Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η εύθυμη πλευρά της άγριας ζωής

Σε προη­γού­με­νη ανάρ­τη­ση από αυτή τη στή­λη είχα­με παρου­σιά­σει κάποιες 10άδες πρω­τό­τυ­πες φωτο­γρα­φί­ες του μεγα­λεί­ου της άγριας ζωής από τα φετι­νά βρα­βεία του “Wildlife Photographer of the Year” ‑ανά­με­σά τους και μια ελλη­νι­κή… Wildlife 2022: Φωτο από τα βραβεία

Αλλά ‑αν δεν το γνω­ρί­ζε­τε υπάρ­χουν και οι υπο­ψή­φιοι των πιο κωμι­κών φωτο της άγριας φύσης (Comedy Wildlife Photo) — και ήδη οι πρώ­τοι φινα­λίστ επι­λέ­χτη­καν: η ψηφο­φο­ρία θα ολο­κλη­ρω­θεί στις 27-Νοε και οι νικη­τές θα ανα­κοι­νω­θούν στις 8‑Δεκ.

Γεν­νη­μέ­νη από το πάθος για την άγρια ​​ζωή και την εμπει­ρία 10ετιών ζωής και εργα­σί­ας βασι­κά στην Ανα­το­λι­κή Αφρι­κή, η Comedy Wildlife ξεκί­νη­σε τη ζωή της το 2015 ως φωτο­γρα­φι­κός δια­γω­νι­σμός. Έκτο­τε, υπό την καθο­δή­γη­ση των ιδρυ­τών του, Paul Joynson-Hicks MBE και Tom Sullam, έχει εξε­λι­χθεί σε έναν παγκο­σμί­ου φήμης δωρε­άν δια­γω­νι­σμό που παρα­κο­λου­θούν εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι κάθε χρό­νο, ανοι­χτό σε αρχά­ριους, ερα­σι­τέ­χνες και επαγ­γελ­μα­τί­ες της φωτογραφίας.

Από το χαμο­γε­λα­στό ψάρι μέχρι ένα ρακούν που λικνί­ζε­ται και πολ­λά ακό­μη από χιλιά­δες συμ­με­το­χές που υπο­βλή­θη­καν από επαγ­γελ­μα­τί­ες και ερα­σι­τέ­χνες φωτο­γρά­φους από όλο τον κόσμο, παρου­σιά­ζο­ντας έναν υπέ­ρο­χο συν­δυα­σμό ανέ­με­λης και ξεκαρ­δι­στι­κής άγριας ζωής.

40 κορυ­φαί­ες φωτο­γρα­φί­ες …μια κλα­νιά­ρα ζέβρα, μαϊ­μού­δες που παί­ζουν για­τρούς και νοσο­κό­μες, μερι­κοί wallabies που δια­σκε­δά­ζουν το ηλιο­βα­σί­λε­μα, μια έκπλη­κτη ενυ­δρί­δα, μια χελώ­να που βρίζει,κά

Αλλά τα πολ­λά λόγια είναι φτώ­χεια δεί­τε και απολαύστε…

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο