Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

224 καθηγητές πανεπιστημίου υπέρ της αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια — Στηρίζουν τον πρύτανη του ΑΠΘ

Υπέρ της αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και των ΜΑΤ στα πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα τάσ­σο­νται με κεί­με­νο που υπο­γρά­φουν 224 καθη­γη­τές και καθη­γή­τριες πανε­πι­στη­μί­ου, εκφρά­ζο­ντας την στή­ρι­ξη τους στον πρύ­τα­νη του ΑΠΘ Νίκο Παπαϊ­ω­άν­νου που ζήτη­σε την επέμ­βα­ση της αστυ­νο­μί­ας ενά­ντια στους φοιτητές.

Παί­ζο­ντας το ρόλο του συνη­γό­ρου της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής, οι 224 καθη­γη­τές τονί­ζουν ότι στέ­κο­νται «απέ­να­ντι στην από­πει­ρα στο­χο­ποί­η­σης του», επι­ση­μαί­νο­ντας ότι «ανα­γκά­στη­κε, όπως όφει­λε εφαρ­μό­ζο­ντας τον νόμο, να ζητή­σει τη βοή­θεια της εισαγ­γε­λί­ας» και ότι «ο νόμος για την προ­ά­σπι­ση της δημο­κρα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου πρέ­πει να εφαρμόζεται».

Ανά­με­σα στους υπο­γρα­φό­ντες φιγου­ρά­ρουν τα ονό­μα­ταν των Νίκου Αλι­βι­ζά­του, Ευάγ­γε­λου Βενι­ζέ­λου, Σπύ­ρου Βού­για και Ιωα­κείμ Γρυσπολάκη.

Ακο­λου­θεί το κεί­με­νο και οι υπο­γρα­φές των καθηγητών:

Ο Πρύ­τα­νης του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στή­μιου Θεσ­σα­λο­νί­κης κ. Ν. Παπαϊ­ω­άν­νου ανα­γκά­στη­κε, όπως όφει­λε εφαρ­μό­ζο­ντας τον νόμο, να ζητή­σει τη βοή­θεια της εισαγ­γε­λί­ας η οποία στη συνέ­χεια απευ­θύν­θη­κε στην αστυ­νο­μία, όταν εξω­πα­νε­πι­στη­μια­κοί και φοι­τη­τές κατέ­λα­βαν το κτί­ριο της διοί­κη­σης χρη­σι­μο­ποιώ­ντας λοστούς και εργα­λεία διάρ­ρη­ξης και απαί­τη­σαν από τους εργα­ζό­με­νους στις υπη­ρε­σί­ες φύλα­ξης και καθα­ριό­τη­τας να απο­χω­ρή­σουν, απει­λώ­ντας ευθέ­ως τη σωμα­τι­κή τους ακεραιότητα.

Όπως είπε ο πρύ­τα­νης: «Ο φόβος έφε­ρε την ανο­χή και η ανο­χή διαιώ­νι­σε τον φόβο. Η επι­βο­λή από­ψε­ων περι­θω­ρια­κών ομά­δων διά της βίας έγι­νε άγρα­φος νόμος, εγκα­θι­δρύ­ο­ντας ένα άτυ­πο καθε­στώς ομη­ρί­ας καθη­γη­τών, εργα­ζό­με­νων και φοι­τη­τών, οι οποί­οι στο­χο­ποι­ή­θη­καν, δέχθη­καν ανοί­κειες επι­θέ­σεις, χτυ­πή­θη­καν βάναυ­σα, δια­πο­μπεύ­τη­καν χυδαία, κατα­πα­τή­θη­καν θεμε­λιώ­δη δικαιώ­μα­τά τους.»

Το ΑΠΘ και όλα τα πανε­πι­στή­μια πρέ­πει να υπε­ρα­σπί­ζο­νται την ελευ­θε­ρία και τη δημο­κρα­τι­κή νομι­μό­τη­τα στην ακα­δη­μαϊ­κή ζωή. Η πλειο­νό­τη­τα της πανε­πι­στη­μια­κής κοι­νό­τη­τας και της κοι­νω­νί­ας στη­ρί­ζουν αυτούς τους στό­χους. Η βία, η απει­λή χρή­σης βίας, η κατά­λη­ψη του δημό­σιου χώρου σε βάρος άλλων, για την προ­ώ­θη­ση οποιων­δή­πο­τε αιτη­μά­των και διεκ­δι­κή­σε­ων, δεν είναι και δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτές.

Όσοι και όσες υπο­γρά­φου­με, πιστεύ­ου­με ότι ο νόμος για την προ­ά­σπι­ση της δημο­κρα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου πρέ­πει να εφαρ­μό­ζε­ται. Είμα­στε δίπλα στον πρύ­τα­νη του ΑΠΘ και στε­κό­μα­στε απέ­να­ντι στην από­πει­ρα στο­χο­ποί­η­σής του.

Υπο­γρα­φές:

Άννα Αγγε­λού­ση, Επ. Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Χρι­στί­να Αθα­να­σιά­δου, Αν. Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Δέσποι­να Αλε­ξαν­δρά­κη Ομ. Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Ευάγ­γε­λος Αλε­ξί­ου, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Νίκος Αλι­βι­ζά­τος, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Φάμπιο Αντω­νί­ου, Επ. Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Χρι­στί­να Αντω­νί­ου, Ομ. Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Αλέ­ξης Αρβα­νί­της, Επ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Μάρ­κος Ασσα­έλ, Καθη­γη­τής, ΑΠΘ
Μαριάν­να Αυγε­ρι­νού, Επ. Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Μιχά­λης Αυγου­στια­νά­κης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Μιχα­ήλ Βαβε­λί­δης, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Νάσος Βαγε­νάς, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Μαρία Βακό­λα, Αν. Καθη­γή­τρια ΟΠΑ
Βασί­λειος Βαμ­βα­κάς, Αν. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Θεό­δω­ρος Βασι­λα­κό­που­λος, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Γεώρ­γιος Βασί­λα­ρος, Αν. Καθη­γη­τής, ΕΚΠΑ
Νίκος Βασι­λειά­δης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Πέτρος Βασι­λειά­δης, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Ιωάν­νης Βασι­λεί­ου, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ
Βασί­λης Βασ­σά­λος, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Ευάγ­γε­λος Βενι­ζέ­λος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Χαρά­λα­μπος Βέντης, Επ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Ξενο­φών Βερύ­κιος, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Νίκος Βέτ­τας, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Στέ­λιος Βιρ­βι­δά­κης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Χάρης Βλά­δος, Επ. Καθη­γη­τής ΔΠΘ
Ιωάν­νης Βλα­χά­βας, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Ιωάν­νης Βλα­χο­γιαν­νά­κος, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Λου­κάς Βλά­χος, τ. Καθη­γη­τής, ΑΠΘ
Σπύ­ρος Βού­γιας, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Βασί­λης Βου­τσά­κης, Αν. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Μαρία Γαβου­νέ­λη, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Ελε­άν­να Γαλα­νά­κη, Επ. Καθη­γή­τρια ΟΠΑ
Δημή­τριος Γαλά­ρης, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαννίνων
Ιωάν­νης Κ. Γάλ­λος, τ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Θωμάς Γερα­σι­μί­δης, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Ανα­στά­σιος Γερ­με­νής, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας
Μιχά­λης Γεωρ­γιά­δης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Πανα­γιώ­της Γεωρ­γιά­δης, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Βασι­λι­κή Γεωρ­γιά­δου, Καθη­γή­τρια Παντεί­ου Πανεπιστημίου
Κώστας Για­βής, Επ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Αθη­νά Γιαν­να­κού, Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Γιώρ­γος Γιαν­νό­που­λος, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Πανα­γιώ­της Γκλα­βί­νης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Έλε­να Γκό­γκα, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Ανδρέ­ας Γκό­φας, Αν. Καθη­γη­τής Παντεί­ου Πανεπιστημίου
Δημή­τριος Γού­με­νος, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Αχιλ­λέ­ας Γρα­βά­νης, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Ανα­στα­σία Γραμ­μα­τι­κά­κη-Αλε­ξί­ου, Ομ. Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Βασί­λης Γραμ­μα­τί­κας, Επ. Καθη­γη­τής ΔΠΘ
Ιωα­κείμ Γρυ­σπο­λά­κης, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Ιωάν­να Δελ­λα­δέ­τσι­μα, τ. αν. Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Παύ­λος Δελ­λα­δέ­τσι­μας, Καθη­γη­τής Χαρο­κό­πειου Πανεπιστημίου
Βασι­λι­κή Δελη­γιάν­νη-Κου­ϊμ­τζή, Ομ. Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Χρή­στος Δελι­δά­κης, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στή­μιο Κρήτης
Δημή­τρης Δημη­τρά­κος, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Αλέξ. Κ. Δημη­τρα­κό­που­λος, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Αθη­νά A. Δημο­πού­λου, Αν. Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Δανάη Δια­κου­λά­κη, Ομ. Καθη­γή­τρια ΕΜΠ
Εμμα­νου­έ­λα Δού­ση, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Σοφία Δρο­σο­πού­λου, Καθη­γή­τρια Imperial College London
Παύ­λος Ελευ­θε­ριά­δης, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου της Οξφόρδης
Λεώ­νη Ευαγ­γε­λά­του-Δάλ­λα, Ομ. Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Μαρία Δ. Ευθυ­μί­ου, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Χρύ­σαν­θος Ζαμπού­λης, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Αχιλ­λέ­ας Ζαπρά­νης, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Μακεδονίας
Χρι­στί­να Ζαρα­φω­νί­του, Καθη­γή­τρια Παντεί­ου Πανεπιστημίου
Περ­σε­φό­νη Ζέρη, Ομ. Καθη­γή­τρια Παντεί­ου Πανεπιστημίου
Νίκος Ζού­μπος, τ. Καθη­γη­τής και Πρύ­τα­νης Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Γεώρ­γιος Θεο­δω­ρί­δης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Σέρ­γιος Θεο­δω­ρί­δης, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Κλε­άν­θης Θρα­μπου­λί­δης, Καθη­γη­τής, Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Ιωάν­νης Ιγγλε­ζά­κης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ.
Νίκος Ιντζε­σί­λο­γλου, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Γιώρ­γος Ιωάν­νου, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Βασί­λειος Καλέ­ρης, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Μαρία Καλ­λέ­ρη, τ. επ. Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Ορέ­στης Καλο­γή­ρου, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Σαρά­ντης Καλυ­βί­της, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Γρη­γό­ρης Καλ­φέ­λης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Παντε­λής Καμ­μάς, Επ. Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Αθα­νά­σιος Καμπάς, Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών
Γιάν­νης Καρα­κά­σης, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Θεό­κλη­τος Σ. Καρα­κα­τσά­νης, Επ. Καθη­γη­τής ΔΠΘ
Βενια­μίν Καρα­κω­στά­νο­γλου, τ. μόνι­μος Λέκτωρ ΑΠΘ
Κων­στα­ντί­νος Καρα­μά­νης, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Ιωάν­να Καρα­μά­νου, Αν. Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Ανδρέ­ας Καρα­μπί­νης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Θοδω­ρής Καρα­πάν­τσιος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Γιώρ­γος Καρ­ράς, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ
Κων­στα­ντί­νος – Βασί­λειος Κατσά­μπα­λος, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Σταύ­ρος Κάτσιος, Καθη­γη­τής Ιονί­ου Πανεπιστημίου
Αγγέ­λα Καστρι­νά­κη, Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Ηλί­ας Κατσού­λης, τ. Καθη­γη­τής Παντεί­ου Πανεπιστημίου
Σωκρά­της Κάτσι­κας, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πειραιώς
Κλέα Κατσου­γιάν­νη, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Βάσω Κιντή, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Δημή­τρης Κολύμ­βας, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Innsbruck
Αθα­νά­σιος Καμπάς, Αν Καθη­γη­τής Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών
Παρα­σκευάς Κονόρ­τας, Αν. Καθη­γη­τής, ΕΚΠΑ
Χρί­στος Κοντο­γιάν­νης, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Γιώρ­γος Κορ­φιά­της, επί­τι­μος Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Δημή­τρης Κοσμό­που­λος, Αν. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Τιμο­λέ­ων Κοσμί­δης, Επ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Σοφία Κου­κού­λη, Επ. Καθη­γή­τρια Ελλη­νι­κού Μεσο­γεια­κού Πανεπιστημίου
Αλέ­ξαν­δρος Κου­μπής, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Ανδρέ­ας Κούρ­κου­λας, Καθη­γη­τής ΕΜΠ
Γιάν­νης Κου­τε­ντά­κης, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας
Χρι­στό­φο­ρος Κου­τί­τας, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Μιχά­λης Κου­τσι­λιέ­ρης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Στα­μά­της Κρι­μι­ζής, Ακαδημαϊκός
Γεώρ­γιος Κυρια­κί­δης, τ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Κων­στα­ντί­νος Κων­στα­ντι­νί­δης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Κώστας Κωστής, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Βασί­λης Κωστό­που­λος, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Βασί­λειος Κώτσης, Καθη­γη­τής, ΑΠΘ
Στέλ­λα Λαδή, Επ. Καθη­γή­τρια Παντεί­ου Πανεπιστημίου
Άννα Λάμα­ρη, Επ. Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Δημο­σθέ­νης Λέν­τζης, Επ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Ιωάν­νης Ληξου­ριώ­της, Ομ. Καθη­γη­τής, Παντεί­ου Πανεπιστημίου
Βασί­λειος Λια­κό­που­λος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ.
Πανα­γιώ­της Λια­νός, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Αρι­στο­τέ­λης Λου­φό­που­λος, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Δημή­τρης Λυβά­νιος, Επ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Σπή­λιος Μανω­λα­κό­που­λος, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Ανδρέ­ας Μαρ­κα­ντω­νά­τος, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πελοποννήσου
Σμα­ρα­γδή Μαρι­νά­κη, Επ. Καθηγήτρια,ΕΚΠΑ
Μαί­ρη Μιμί­κου, Ομ. Καθη­γή­τρια ΕΜΠ
Βασί­λης Μού­γιος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Νίκος Μου­σιό­που­λος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Χλόη Μπάλ­λα, Αν. Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Παντε­λής Μπα­σά­κος, Ομ. Καθη­γη­τής, Παντεί­ου Πανεπιστημίου
Κων­στα­ντί­νος Μπα­χάς, Διευ­θυ­ντής Έρευ­νας CNRS, Γαλλία
Κώστας Μπι­λια­δέ­ρης, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Νίκος Μπι­τζι­λέ­κης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Γεώρ­γιος Μπι­τσώ­ρης, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Ιωάν­νης Μπο­λέ­της, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Ανα­στά­σιος Μπού­ντης, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Δημο­σθέ­νης Μπού­ρος, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Ευστά­θιος Μπού­σιας, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στή­μιο Πατρών
Αρι­στο­τέ­λης Νανιό­που­λος, Ομ. Καθη­γη­τής Α.Π.Θ.
Στέ­λιος Νεγρε­πό­ντης, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Ειρή­νη Νικάν­δρου, Επ. Καθη­γή­τρια ΟΠΑ
Αργύ­ρης Νικο­λα­ΐ­δης, τ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Βάνα Νικο­λα­ΐ­δου-Κυρια­νί­δου, Αν. Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Ιωάν­νης Νικο­λά­ου, Αν. Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Αντώ­νης Ντέ­μος, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Γιάν­νης Ξυδό­που­λος, Αν. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Γιώρ­γος Οικο­νο­μί­δης, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Μιχά­λης Ορφα­νό­που­λος, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Γιώρ­γος Παγου­λά­τος, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Ιωάν­να Παπα­βα­σι­λεί­ου, Αν. Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στη­μί­ου Μακεδονίας
Θεό­δω­ρος Παπαγ­γε­λής, Ομ. Καθη­γη­τής Α.Π.Θ. ‑Ακα­δη­μαϊ­κός
Κων­στα­ντί­νος Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Χαρά­λα­μπος Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Αικα­τε­ρί­νη Παπα­γιάν­νη, Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Γιώρ­γος Παπα­δά­κης, Καθη­γη­τής Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών
Ιωάν­νης Παπα­δό­που­λος, Αν. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Μακεδονίας
Λίνα Παπα­δο­πού­λου, Αν. Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Γεώρ­γιος Παπα­θε­ο­δω­ρί­δης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Νάν­συ Παπα­λε­ξαν­δρή, Ομ. Καθη­γή­τρια ΟΠΑ
Νίκος Παπα­μί­χος, τ. Αν. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Αγγε­λι­κή Παπα­πα­να­γιώ­του, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Σωτή­ρης Παπα­ντω­νό­που­λος, Επ. Καθη­γη­τής, ΔΠΘ
Μιχα­ήλ Πασχά­λης, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Συμε­ών Πασχα­λί­δης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Νιό­βη Παυ­λί­δου, Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Ιωάν­να Παυ­λο­πού­λου, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Σταύ­ρος Περε­ντί­δης, Ομ. Καθη­γη­τής Παντεί­ου Πανεπιστημίου
Ανδρέ­ας Πολύ­δω­ρος, Καθη­γη­τής, ΕΚΠΑ
Αντώ­νιος Ρεγκά­κος, Καθη­γη­τής ‑Ακα­δη­μαϊ­κός ΑΠΘ
Βασί­λης Ρόθος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Παρα­σκευάς Σαβ­βα­ΐ­δης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Μπά­μπης Σαβ­βά­κης, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης.
Μιχα­ήλ Σακελ­λα­ρί­ου, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ
Στρα­τη­γού­λα Σακελ­λα­ρί­ου, Επ. Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Παντε­λής Σαρα­φί­δης, Αν. Καθη­γη­τής, ΑΠΘ
Γιάν­νης Σαρη­γιάν­νης, Επ. Καθη­γη­τής, Πανε­πι­στη­μί­ου Λευκωσίας
Μιλ­τιά­δης Σαρη­γιαν­νί­δης, Επ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Πάνος Σεφερ­λής, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Αθα­νά­σιος Σκόρ­δας, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Γιάν­νης Σμα­ρα­γδά­κης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Ιου­λία Σμό­νου, Καθη­γή­τρια Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Διο­μή­δης Σπι­νέλ­λης, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Πέτρος Στά­γκος, Ομ. Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Σωτη­ρία Σταυ­ρα­κο­πού­λου, Αν. Καθη­γή­τρια ΑΠΘ
Γιάν­νης Στε­φα­νί­δης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Μανώ­λης Στρα­τά­κης, Καθη­γη­τής, Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Δημή­τρης Α. Σωτη­ρό­που­λος, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Δημή­τρης Π. Σωτη­ρό­που­λος, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πελοποννήσου
Βασί­λης Ταρ­λα­τζής, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Νικό­λα­ος Τεντο­λού­ρης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Γιώρ­γος Τζέ­τζης Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Ιωάν­νης Τζι­φό­που­λος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Γιώρ­γος Τόμπρας, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Χρή­στος Τσαγ­γά­λης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Ηρα­κλής Τσα­γκά­ρης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Πανα­γιώ­της Τσα­κα­λί­δης, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κρήτης
Έφη Τσα­κα­λί­δου, Καθη­γή­τρια Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθηνών
Νικό­λα­ος Τσέ­λιος, Αν. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Μ.Ι. Τσι­νι­σι­ζέ­λης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Κων­στα­ντί­νος Τσιού­φης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Χαρά­λα­μπος Τσορ­μπα­τζού­δης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Λου­κάς Τσού­κα­λης, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Νικο­λά­ος Φακω­τά­κης, Ομ. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Βασι­λι­κή Φαρ­μά­κη, Καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
Γ.Χ. Φθε­νά­κης, Καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλίας
Γερά­σι­μος Φιλιπ­πά­τος, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Ανδρέ­ας Φου­ντου­λά­κης, Αν. Καθη­γη­τής Πανε­πι­στή­μιο Κρήτης
Κων/νος Φου­ντου­λά­κης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Σταύ­ρος Φρα­γκου­λί­δης, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Δημή­τρης Φρυ­δάς, τ. Καθη­γη­τής, Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών
Αρι­στεί­δης Φωτί­ου, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Δαμια­νός Χατζηα­ντω­νί­ου, Καθη­γη­τής ΟΠΑ
Ευάν­θης Χατζη­βα­σι­λεί­ου, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Κίμω­νας Χατζη­μπί­ρος, Ομ. Καθη­γη­τής ΕΜΠ
Κων/νος Χατζη­κώ­στας, Λέκτο­ρας ΑΠΘ
Αντώ­νης Χατζη­μω­ϋ­σής, Αν. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Ανδρέ­ας Χέλ­μης, Αν. Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Νικό­λα­ος-Κομνη­νός Χλέ­πας, Καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
Μίνα Ψυχο­γιού, Αν. Καθη­γή­τρια, ΕΚΠΑ
Κυριά­κος Υάκιν­θος, Καθη­γη­τής ΑΠΘ
Martin Vöhler, Καθη­γη­τής ΑΠΘ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο