Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

200 χρόνια από την Επανάσταση του ‘21 — «Το τάμα» της χούντας

 Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος //

Το τάμα  είναι υπό­σχε­ση που δίνε­ται σε κάποια ανώ­τε­ρη δύνα­μη με αντάλ­λαγ­μα μία χάρη, μια ευερ­γε­σία.  Ο πολι­τι­κός τάζει –προ­ε­κλο­γι­κά πάντα, για­τί μετε­κλο­γι­κά «μην είδα­τε, μην απα­ντή­σα­τε τον Κίτσο τον λεβέ­ντη, τον αρχι­λη­στή». «Από δω πάν’ οι άλλ’».

Έτσι στο άκου­σμα της λέξης «τάμα» και με τη συμπλή­ρω­ση των δια­κο­σί­ων χρό­νων από την Επα­νά­στα­ση του ’21,θυμόμαστε και εκεί­νο το «Τάμα του Έθνους» ή όπως επι­κρά­τη­σε να λέγε­ται το Τάμα του Παπαδόπουλου.

Τι ήταν αυτό;  Ο Παπα­δό­που­λος, ένας από τη χου­ντι­κή τριαν­δρία που «γύψω­σαν» για επτά ολό­κλη­ρα χρό­νια την  Ελλά­δα  ανα­κοί­νω­σε στις 14 Δεκεμ­βρί­ου 1968 ότι  «Ελλάς Ελλή­νων Χρι­στια­νών» ή όπως ευφυώς απο­κλή­θη­κε «Ελλάς Καθο­λι­κώς Δια­μαρ­τυ­ρο­μέ­νων» θα εκπλη­ρώ­σει την υπό­σχε­ση που είχε δώσει προς τον Θεό  η Δ΄ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Άργος το 1829. Την ανέ­γερ­ση δηλα­δή ενός μεγα­λο­πρε­πούς ναού του Σωτή­ρος. Τόπος,   τα Τουρ­κο­βού­νια. Κι άρχι­σε το τζέρ­τζε­λο ανά πάσα την Ελλά­δα. Στην ουσία στο «Τάμα» απο­τυ­πω­νό­ταν η μεγα­λο­μα­νία  των Απρι­λια­νών. Η «Ηχώ των  Ενό­πλων Δυνά­με­ων» (Ιού­νιος 1973) έγρα­φε: «Θα απο­τε­λέ­σει, μετά την οικο­δό­μη­σίν του, το τρί­το αρχι­τε­κτο­νι­κό οικο­δό­μη­μα των Αθη­νών, μετά τον κλασ­σι­κό Παρ­θε­νώ­να και τον Βυζα­ντι­νό Λυκαβηττό».

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όμως το «Τάμα» απο­τυ­πώ­θη­κε με εκεί­να τα ταρα­τα­τζούμ, τα «θεα­τρι­νί­στι­κα», που συνό­δευαν  τον ανα­γκα­στι­κό έρα­νο για τη συγκέ­ντρω­ση χρη­μά­των προς εκπλή­ρω­ση του «ιερού Τάμα­τος», εμπνευ­στής του οποί­ου υπήρ­ξεν ο Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης. Δεν ξέρω, «αν  έτρι­ζαν τα κοκα­λά­κια του». Ξέρω όμως πως ήταν το πρό­βλη­μα κάθε οικο­γέ­νειας.  Δύσκο­λο να το περι­γρά­ψει κάποιος. Ο φίλος μου, ο Γιώρ­γος  με το μολύ­βι του «ζωγρά­φι­σε» την κατάσταση.

«Άχ, αυτό το Τάμα έφα­γε το μονα­δι­κό τάλα­ρο της οικογένειας.
Όταν ο δάσκα­λος είπε ότι γίνε­ται έρα­νος για το Τάμα του Παπα­δό­που­λου, η οικο­γέ­νεια συσκέ­φτη­κε και είπαν να δώσω ένα δίφρα­γκο. Όλη η χρη­μα­τι­κή  περιου­σία της οικο­γέ­νειας ήταν ένα τάλη­ρο. Και δεν μπό­ρε­σε να το  “χαλά­σει” η μάνα μου. Το να μη δώσεις τίπο­τε ισο­δυ­να­μού­σε με αντί­στα­ση για  την οικο­γέ­νειά μου. Κι έτσι μου έδω­καν ολό­κλη­ρο το τάλαρο.

Πηγαί­νο­ντάς το στο σχο­λείο και περ­νώ­ντας έξω απ’ το περί­πτε­ρο μετρού­σα  στο μυα­λό μου 50 καρα­μέ­λες λου­κου­μέ­νιες ή δυο μπι­σκό­τα γεμι­στά με ένα φρά­γκο ρέστα!

Πέρα­σαν πάνω από 50 χρό­νια και δεν μπο­ρώ να ξεχά­σω ακόμα!»

Αυτό συνέ­βη πάνω κάτω σε όλα τα σπίτια.

Απο­τέ­λε­σμα: Συγκε­ντρώ­θη­καν 230 εκα­τομ­μύ­ρια δραχ­μές από δάνεια, 45 εκα­τομ­μύ­ρια από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, 180 εκα­τομ­μύ­ρια από δωρε­ές και εισφο­ρές  κλπ. Πώς δια­τέ­θη­καν; «Τον Ιανουά­ριο του 1974, μετά την πτώ­ση του Παπα­δό­που­λου, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι τα 406 από τα 453 εκα­τομ­μύ­ρια που είχε συγκε­ντρώ­σει το Ταμείο είχαν κατα­να­λω­θεί δίχως να έχουν γίνει ούτε τα σχέ­δια του ναού και το έργο εγκαταλείφθηκε».

Οι Έλλη­νες όμως δεν εγκα­τέ­λει­ψαν αξί­ες και ιδα­νι­κά, νοή­μα­τα και κανό­νες ζωής που φύτε­ψαν οι Επα­να­στά­τες του ’21, αυτοί οι ήρω­ες, οι αλη­θι­νοί εθνι­κοί υπη­ρέ­τες. Σήμε­ρα που τα πάντα επι­βάλ­λο­νται και φέρ­νουν τη στά­μπα της παγκο­σμιο­ποι­η­μέ­νης κατε­βα­σιάς, τα διδάγ­μα­τα του ’21 είναι επί­και­ρα όσο ποτέ άλλο­τε και οι ήρω­ές του φωτει­νά αστέ­ρια στο διά­βα μας.

Το τέλος των δικτα­τό­ρων είναι γνω­στό. Οι επα­να­στά­τες του ’21 ζουν και μεγα­λουρ­γούν. Όσο κι αν «γανώ­θη­καν» από Τάμα­τα κι άλλα τόσα ανό­σια πράματα.

Διδά­σκουν  και διαφωτίζουν…

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο