Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

23 Μαρτίου 1983 Εφιάλτης: «Ο Πόλεμος των Αστρων»

Στις 23 του Μάρ­τη 1983 ο Πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών, Ρόναλντ Ρίγκαν, ανα­κοι­νώ­νει επί­ση­μα το μεγα­λε­πή­βο­λο σχέ­διο που θα μεί­νει στην ιστο­ρία ως «Πόλε­μος των Αστρων». Ηταν μια άνευ προη­γου­μέ­νου πρό­κλη­ση κατά της ανθρω­πό­τη­τας, μια κίνη­ση που απο­κά­λυ­πτε το πρό­σω­πο του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού, των στό­χων και των μεθό­δων του. Σύμ­φω­να με το τηλε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μα του Ρίγκαν προς τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, το σχέ­διο συνί­στα­ται σε «σει­ρά μακρό­χρο­νων προ­γραμ­μά­των έρευ­νας και ανά­πτυ­ξης οπλι­κών συστη­μά­των, με τελι­κό στό­χο την εξά­λει­ψη της απει­λής να δεχτού­με πλήγ­μα­τα από στρα­τη­γι­κούς πυρη­νι­κούς πυραύ­λους». Το σχέ­διο αυτό απο­τε­λού­σε ακό­μη κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση της Διε­θνούς Συν­θή­κης του 1967 περί μη στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης του Δια­στή­μα­τος και της Συν­θή­κης του 1972 για τον περιο­ρι­σμό των αντι­βαλ­λι­στι­κών πυραύ­λων (ΑΒΜ).

Βγαλ­μέ­νο από σενά­ρια επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, το σχέ­διο των Αμε­ρι­κα­νών στη­ρί­χτη­κε στην εγκα­τά­στα­ση ενός γιγα­ντιαί­ου δικτύ­ου επι­φα­νεια­κών και δια­στη­μι­κών σταθ­μών, εφο­δια­σμέ­νων με όπλα ακτί­νων λέι­ζερ, που θα μπο­ρού­σαν, θεω­ρη­τι­κά του­λά­χι­στον, να κατα­στρέ­φουν στο Διά­στη­μα τους πυρη­νι­κούς πυραύ­λους του αντι­πά­λου προ­τού αυτοί πλή­ξουν το αμε­ρι­κα­νι­κό έδα­φος. Επρό­κει­το στην ουσία για ένα σχέ­διο που με την ολο­κλή­ρω­σή του θα έδι­νε στις ΗΠΑ τη δυνα­τό­τη­τα να προ­χω­ρή­σουν στο «πρώ­το χτύ­πη­μα» κατά της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, χωρίς να κιν­δυ­νεύ­ουν από αντί­ποι­να. Ηταν μέρος του γενι­κό­τε­ρου σχε­δί­ου για την «εξα­φά­νι­ση της αυτο­κρα­το­ρί­ας του κακού», όπως χαρα­κτή­ρι­σε τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση και το σοσια­λι­στι­κό σύστη­μα ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

Η ανα­κοί­νω­ση του σχε­δί­ου για τον «Πόλε­μο των Αστρων» προ­κά­λε­σε έντο­νη αντί­δρα­ση σ’ όλο τον κόσμο, που περί­με­νε ότι θα ευδο­κι­μού­σαν οι προ­τά­σεις και οι προ­σπά­θειες της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης για τη δρα­στι­κή μεί­ω­ση των πυρη­νι­κών εξο­πλι­σμών. Επι­φα­νείς Αμε­ρι­κα­νοί επι­στή­μο­νες με δια­κή­ρυ­ξή τους ζητούν να στα­μα­τή­σει η στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση του Δια­στή­μα­τος. Μετα­ξύ των άλλων υπο­γρά­φουν ο διά­ση­μος αστρο­νό­μος Καρλ Σαγκάν και οι βρα­βευ­μέ­νοι με Νόμπελ Χανς Μπέ­τε και Ισι­ντορ Ράμπι. Ο Σοβιε­τι­κός ηγέ­της, Γιού­ρι Αντρό­ποφ, καλεί τις ΗΠΑ να στα­μα­τή­σουν την εφαρ­μο­γή του σχε­δί­ου τους, το οποίο χαρα­κτή­ρι­σε «παρα­νοϊ­κό».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο