Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

24 Αυγούστου 1975: «Εις θάνατον» οι πρωταίτιοι της χούντας

Με την ανα­κοί­νω­ση των ποι­νών τελειώ­νει στις 24 Αυγού­στου 1975 η δίκη των πρω­ται­τί­ων του στρα­τιω­τι­κο­φα­σι­στι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος της 21ης Απρί­λη 1967. Το Δικα­στή­ριο επι­βάλ­λει την ποι­νή του θανά­του στους τρεις αρχι­πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες Γ. Παπα­δό­που­λο, Γ. Μακα­ρέ­ζο και Στ. Πατ­τα­κό, κρί­νο­ντάς τους ενό­χους για τα αδι­κή­μα­τα της εσχά­της προ­δο­σί­ας και της στάσης.
Η δίκη είχε αρχί­σει στις 28 Ιού­λη 1975 σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νη αίθου­σα των Φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού, για λόγους ασφαλείας.

Λίγα λεπτά πριν την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας, ο Παπα­δό­που­λος παίρ­νει το λόγο και δηλώνει:

«Υπήρ­ξα αρχη­γός της επα­να­στά­σε­ως (…). Ως εκ τού­του ανα­λαμ­βά­νω την ευθύ­νη πλή­ρως, δι’ όλους όσοι συμ­με­τέ­σχον εις την εκδή­λω­σίν της και δι’ όσα έπρα­ξαν εντός του πνεύ­μα­τος των δια­τα­γών. Δε θα με ξανα­κού­ση­τε εις το Δικα­στή­ριόν σας. Θα ανα­μέ­νω την από­φα­σίν σας (…)». Δήλω­ση ανα­λή­ψε­ως ευθυ­νών κάνουν στη συνέ­χεια οι Πατ­τα­κός και Μακα­ρέ­ζος, ενώ όλοι οι κατη­γο­ρού­με­νοι δηλώ­νουν: «Γνω­ρί­ζω την κατη­γο­ρία, αλλά δεν την απο­δέ­χο­μαι». Αμε­τα­νό­η­τοι, θρα­σείς, προκλητικοί.

Ενα από τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της δίκης είναι ότι γίνε­ται χωρίς πολι­τι­κή αγω­γή (κατό­πιν αιτή­μα­τος της υπε­ρά­σπι­σης), ενώ οι δικη­γό­ροι των πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών απο­χω­ρούν με δήλω­ση ότι η κατα­δί­κη των πελα­τών τους είναι προαποφασισμένη.

Κατά τη διάρ­κεια της δίκης καλού­νται να κατα­θέ­σουν 65 μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρί­ας και μερι­κοί μάρ­τυ­ρες υπεράσπισης.

Ως μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρί­ας κατα­θέ­τουν όλοι οι πολι­τι­κοί ηγέ­τες με εξαί­ρε­ση τον Α‘ Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη, τον οποίο το δικα­στή­ριο δεν κάλε­σε να καταθέσει.

Στις 23 Αυγού­στου, ο πρό­ε­δρος του δικα­στη­ρί­ου Γιάν­νης Ντε­γιάν­νης δια­βά­ζει την από­φα­ση του δικαστηρίου.

Την ίδια μέρα από κυβερ­νη­τι­κή ανα­κοί­νω­ση δια­φαί­νε­ται ότι οι επι­βλη­θεί­σες θανα­τι­κές κατα­δί­κες θα μετα­τρα­πούν. Ξεσπά θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων από την αντι­πο­λί­τευ­ση. Στις 25 Αυγού­στου ο Κ. Καρα­μαν­λής συγκα­λεί εκτά­κτως το Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο, το οποίο απο­φα­σί­ζει ομό­φω­να να κινη­θεί η δια­δι­κα­σία για τη μετα­τρο­πή της θανα­τι­κής κατα­δί­κης των τριών σε ισό­βια δεσμά.

Στις 29 Αυγού­στου ο Καρα­μαν­λής, μιλώ­ντας σε συγκέ­ντρω­ση 1.000 αξιω­μα­τι­κών, δια­βε­βαιώ­νει για την έκτα­ση των ποι­νών των τριών πρω­ται­τί­ων, δηλώ­νο­ντας: «Οταν ομι­λού­με για ισό­βια δεσμά, εννο­ού­με ισό­βια δεσμά».

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο