Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επικίνδυνα λεωφορεία στους δρόμους — Απίστευτες εικόνες

Την τρα­γι­κή κατά­στα­ση των αστι­κών συγκοι­νω­νιών απο­κα­λύ­πτουν σει­ρά φωτο­γρα­φιών που δεί­χνουν λεω­φο­ρεία των ΚΤΕΛ να εκτε­λούν μέρος τους συγκοι­νω­νια­κού έργου της Αττι­κής παρό­λο που παρου­σιά­ζουν βλάβες!

Λεω­φο­ρείο παρα­τη­μέ­νο τρεις μέρες με βλά­βη στη λ. Καρα­μαν­λή στην Αρτέμιδα…

Κομ­μέ­νο στρα­τζα­ρι­στό εμπρό­σθιου συστηματος

Να σημειω­θεί ότι για την ανά­λη­ψη μέρος του συγκοι­νω­νια­κού έργου από ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις όπως τα ΚΤΕΛ έχουν φρο­ντί­ζει όλες οι μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο για τη λει­τουρ­γία των αστι­κών συγκοι­νω­νιών με ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια και τη συμ­με­το­χή των ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων σε αυτές.

Οι φωτο­γρα­φί­ες δεί­χνουν λεω­φο­ρεία ΚΤΕΛ που εκτε­λούν το συγκοι­νω­νια­κό έργο αντί των λεω­φο­ρεί­ων της ΟΣΥ («Οδι­κές Συγκοι­νω­νί­ες», λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ) σε γραμ­μές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής. Τα λεω­φο­ρεία αυτά παρου­σιά­ζουν βλά­βες που τα καθι­στούν ακα­τάλ­λη­λα για κυκλο­φο­ρία ενώ ορι­σμέ­νες από τις βλά­βες είναι ακό­μα και επι­κίν­δυ­νες για την ασφά­λεια των επι­βα­τών και των οδη­γών. Ακα­τάλ­λη­λα οχή­μα­τα τα οποία οι εργα­ζό­με­νοι συνε­χώς καταγ­γέλ­λουν ότι δεν θα πρέ­πει να είναι στη κυκλοφορία.

Χαλα­σμέ­νη πόρ­τα κλει­σμέ­νη με ται­νία. Αν κάποιος σπρώ­ξει την πόρ­τα ανοίγει

Στις φωτο­γρα­φί­ες που παρου­σιά­ζου­με εμφανίζονται:

– λεω­φο­ρείο να βρί­σκε­ται σε κίνη­ση με επι­βά­τες ενώ έχει χαλα­σμέ­νη πόρ­τα την οποία είχαν κλεί­σει πρό­χει­ρα με ται­νία! Σημειω­τέ­ον ότι αν κάποιος έσπρω­χνε την πόρ­τα άνοιγε.

– λεω­φο­ρεία χωρίς καθίσματα

– χει­ρό­γρα­φη πινα­κί­δα κολ­λη­μέ­νη σε τζά­μι λεω­φο­ρεί­ου που ενη­με­ρώ­νει τους επι­βά­τες ότι δεν λει­τουρ­γούν τα κου­δού­νια και ότι θα πρέ­πει να φωνά­ξουν για στάση!

– λεω­φο­ρείο να κυκλο­φο­ρεί χωρίς πινα­κί­δα το Σεπτέμ­βρη του 2022

– λεω­φο­ρείο που χάλα­σε την περα­σμέ­νη Τρί­τη και το άφη­σαν παρα­τη­μέ­νο για τρεις μέρες στη λεω­φό­ρο Καρα­μαν­λή στην Αρτέμιδα.

Συνή­θης… πρα­κτι­κή για το κλεί­σι­μο πόρτας

Αυτά είναι ορι­σμέ­να παρα­δείγ­μα­τα από τον δήθεν σύγ­χρο­νο στό­λο των ΚΤΕΛ τον οποίο όλες οι κυβερ­νή­σεις τους παρέ­δω­σαν συγκοι­νω­νια­κό έργο με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα ισχυ­ρι­ζό­με­νες ότι έτσι ενι­σχύ­ουν το συγκοι­νω­νια­κό έργο.

Χωρίς καθί­σμα­τα και επικίνδυνα

Θα πρέ­πει να σημειω­θεί ότι, αν και τα λεω­φο­ρεία της ΟΣΥ περ­νούν μια φορά τη βδο­μά­δα από επι­θε­ώ­ρη­ση και όταν παρου­σιά­ζουν βλά­βες που δεν μπο­ρούν να επι­σκευα­στούν απο­σύ­ρο­νται, η κατά­στα­ση του στό­λου της ΟΣΥ είναι τρα­γι­κή και αυτό οφεί­λε­ται στην χρό­νια υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση των αστι­κών συγκοι­νω­νιών από το κρά­τος που έχει ως απο­τέ­λε­σμα τις μεγά­λες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό, υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή, οχή­μα­τα και ανταλλακτικά.

Δρο­μο­λό­γιο χωρίς καν πινα­κί­δα κυκλοφορίας!

Γωνία κλει­σμέ­νη με… αλουμινοταινία

Πηγή: 902.gr

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο