23 Δεκεμβρίου 1968: Τελειώνει η αμερικανοκορεάτικη κρίση για το «Πουέμπλο»

Στις 23 Δεκέμ­βρη 1968 οι αρχές της Βόρειας Κορέ­ας απε­λευ­θε­ρώ­νουν τα 82 μέλη του αμε­ρι­κα­νι­κού κατα­σκο­πευ­τι­κού πλοί­ου «Που­έ­μπλο», το οποίο συνε­λή­φθη στις 23 Γενά­ρη 1968 μέσα στα βορειο­κο­ρε­α­τι­κά χωρι­κά ύδα­τα. Με την απε­λευ­θέ­ρω­ση τελεί­ω­σε και η κρί­ση που ξέσπα­σε μετα­ξύ των δύο χωρών, απα­σχό­λη­σε την παγκό­σμια κοι­νή γνώ­μη για ένα του­λά­χι­στον χρό­νο και έφθα­σε μέχρι … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 23 Δεκεμ­βρί­ου 1968: Τελειώ­νει η αμε­ρι­κα­νο­κο­ρε­ά­τι­κη κρί­ση για το «Που­έ­μπλο».