Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

2023: Ο πλανήτης ξεκίνησε να υποδέχεται το νέο έτος

Ανά­με­σα στα πρώ­τα μέρη στον κόσμο που καλω­σό­ρι­σαν το 2023 ήταν το νησί Κιρι­τι­μά­τι στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό, ενώ το Όκλαντ της Νέας Ζηλαν­δί­ας έγι­νε η πρώ­τη μεγά­λη πόλη παγκο­σμί­ως που ξεκί­νη­σε τους εορ­τα­σμούς για το νέο έτος με πυρο­τε­χνή­μα­τα που ερί­φθη­σαν από το Sky Tower.

Και το Σίδνεϊ της Αυστρα­λί­ας βρί­σκε­ται πλέ­ον στο 2023 με πυρο­τε­χνή­μα­τα να έχουν φωτί­σει τον ουρα­νό του πάνω από την γέφυ­ρα του λιμα­νιού και την όπερα.

Αυτή ήταν η πρώ­τη Πρω­το­χρο­νιά χωρίς περιο­ρι­σμούς έπει­τα από δύο χρό­νια για τους κατοί­κους του Σίδνεϊ. Το lockdown στο τέλος του 2020 και η έξαρ­ση του παραλ­λαγ­μέ­νου στε­λέ­χους Όμι­κρον στο τέλος του 2021 είχαν ωθή­σει τις αρχές της Αυστρα­λί­ας να επι­βά­λουν περιο­ρι­σμούς στις εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις. Πλέ­ον τα μέτρα έχουν αρθεί, ενώ η χώρα έχει ανοί­ξει τα σύνο­ρά της.

Εκτι­μά­ται ότι περισ­σό­τε­ροι από ένα εκα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν στο λιμά­νι της πόλης για να παρα­κο­λου­θή­σουν το σόου με δεκά­δες χιλιά­δες πυρο­τε­χνή­μα­τα. Οι αρχές της πόλης εκτι­μούν ότι μισό δισε­κα­τομ­μύ­ριο άνθρω­ποι παρα­κο­λού­θη­σαν το θέα­μα μέσω του δια­δι­κτύ­ου ή της τηλεόρασης.

Το νέο έτος υπο­δέ­χτη­καν ήδη οι κάτοι­κοι του Κου­ΐν­σλαντ και του Μπρί­σμπεϊν της Αυστρα­λί­ας, ενώ στο Ντάρ­γουιν, την πρω­τεύ­ου­σα και μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της Βόρειας Επι­κρά­τειας, ακυ­ρώ­θη­κε η πρω­το­χρο­νιά­τι­κη εκδή­λω­ση με πυρο­τε­χνή­μα­τα εξαι­τί­ας των σφο­δρών ανέ­μων και των βρο­χο­πτώ­σε­ων που επι­κρα­τούν στην περιοχή.

Η Ασία είναι ένας ακό­μη σταθ­μός για το νέο έτος που κάνει ποδα­ρι­κό σε διά­φο­ρα σημεία του πλα­νή­τη με την Ιαπω­νία και την πρω­τεύ­ου­σα της Νότιας Κορέ­ας, την Σεούλ, να έχουν ήδη αφή­σει πίσω τους το 2022.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο