάνω από 15,3% στην ΕΕ και 17,3% στην Ευρω­ζώ­νη (36,8% στην Ελλά­δα). Η μερι­κή απα­σχό­λη­ση στην Ευρω­ζώ­νη αντι­προ­σω­πεύ­ει περισ­σό­τε­ρο από το 21% των συμ­βά­σε­ων. Σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα επί­σης στοι­χεία, το 2017, 113 εκατ. άνθρω­ποι ή το 22,5% του πλη­θυ­σμού στην ΕΕ ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώ­χειας. Αυτός ήταν ο δήθεν μονό­δρο­μος της ΕΕ και της ΟΝΕ, των θυσιών του λαού για να φου­σκώ­νουν τα κέρ­δη των καπιταλιστών.

Όμως, υπάρ­χει άλλος δρό­μος και επι­λο­γή για το λαό. Η ΕΕ δεν είναι η Ευρώ­πη και ούτε νομο­τέ­λεια και μονό­δρο­μος. Με στή­ριγ­μα το ΚΚΕ και τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό του ρόλο στους εργα­τι­κούς — λαϊ­κούς αγώ­νες, με την πολι­τι­κή του πρό­τα­ση, ο λαός έχει διέ­ξο­δο: Να αλλά­ξουν χαρα­κτή­ρα τα κρά­τη, να κτι­στεί η Ευρώ­πη του Σοσιαλισμού.

Αυτός είναι ο δρό­μος της εργα­τι­κής εξου­σί­ας, του σοσια­λι­σμού, είναι η λύση που υπη­ρε­τεί τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, σε σύγκρου­ση με την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, για την απο­δέ­σμευ­ση από την ΕΕ και κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή ένωση».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο