Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσημο αίτημα Πολωνίας στη Γερμανία για αποστολή Leopard στην Ουκρανία

Η Γερ­μα­νία, σύμ­φω­να με τον Πολω­νό υπουρ­γό Άμυ­νας Μάριους Μπλά­στσακ, έλα­βε επί­ση­μο αίτη­μα από την Πολω­νία για να επα­να­ξα­γά­γει Leopard προς υπο­στή­ρι­ξη των ουκρα­νι­κών δυνά­με­ων. Το αίτη­μα επι­βε­βαί­ω­σε γερ­μα­νι­κή κυβερ­νη­τι­κή πηγή, μιλώ­ντας στο Reuters.

Έπει­τα από πολ­λές ημέ­ρες ισορ­ρο­πί­ας μετα­ξύ της διστα­κτι­κό­τη­τας του Όλαφ Σολτς να παρά­σχει τα περί­φη­μα τανκς στο Κίε­βο και της απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας της Βαρ­σο­βί­ας να προ­χω­ρή­σει χωρίς την έγκρι­ση του Βερο­λί­νου, απ’ ό,τι φαί­νε­ται η δια­δι­κα­σία θα προ­χω­ρή­σει διά της επί­ση­μης οδού.

Εξάλ­λου, παρά τη… μη από­φα­ση της πρό­σφα­της συνό­δου στο Ράμ­σταϊν της Γερ­μα­νί­ας και τη δια­φαι­νό­με­νη γραμ­μή του Βερο­λί­νου να μην κλι­κα­μώ­σει, όπως ανέ­φε­ρε, την έντα­ση με τη Ρωσία εξαι­τί­ας της παρο­χής των τανκς στην Ουκρα­νία, η Γερ­μα­νί­δα υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ είχε αφή­σει ανοι­κτό το ενδε­χό­με­νο να παρά­σχει άδεια στην Πολω­νία να προ­χω­ρή­σει την επα­νε­ξα­γω­γή των Leopard.

Σημειώ­νε­ται ότι, σύμ­φω­να με όσα ορί­ζει η Γερ­μα­νία, τα γερ­μα­νι­κής κατα­σκευ­ής άρμα­τα μάχης, προ­κει­μέ­νου να επα­νε­ξα­χθούν ή να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για πολε­μι­κούς λόγους, χρειά­ζε­ται απα­ραι­τή­τως την έγκρι­ση του Βερολίνου.

Νωρί­τε­ρα, ανώ­τε­ρος αξιω­μα­τού­χος του γερ­μα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών δήλω­σε ότι η τελι­κή από­φα­ση για το εάν η Γερ­μα­νία θα στεί­λει άρμα­τα μάχης Leopard στην Ουκρα­νία ή θα επι­τρέ­ψει σε άλλες χώρες να το πρά­ξουν θα ληφθεί στην καγκε­λα­ρία στο Βερολίνο.

«Όπως και να έχει, η από­φα­ση θα ληφθεί προ­φα­νώς στην καγκε­λα­ρία, με συναί­νε­ση από την κυβέρ­νη­ση», δήλω­σε ο Τομπί­ας Λίντ­νερ, υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, σε διά­σκε­ψη άμυ­νας στο Βερο­λί­νο που διορ­γά­νω­σε η εφη­με­ρί­δα Handelsblatt.
«Η στά­ση της υπουρ­γού μου σε αυτή τη συζή­τη­ση είναι γνω­στή, πιστεύω», πρό­σθε­σε, ανα­φε­ρό­με­νος στην Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ, που είπε την Κυρια­κή ότι η Γερ­μα­νία δεν θα στα­θεί εμπό­διο σε άλλες χώρες που επι­θυ­μούν να προ­μη­θεύ­σουν τανκς Leopard στο Κίεβο.

Πάντως, το αίτη­μα της Πολω­νί­ας θα δια­βι­βα­στεί στο συμ­βού­λιο εθνι­κής ασφά­λειας της Γερ­μα­νί­ας, που απο­φα­σί­ζει για τέτοια αιτήματα.

Πηγή: Reuters /Αναδημοσίευση από Καθημερινή

Στόλτενμπεργκ: «θα υπάρξει σύντομα λύση στο θέμα των αρμάτων μάχης»

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Ατλα­ντι­κής Συμ­μα­χί­ας Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ εξέ­φρα­σε σήμε­ρα την πεποί­θη­ση ότι «θα υπάρ­ξει σύντο­μα λύση στο θέμα των αρμά­των μάχης», μετά την συνά­ντη­σή του με τον υπουρ­γό Αμυ­νας της Γερ­μα­νί­ας Μπό­ρις Πιστόριους.

Τα άρμα­τα μάχης είναι σημα­ντι­κά ώστε η Ουκρα­νία να έχει την ικα­νό­τη­τα να απω­θή­σει τις ρωσι­κές επι­θέ­σεις και να ανα­κα­τα­λά­βει εδά­φη, είπε ο Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ προ­σθέ­το­ντας ότι είχε «θετι­κή» συζή­τη­ση για το θέμα με τον Μπό­ρις Πιστόριους.

«Σε αυτό το κομ­βι­κό σημείο του πολέ­μου, οφεί­λου­με να προ­μη­θεύ­σου­με βαρύ­τε­ρα και πιο προηγ­μέ­να συστή­μα­τα την Ουκρα­νία και πρέ­πει να το κάνου­με γρη­γο­ρό­τε­ρα», δήλω­σε ο Στόλ­τεν­μπεργκ στο πλευ­ρό του Πιστόριους.

Οι συζη­τή­σεις για τα τανκς Leopard απο­τε­λούν «φυσι­κό μέρος» της δια­μόρ­φω­σης πολι­τι­κής, είπε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Συμμαχίας.

«Κατά συνέ­πεια, χαι­ρε­τί­ζω την σημε­ρι­νή μας συζή­τη­ση. Συζη­τή­σα­με το θέμα των αρμά­των μάχης. Οι δια­βου­λεύ­σεις μετα­ξύ των συμ­μά­χων θα συνε­χι­στούν και έχω την πεποί­θη­ση ότι θα έχου­με σύντο­μα λύση», είπε ο Στόλτενμπεργκ.

Οι σύμ­μα­χοι που θέλουν να στεί­λουν άρμα­τα μάχης Leopard στο Κίε­βο μπο­ρούν «να αρχί­σουν να εκπαι­δεύ­ουν» τους Ουκρα­νούς, δήλω­σε από την πλευ­ρά του ο γερ­μα­νός υπουρ­γός Αμυνας.

Από την πλευ­ρά του, ο γερ­μα­νός υπουρ­γός Αμυ­νας δήλω­σε ότι «δεν υπάρ­χει διχο­γνω­μία« μετα­ξύ των συμ­μά­χων για την απο­στο­λή των βαρέ­ων αρμά­των μάχης στην Ουκρα­νία και τόνι­σε ότι το Βερο­λί­νο θα δρά­σει γρή­γο­ρα, αν υπάρ­ξει θετι­κή από­φα­ση για το ζήτημα.

Μιλώ­ντας στο πλευ­ρό του γενι­κού γραμ­μα­τέα του ΝΑΤΟ, ο Μπό­ρις Πιστό­ριους δήλω­σε ωστό­σο ότι «η Συμ­μα­χία δεν πρέ­πει να γίνει μέρος του πολέ­μου στην Ουκρανία».

Η Γερ­μα­νία θα υπο­στη­ρί­ξει την Ουκρα­νία για να κερ­δί­σει τον πόλε­μο κατά της Ρωσί­ας, παρά την απου­σία, στο στά­διο αυτό, από­φα­σης για το «ακαν­θώ­δες» θέμα της προ­μή­θειας αρμά­των μάχης Leopard στο Κίε­βο, είχε δηλώ­σει προη­γου­μέ­νως ο Πιστό­ριους στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο ZDF.

«Υπο­στη­ρί­ζου­με την Ουκρα­νία για να μην χάσει, για να κερ­δί­σει αυτόν τον πόλε­μο κατά της Ρωσί­ας», είπε.

«Η Γερ­μα­νία κάνει για τον σκο­πό αυτόν περισ­σό­τε­ρα από οποιον­δή­πο­τε σύμ­μα­χο, πλην των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών», ισχυ­ρί­σθη­κε ο Πιστόριους.

Η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση βρί­σκε­ται υπό αυξα­νό­με­νη πίε­ση για να δώσει άδεια στους συμ­μά­χους της του ΝΑΤΟ να στεί­λουν στην Ουκρα­νία βαρέα άρμα­τα μάχης Leopard, γερ­μα­νι­κής κατα­σκευ­ής, που ζητά το Κίε­βο για να πολε­μή­σει τον ρωσι­κό στρατό.

«Κατα­νοώ τις ανη­συ­χί­ες και τους φόβους των φίλων Ουκρα­νών. Η Γερ­μα­νία έχει ευθύ­νη και έναν ιδιαί­τε­ρο ρόλο», παρα­δέ­χθη­κε ο Πιστόριους.

Ομως, «οφεί­λου­με να σκε­φτού­με προ­σε­κτι­κά τι μπο­ρού­με να κάνου­με», πρό­σθε­σε επα­να­λαμ­βά­νο­ντας ότι το Βερο­λί­νο δεν θέλει «να κάνει μόνο του παιγνίδι».

Η Πολω­νία και η Φιν­λαν­δία πρό­τει­ναν να στεί­λουν στην Ουκρα­νία Leopard από τα απο­θέ­μα­τα των ενό­πλων δυνά­με­ών τους, αλλά έχουν ανά­γκη από την επί­ση­μη έγκρι­ση του Βερο­λί­νου για την επα­νε­ξα­γω­γή τους.

Ομως, ο γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Ολαφ Σολτς έχει μέχρι στιγ­μής αρνη­θεί να λάβει θέση για το θέμα της επα­νε­ξα­γω­γής των αρμά­των μάχης, όπως και για το ζήτη­μα της απευ­θεί­ας απο­στο­λής στο Κίε­βο Leopard από τα γερ­μα­νι­κά αποθέματα.

Η Βαρ­σο­βία αυξά­νει την πίε­ση ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι έχει δια­βι­βά­σει επί­ση­μο αίτη­μα στο Βερο­λί­νο και δηλώ­νει έτοι­μη να ξεπε­ρά­σει το θέμα της επί­ση­μης έγκρι­σης του ανα­πο­φά­σι­στου Βερολίνου.

Ο Μπό­ρις Πιστό­ριους δήλω­σε ότι δεν υπάρ­χει ρήγ­μα στο κόλ­πους τους ΝΑΤΟ για το θέμα.

«Αν η από­φα­ση χρεια­στεί μια ή δυο μέρες, έτσι είναι», είπε απα­ντώ­ντας στις επι­κρί­σεις για την βρα­δύ­τη­τα του Βερολίνου.

Πηγή: ΑΠΕ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο