Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

21 Μαρτίου 2023, παγκόσμια ημέρα ποίησης: ύμνος στην Κεφαλονιά

Γρά­φει ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος

Σε γνω­ρί­ζω από την χρώ­ση του ελά­τι­νου βουνού.
Σε γνω­ρί­ζω από την κόψη του ερω­τι­κού σπασμού.
Σε ξεχνώ σαν αλαρ­γεύω στο απύθ­με­νο του νου.
Σε θυμά­μαι με λου­λού­δια στην αρτά­να του ερχομού.

Σε θρη­νώ στ’ απο­μει­νά­ρια του αδά­μα­στου σεισμού.
Σε υμνώ στα σπή­λαια σου στα τρι­σέ­γκα­τα της γης.
Σε αισθά­νο­μαι για φάρο στην ακτή της αλλαγής.
Σε οικτί­ρω που ανα­τρέ­ψεις της πλε­κτά­νης ζηλωτές.
Σε θαυ­μά­ζω που υφαί­νεις ρηξι­κέ­λευ­θες μορφές.

Σε πεν­θώ με τα σφο­δί­λια σε λιβά­δια χλοερά.
Σε γιορ­τά­ζω με μπου­μπού­κια ανα­στά­σι­μα σπερνά.
Χαί­ρε φως του Ιονί­ου και του Διαφωτισμού.
Χαί­ρε νύχτα της αβύσ­σου μεσ’ το χάσμα του γκρεμού.

Χαί­ρε νήσος με πυξί­δα του Αγί­ου τον καθαρμό.
Χαί­ρε λάβα­ρο ελπί­δας στου αγώ­να το βωμό.
Χαί­ρε μήτρα της οδύ­νης ομο­γά­λα­κτου θυμού.
Χαί­ρε της αδελ­φο­σύ­νης και του δίκιου πετεινό.
Χαί­ρε σμα­ρα­γδί  λιμά­νι απο­δή­μων φυλαχτό.

Χαί­ρε πέτρω­μα σελή­νης με ασή­μι στο βυθό.
Ταξι­δεύ­εις και φωτί­ζεις τα θολό­πλευ­στα στενά
μες’ του «είναι» το μεδού­λι λατρευ­τή Κεφαλονιά!

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Σύντο­μο Βιογραφικό.

Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος γεν­νή­θη­κε στο Αργο­στό­λι της Κεφα­λο­νιάς. Ζωγρά­φος, Ποι­η­τής, θεω­ρη­τι­κός τέχνης, Εικα­στι­κός Performer. Σπού­δα­σε νομι­κά στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών. Παράλ­λη­λα έκα­νε σπου­δές σχε­δί­ου και με υπο­τρο­φία σπού­δα­σε Ζωγρα­φι­κή και θεω­ρία της σύγ­χρο­νης τέχνης στο University The New School for Social Research της Νέας Υόρ­κης. Παρα­κο­λού­θη­σε επί­σης σεμι­νά­ρια δημιουρ­γι­κής γρα­φής στο S.U.N.Y.

Από το 1986 ζει και εργά­ζε­ται στην Αθή­να και από το 2000, τους θερι­νούς μήνες, εκθέ­τει και δημιουρ­γεί στη Σύγ­χρο­νη Πινα­κο­θή­κη Villa Ροδό­πη στο Αργο­στό­λι της Κεφαλονιάς.

Έχουν εκδο­θεί ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές στην ελλη­νι­κή, γαλ­λι­κή και αγγλι­κή γλώσ­σα. (Συγκε­ντρω­τι­κές εκδό­σεις: “Αλέα Προ­σο­μοί­ων”, Αθή­να: Από­πει­ρα, 2003 και “Εγκάρ­σια Ρήμα­τα”, Αθή­να: Άνω Τελεία, 2021), αισθη­τι­κά δοκί­μια, ένα αφή­γη­μα, εικα­στι­κά λευ­κώ­μα­τα και ημε­ρο­λό­για, συλ­λο­γι­κές εκδό­σεις με κρι­τι­κές για το εικα­στι­κό, λογο­τε­χνι­κό και θεω­ρη­τι­κό έργο του.

Έχει βρα­βευ­θεί από Πολι­τι­στι­κούς, Λογο­τε­χνι­κούς, Εκπαι­δευ­τι­κούς, Επι­στη­μο­νι­κούς συλ­λό­γους και Ενώ­σεις καλ­λι­τε­χνών στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Είναι τακτι­κό μέλος του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος, της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Λογο­τε­χνών, της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών, της Εθνι­κής Εται­ρί­ας των Ελλή­νων Λογο­τε­χνών, της οποί­ας είναι μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, του Ελλη­νο­γαλ­λι­κού Συν­δέ­σμου κ.α. Φέτος δια­νύ­ει 50 χρό­νια εκθε­σια­κής και εκδο­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας (1973–2023).

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε το βιβλίο “Στον ποι­η­τι­κό κήπο του Κώστα Ευαγ­γε­λά­του” του Δρ. Ιστο­ρί­ας στο Ιόνιο Πανε­πι­στή­μιο, συγ­γρα­φέα και εκπαι­δευ­τι­κού Ηλία Του­μα­σά­του εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο