Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

21 Μαρτίου 1939: Η σειρά της Πολωνίας

Αν η 1η Σεπτέμ­βρη 1939 είναι η μέρα που άρχι­σε ο Β‘ Παγκό­σμιος Πόλε­μος με την εισβο­λή των γερ­μα­νι­κών στρα­τευ­μά­των στην Πολω­νία, τότε η 21η Μάρ­τη 1939 μπο­ρεί να θεω­ρεί­ται η μέρα που άρχι­σε η αντί­στρο­φη μέτρη­ση. Τη μέρα εκεί­νη η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία με τελε­σί­γρα­φό της προς την κυβέρ­νη­ση της Πολω­νί­ας αξί­ω­νε την παρά­δο­ση της πόλης Γκντάνσκ.

Η ιστο­ρία άρχι­σε από το 1938, όταν η χιτλε­ρι­κή Γερ­μα­νία, ύστε­ρα από την κατά­λη­ψη της Αυστρί­ας και της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας όρι­σε πρώ­το αντι­κει­με­νι­κό σκο­πό της επι­θε­τι­κής της πολι­τι­κής την επί­θε­ση κατά της Πολω­νί­ας. Η κατά­στρω­ση του σχε­δί­ου άρχι­σε το 1938, αμέ­σως μετά την υπο­γρα­φή της Συμ­φω­νί­ας του Μονά­χου. Στις 24 Οκτω­βρί­ου 1938 ο Γερ­μα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ρίμπε­ντροπ επέ­δω­σε στον Πολω­νό πρε­σβευ­τή στο Βερο­λί­νο δια­κοί­νω­ση όπου αξί­ω­νε την προ­σάρ­τη­ση του Γκντάνσκ στη Γερ­μα­νία και την παρα­χώ­ρη­ση μιας ζώνης ετε­ρο­δι­κί­ας στην Πομε­ρα­νία (το λεγό­με­νο πολω­νι­κό διά­δρο­μο) για την κατα­σκευή αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου και σιδη­ρο­δρό­μου. Ο Ρίμπε­ντροπ σ’ εκεί­νη τη συνά­ντη­ση άφη­σε να εννοη­θεί ότι η Πολω­νία θα απο­ζη­μιω­νό­ταν σε βάρος της Σοβιε­τι­κής Ενωσης.

Στις 21 Μαρ­τί­ου 1939 έχου­με το ναζι­στι­κό τελε­σί­γρα­φο που προ­κα­λεί την αγα­νά­κτη­ση του πολω­νι­κού λαού. Η κυβέρ­νη­ση της Πολω­νί­ας απορ­ρί­πτει το τελε­σί­γρα­φο, ωστό­σο δεν απο­κλεί­ει τη συμ­μα­χία με τη Γερ­μα­νία για μια κοι­νή εκστρα­τεία κατά της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης. Αυτή την αντι­σο­βιε­τι­κή θέση της πολω­νι­κής κυβέρ­νη­σης επι­κρο­τούν και τα δυτι­κά «δημο­κρα­τι­κά» κρά­τη. Μόνον όταν στις 31 του Μάρ­τη οι γερ­μα­νι­κές απει­λές έγι­ναν τελεί­ως σαφείς, η Αγγλία και η Γαλ­λία δήλω­σαν ότι παρέ­χουν «εγγυ­ή­σεις» σε περί­πτω­ση που γινό­ταν επί­θε­ση κατά της Πολωνίας.

Στις 30 Αυγού­στου η ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία στέλ­νει «για τα μάτια του κόσμου» ένα δεύ­τε­ρο τελε­σί­γρα­φο, ενώ ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Φρ. Ρού­σβελτ, το μόνο που λέει είναι ότι θα πρέ­πει να συνε­χι­στούν οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. Την αυγή της 1ης Σεπτέμ­βρη 1939, τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στην Πολω­νία. Ο πόλε­μος αρχίζει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο