Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

25 Δεκεμβρίου 1944: Ο «χασάπης» Τσόρτσιλ επισκέπτεται την Αθήνα

Χρι­στού­γεν­να του 1944 στην Αθή­να. Η επί­θε­ση του βρε­τα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού σε συνερ­γα­σία με την ντό­πια αντί­δρα­ση ενα­ντί­ον του λαού της πρω­τεύ­ου­σας συνε­χί­ζε­ται, με στό­χο την εξό­ντω­ση των δυνά­με­ων της Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Η σοβα­ρή κατά­στα­ση που είχε δημιουρ­γη­θεί, οι σημα­ντι­κές εκδη­λώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον ελλη­νι­κό λαό και η κατα­δί­κη της επέμ­βα­σης της Βρε­τα­νί­ας από τη δημο­κρα­τι­κή κοι­νή γνώ­μη των χωρών του εξω­τε­ρι­κού και της ίδιας της Αγγλί­ας προ­κα­λού­σαν πολ­λές ανη­συ­χί­ες στην αγγλι­κή κυβέρ­νη­ση. Γι’ αυτό οι προ­σπά­θειές της να κλεί­σει το «ελλη­νι­κό ζήτη­μα» εντά­θη­καν στο έπακρο.

Στις 25 Δεκέμ­βρη του 1944 ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ, συνο­δευό­με­νος από τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Ηντεν, φτά­νει στην Αθή­να. Την επο­μέ­νη, στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών με την προ­ε­δρεία του αρχιε­πι­σκό­που Δαμα­σκη­νού πραγ­μα­το­ποιεί­ται μεγά­λη σύσκε­ψη στην οποία συμ­με­τέ­χουν αντι­πρό­σω­ποι του ΕΑΜ- ΕΛΑΣ, των αστι­κών κομ­μά­των και της κυβέρ­νη­σης Παπανδρέου.

Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ, χασά­πης του ελλη­νι­κού λαού

Στην εναρ­κτή­ρια ομι­λία του, ο Τσόρ­τσιλ ζήτη­σε να απο­δε­χτεί ο ΕΛΑΣ χωρίς καμιά αντίρ­ρη­ση τους όρους του στρα­τη­γού Σκό­μπι. Αυτή η τοπο­θέ­τη­ση ενί­σχυ­σε την αδιαλ­λα­ξία των εκπρο­σώ­πων των αστι­κών κομ­μά­των. Ολοι ζητού­σαν την άνευ όρων παρά­δο­ση των όπλων και τη διά­λυ­ση του ΕΛΑΣ. Μόνο ο Γ. Καφα­ντά­ρης χαρα­κτή­ρι­σε τον Γ. Παπαν­δρέ­ου ανά­ξιο πολι­τι­κό και υπεύ­θυ­νο για το αιμα­το­κύ­λι­σμα του τόπου.

Ο Γιώρ­γης Σιά­ντος ανα­φέρ­θη­κε στις θυσί­ες και τις υπο­χω­ρή­σεις του ΕΑΜ και του ΚΚΕ για να εξα­σφα­λι­σθεί ομα­λή δημο­κρα­τι­κή εξέ­λι­ξη και παρα­τή­ρη­σε ότι τίπο­τα δεν έχει υλο­ποι­η­θεί απ’ όσα συμφωνήθηκαν.

Η σύσκε­ψη επα­να­λή­φθη­κε την επο­μέ­νη και μετά την από­φα­ση για τη συγκρό­τη­ση αντι­βα­σι­λεί­ας, ο Γ. Σιά­ντος επα­νέ­λα­βε την άπο­ψη του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, ότι πρέ­πει να γίνει κυβέρ­νη­ση πραγ­μα­τι­κής εθνι­κής ενό­τη­τας με πρω­θυ­πουρ­γό πρό­σω­πο κοι­νής εμπι­στο­σύ­νης, στην οποία θα παρα­δώ­σει τα όπλα ο στρα­τός του ΕΛΑΣ. Στη συνέ­χεια πρό­τει­νε ένα σχέ­διο κυβερ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος με τη δέσμευ­ση για τη σύντο­μη διε­ξα­γω­γή δημο­ψη­φί­σμα­τος και εκλογών.

Το ίδιο βρά­δυ, ο Τσόρ­τσιλ, λίγο πριν ανα­χω­ρή­σει, δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους: «Θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με οσασ­δή­πο­τε δυνά­μεις χρεια­σθώ­σι προς τού­το διά να επι­τύ­χω­μεν τον αντι­κει­με­νι­κόν μας σκο­πόν». Πριν από τις δηλώ­σεις, ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας είχε συνα­ντη­θεί με τον Δαμα­σκη­νό, τον οποίο «διό­ρι­σε» αντι­βα­σι­λιά και αυτός με τη σει­ρά του δεσμεύ­τη­κε ότι θα σχη­μα­τί­σει κυβέρ­νη­ση «χωρίς τη συμ­με­το­χή των κομμουνιστών».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

25 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1944 H επι­χεί­ρη­ση των υπο­νό­μων της Αθήνας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο