Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

200 νέοι της Κολομβίας έφτασαν στην Κούβα για να σπουδάσουν δωρεάν ιατρική

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Η Κού­βα προ­σφέ­ρει 1.000 υπο­τρο­φί­ες για σπου­δές ιατρι­κής στην νεο­λαία της Κολομ­βί­ας μετά την υπο­γρα­φή της ειρη­νευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας του 2016. Με αυτό τον τρό­πο  υπο­στη­ρί­ζει την επα­νέ­ντα­ξη στην κοι­νω­νία των συμ­με­τε­χό­ντων στη μακρά εσω­τε­ρι­κή σύγκρου­ση της Κολομβίας. 

Οι Σπου­δές θα γίνουν στην Λατι­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Ιατρι­κή Σχο­λή (ELAM). Στο  (ELAM), έχουν ήδη απο­φοι­τή­σει από το 1999 που ιδρύ­θη­κε με πρω­το­βου­λία του Φιντέλ,  74.000 ξένοι φοι­τη­τές από χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της Αφρικής. 

Μετα­ξύ των οποί­ων απο­φοί­τη­σαν και 120 πολί­τες των ΗΠΑ οι οποί­οι δια­φο­ρε­τι­κά δεν θα είχαν την ευκαι­ρία να σπου­δά­σουν ιατρι­κή. Οι σπου­δές προ­σφέ­ρο­νται εντε­λώς δωρεάν.

 Ο μόνος όρος που θέτει η Κού­βα είναι σαν για­τροί μετά τις σπου­δές τους να προ­σφέ­ρουν τις υπη­ρε­σί­ες τους σε φτω­χές και υπο­βαθ­μι­σμέ­νες περιο­χές της πατρί­δας τους.

Το ταξί­δι των νέων Κολομ­βια­νών έγι­νε στις 13 Αυγούστου 

Η επι­λο­γή της ημε­ρο­μη­νί­ας δεν ήταν τυχαία από­φα­ση. αλλά έγι­νε για  να τιμή­σει ένα πρό­σω­πο που συνέ­λα­βε ένα νέο τρό­πο να δει κανείς την ιατρική.

 Μετέ­τρε­ψε  ένα επάγ­γελ­μα, το οποίο, όπως και άλλα  στον καπι­τα­λι­σμό, θεω­ρεί­ται ασφα­λής δρό­μος οικο­νο­μι­κής επι­τυ­χί­ας για εκεί­νους που μπο­ρού­σαν να πλη­ρώ­σουν ιατρι­κές σπου­δές,  σε επάγ­γελ­μα προ­σφο­ράς, αφο­σί­ω­σης και αλληλεγγύης.

-Αυτό που κάνε­τε είναι η πραγ­μα­το­ποί­η­ση του όνει­ρου του Φιντέλ Κάστρο.  Χωρίς την ιδέα του, δεν θα ήταν δυνα­τόν να έχου­με μια Σχο­λή  που έχει εκπαι­δεύ­σει φοι­τη­τές από χώρες του Τρί­του Κόσμου, οι οποί­οι δεν θα είχαν τη δυνα­τό­τη­τα να μελε­τή­σουν ιατρι­κή εάν δεν τους δινό­ταν αυτή η ευκαι­ρία, αυτό το σχο­λείο, αυτή η υπο­τρο­φία που παρέ­χει τα πάντα δωρε­άν  δήλω­σε ο πρε­σβευ­τής της Κού­βας στην Κολομ­βία, José Luis Ponce, μιλώ­ντας στους νέους και τις οικο­γέ­νειές τους στο Διε­θνές Αερο­δρό­μιο El Dorado.

-Είμα­στε βέβαιοι ότι εκτι­μά­τε την αγά­πη με την οποία σας δίνου­με αυτό και πώς μοι­ρα­ζό­μα­στε αυτό που έχου­με, και όχι αυτό που μας περισ­σεύ­ει , δήλω­σε ο Ponce την ημέ­ρα που οι Κου­βα­νοί εορ­τά­ζουν την 93η επέ­τειο  από τη γέν­νη­ση του Φιντέλ.

Ο διπλω­μά­της είπε ότι τα επό­με­να δύο χρό­νια, 1.000 σπου­δα­στές με υπο­τρο­φί­ες, που θα δωρί­σει η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας στον κολομ­βια­νό λαό, θα ξεκι­νή­σουν τις σπου­δές τους στην Κού­βα για να υπο­στη­ρι­χτούν  στην επα­νέ­ντα­ξή τους στην κοι­νω­νία μετά την υπο­γρα­φή το 2016 της ειρη­νευ­τι­κής συμ­φω­νί­ας στην Αβά­να μετα­ξύ του Κολομ­βια­νού κρά­τους και των ανταρ­τών FARC-EP.

Τα θύμα­τα της σύγκρου­σης, πρώ­ην αντάρ­τες, οι συγ­γε­νείς των εμπλε­κο­μέ­νων και νέοι από τις αγρο­τι­κές περιο­χές της χώρας, σύμ­φω­να με την Prensa Latina, περι­λαμ­βά­νο­νται στην ομά­δα των 200 νέων που θα ξεκι­νή­σουν τις σπου­δές τους στο ELAM φέτος.

Η Κού­βα κρα­τά­ει την υπό­σχε­σή της.  Πρω­το­στά­τη­σε στην επί­τευ­ξη της ειρη­νευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας που υπο­γρά­φη­κε στην Κού­βα. Σήμε­ρα παρό­λα τα πισω­γυ­ρί­σμα­τα της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης της Κολομ­βί­ας, την δρά­ση των παρα­κρα­τι­κών με διώ­ξεις ακό­μη και  δολο­φο­νί­ες πρώ­ην στε­λε­χών του FARC-EP η Κού­βα δεί­χνει την αλλη­λεγ­γύη της στον λαό της Κολομ­βί­ας. Προ­σφέ­ρει τις υπο­τρο­φί­ες από το υστέ­ρη­μά της και όχι από το περίσ­σευ­μα όπως τόνι­σε ο πρέ­σβης. Γιαυ­τό και η προ­σφο­ρά της Κού­βας και η διε­θνής αλλη­λεγ­γύη ζεσταί­νει τις καρ­διές των αγω­νι­στών σε όλο τον κόσμο. Δίνει ελπί­δα και κου­ρά­γιο να συνε­χί­σουν τον αγώνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο