Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

23 Δεκεμβρίου 1968: Τελειώνει η αμερικανοκορεάτικη κρίση για το «Πουέμπλο»

Στις 23 Δεκέμ­βρη 1968 οι αρχές της Βόρειας Κορέ­ας απε­λευ­θε­ρώ­νουν τα 82 μέλη του αμε­ρι­κα­νι­κού κατα­σκο­πευ­τι­κού πλοί­ου «Που­έ­μπλο», το οποίο συνε­λή­φθη στις 23 Γενά­ρη 1968 μέσα στα βορειο­κο­ρε­α­τι­κά χωρι­κά ύδα­τα. Με την απε­λευ­θέ­ρω­ση τελεί­ω­σε και η κρί­ση που ξέσπα­σε μετα­ξύ των δύο χωρών, απα­σχό­λη­σε την παγκό­σμια κοι­νή γνώ­μη για ένα του­λά­χι­στον χρό­νο και έφθα­σε μέχρι το χεί­λος της πολε­μι­κής σύγκρου­σης. Η ιστο­ρία έχει ως εξής:

Τη νύχτα της 22 προς 23 Γενά­ρη 1968, το αμε­ρι­κα­νι­κό κατα­σκο­πευ­τι­κό πλοίο «Που­έ­μπλο» αιχ­μα­λω­τί­ζε­ται από τέσ­σε­ρα πολε­μι­κά πλοία της Βόρειας Κορέ­ας με το 83μελές του πλή­ρω­μα και οδη­γεί­ται στο λιμά­νι του Γουον­σάν. Κατά τη διάρ­κεια της κατά­λη­ψης του πλοί­ου, ένα μέλος του πλη­ρώ­μα­τος τραυ­μα­τί­ζε­ται θανά­σι­μα. Είναι το πρώ­το αμε­ρι­κα­νι­κό πολε­μι­κό πλοίο που αιχ­μα­λω­τί­ζε­ται μετά τον αγγλο­α­με­ρι­κα­νι­κό πόλε­μο του 1812.

Το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ δίνει στη δημο­σιό­τη­τα χάρ­τες, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι το σκά­φος βρι­σκό­ταν σε διε­θνή ύδα­τα, αλλά ο ραδιο­φω­νι­κός σταθ­μός της Πιον­γιάνγκ μιλά­ει για «εχθρι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες μέσα στα χωρι­κά ύδα­τα της χώρας».

Στις 24 του Γενά­ρη ο Πρό­ε­δρος Τζόν­σον στέλ­νει το αερο­πλα­νο­φό­ρο «Εντερ­πράιζ», το μεγα­λύ­τε­ρο πολε­μι­κό πλοίο του πλα­νή­τη, στα ανοι­χτά της Κορέ­ας, ενώ ταυ­τό­χρο­να ο Αμε­ρι­κα­νός πρε­σβευ­τής στη Μόσχα ζητεί τη μεσο­λά­βη­ση της σοβιε­τι­κής κυβέρ­νη­σης για την επί­λυ­ση της κρίσης.

Η κυβέρ­νη­ση της Β. Κορέ­ας επι­μέ­νει: Δεν απε­λευ­θε­ρώ­νει τους Αμε­ρι­κα­νούς παρά μόνο αφού η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ομο­λο­γή­σει επί­ση­μα τις εχθρι­κές της ενέρ­γειες και ζητή­σεις συγγνώμη!

Την ίδια μέρα, ο κυβερ­νή­της του «Που­έ­μπλο», δηλώ­νει μπρο­στά στους εκπρο­σώ­πους των μέσων ενη­μέ­ρω­σης ότι η CIA υπο­σχέ­θη­κε πακτω­λό δολα­ρί­ων σ’ αυτόν και τους άνδρες του προ­κει­μέ­νου να φέρουν σε πέρας κατα­σκο­πευ­τι­κές επι­χει­ρή­σεις ενα­ντί­ον της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και της Βόρειας Κορέας.

Καθώς περ­νούν οι μέρες και οι μήνες, οι συγ­γε­νείς των κρα­του­μέ­νων αρχί­ζουν τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες προς την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ για τη στά­ση της, ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση των μελών του πλη­ρώ­μα­τος του «Που­έ­μπλο».

Στις 24 Δεκέμ­βρη 1968 οι κρα­τού­με­νοι απε­λευ­θε­ρώ­νο­νται, ενώ προη­γου­μέ­νως ο εκπρό­σω­πος της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, υπο­στρά­τη­γος Γού­ντ­γουορντ, υπο­γρά­φει την ομο­λο­γία και την αίτη­ση συγ­γνώ­μης που ζητού­σαν οι βορειο­κο­ρε­ά­τες δια­πραγ­μα­τευ­τές. Αμέ­σως μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση, οι Αμε­ρι­κα­νοί απο­κη­ρύσ­σουν την ομο­λο­γία τους, χωρίς βεβαί­ως αυτό να προ­σθέ­τει πολ­λά πράγ­μα­τα στο βαρύ­τα­τα τρω­θέν διε­θνές τους γόητρο.

Η ειρω­νεία είναι ότι δια­τάσ­σε­ται ανά­κρι­ση ενα­ντί­ον του κυβερ­νή­τη του «Που­έ­μπλο» για την ομο­λο­γία του, η οποία δε διέ­φε­ρε ουσια­στι­κά σε τίπο­τα από το έγγρα­φο που υπέ­γρα­ψε το ίδιο το αμε­ρι­κα­νι­κό κράτος!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο