200 χρόνια από τη γέννηση του Γκυστάβ Φλωμπέρ

Ο συγ­γρα­φέ­ας βρέ­θη­κε στο εδώ­λιο για την «Μαντάμ Μπο­βα­ρύ» — κλα­σι­κό πλέ­ον έργο της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας. Μία ανα­δρο­μή με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 200 χρό­νων από τη γέν­νη­σή του. Τον Ιανουά­ριο του 1857 στο εδώ­λιο του κατη­γο­ρου­μέ­νου κάθο­νταν τρεις άνδρες: Ο εκδό­της της «Revue de Paris», ο τυπο­γρά­φος του εβδο­μα­διαί­ου περιο­δι­κού και ένας νεα­ρός, άγνω­στος ακό­μη, συγ­γρα­φέ­ας, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 200 χρό­νια από τη γέν­νη­ση του Γκυ­στάβ Φλω­μπέρ.