Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

25χρονο φλαμίγκο στο Δέλτα του Έβρου

Η μετα­νά­στευ­ση των που­λιών βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη και πλέ­ον στο Δέλ­τα του Έβρου άρχι­σε να αυξά­νε­ται ο αριθ­μός των Φοι­νι­κό­πτε­ρων, τα οποία προ­έρ­χο­νται πιθα­νό­τα­τα από τις περιο­χές αναπαραγωγής.

Κατά τη διάρ­κεια του προ­γράμ­μα­τος παρα­κο­λού­θη­σης μια ιδιαί­τε­ρη έκπλη­ξη περί­με­νε το προ­σω­πι­κό του Φορέα Δια­χεί­ρι­σης, καθώς μετα­ξύ των ατό­μων που κατα­γρά­φη­καν παρα­τη­ρή­θη­κε και ένα Φοι­νι­κό­πτε­ρο με δαχτυ­λί­δι, το οποίο δακτυ­λιώ­θη­κε το 1994 στην περιο­χή της Camargue στην Γαλ­λία την οποία πάνω από 10.000 ζευ­γά­ρια Φοι­νι­κό­πτε­ρα τη χρη­σι­μο­ποιούν για την ανα­πα­ρα­γω­γή τους.

Πρό­κει­ται για την πρώ­τη παρα­τή­ρη­ση του συγκε­κρι­μέ­νου πτη­νού στον υγρό­το­πο και ταυ­τό­χρο­να ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα σε ηλι­κία που έχουν παρα­τη­ρη­θεί και κατα­γρα­φεί στον υγρό­το­πο του Δέλ­τα του Έβρου.

Τα τελευ­ταία χρό­νια κατα­γρά­φο­νται πολ­λά δακτυ­λιω­μέ­να Φοι­νι­κό­πτε­ρα στο Δέλ­τα του Έβρου, λόγω της δρα­στη­ριο­ποί­η­σης του Φορέα Δια­χεί­ρι­σης. Αυτές οι παρα­τη­ρή­σεις δίνουν πολύ­τι­μα δεδο­μέ­να για τα που­λιά, αλλά και για τη μεγά­λη αξία του υγρο­τό­που για την ορνιθοπανίδα.

<p

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο