21 Μαΐου 1941: Ο Άρης Βελουχιώτης ορκίζει τους πρώτους μαχητές του ΕΛΑΣ

Στις 21 Μαΐ­ου 1941 στη Σπερ­χειά­δα της Φθιώ­τι­δας, ο Άρης Βελου­χιώ­της ορκί­ζει τους πρώ­τους μαχη­τές του ΕΛΑΣ. Ο Ορκος της πρώ­της αντάρ­τι­κης ομά­δας στη Ρού­με­λη που έγρα­ψε ο Αρης Βελου­χιώ­της και δόθη­κε το 1942 στη Γραμ­μέ­νη Οξιά είναι: “Εγώ παι­δί του ελλη­νι­κού λαού, ορκί­ζο­μαι να αγω­νι­στώ πιστά από τις τάξεις του ΕΛΑΣ, χύνο­ντας και την τελευ­ταία ρανί­δα του αίμα­τός μου, σαν … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 21 Μαΐ­ου 1941: Ο Άρης Βελου­χιώ­της ορκί­ζει τους πρώ­τους μαχη­τές του ΕΛΑΣ.