Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

200 χρόνια από την επανάσταση 1821: Στον «αέρα» το 5ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της ΚΕ του ΚΚΕ (VIDEO)

Στον «αέρα» βγή­κε το πέμ­πτο επει­σό­διο της οπτι­κο­α­κου­στι­κής παρα­γω­γής της ΚΕ του ΚΚΕ για την επα­νά­στα­ση του 1821. Το πέμ­πτο επει­σό­διο έχει τίτλο: «“Εμφύ­λιοι” πόλεμοι».

Η προ­βο­λή γίνε­ται στο επί­ση­μο κανά­λι του Κόμ­μα­τος στο YouTube.

Η σει­ρά των 6 επει­σο­δί­ων δίνει στο θεα­τή την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σει την εξέ­λι­ξη των γεγο­νό­των που προη­γή­θη­καν, που οδή­γη­σαν στην Επα­νά­στα­ση και τελι­κά στη συγκρό­τη­ση του ελλη­νι­κού αστι­κού κράτους.

Μπο­ρεί επί­σης να παρα­κο­λου­θή­σει τις ηρω­ι­κές μάχες των πρω­τα­γω­νι­στών, τις «εμφύ­λιες» συγκρού­σεις, αλλά και να δει μέσα σε ποιες τοπι­κές και διε­θνείς οικο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες αυτές οι ιστο­ρι­κές στιγ­μές εκδηλώθηκαν.200 Χρόνια 1821 ΚΕ ΚΚΕ 5ο επεισόδιο

Μέσα από τη σει­ρά επι­χει­ρεί­ται η ανα­ζή­τη­ση της ιστο­ρι­κής αλή­θειας ‑σε αντι­δια­στο­λή με το σύνο­λο των εκδο­χών της αστι­κής ιστο­ριο­γρα­φί­ας- αλλά και η προ­σπά­θεια εξα­γω­γής χρή­σι­μων ιστο­ρι­κών συμπε­ρα­σμά­των από την Επα­νά­στα­ση του 1821.

  • Το 1ο επει­σό­διο προ­βλή­θη­κε ανή­με­ρα της 25ης Μαρ­τί­ου, με τίτλο «Η Επα­νά­στα­ση, ατμο­μη­χα­νή της Ιστο­ρί­ας».
  • Το 2ο επει­σό­διο προ­βλή­θη­κε την 1 Απρί­λη με τίτλο «Στην αυγή της νέας επο­χής».
  • Το 3ο επει­σό­διο προ­βλή­θη­κε στις 8 Απρί­λη, με τίτλο «Η οργά­νω­ση της Επα­νά­στα­σης».
Το 6ο και τελευ­ταίο επει­σό­διο «Η Επα­νά­στα­ση διδά­σκει» θα μετα­δο­θεί στις 29/4.

Παρα­γω­γή: Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ.

  • Την παρου­σιά­ζουν οι ηθο­ποιοί: Θέμης Πάνου και Αφρο­δί­τη Βραχοπούλου.
  • Δίνουν συνε­ντεύ­ξεις: Μέλη και συνερ­γά­τες του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ.
  • Σύν­θε­ση πρω­τό­τυ­πης μου­σι­κής: Εύα Φάμπα, σολίστ κλα­σι­κής κιθάρας.
  • Σκη­νο­θε­σία: Κώστας Σταματόπουλος.
  • Διεύ­θυν­ση φωτο­γρα­φί­ας – μοντάζ: Σέρ­γιος Κολίσικας.

Η παρα­γω­γή ευχα­ρι­στεί θερ­μά όλους τους συντε­λε­στές που βοή­θη­σαν στην υλο­ποί­η­ση της παρα­γω­γής, ηθο­ποιούς, μου­σι­κούς, τεχνι­κούς, τα Μου­σεία και τους πολι­τι­στι­κούς χώρους για το οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε, τους συν­θέ­τες Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λο και Χρή­στο Λεο­ντή για την άδεια της χρή­σης των έργων «Ελεύ­θε­ροι Πολιορ­κη­μέ­νοι» και «Ο Θού­ριος του Ρήγα».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο