25 χρόνια από τον βρώμικη ΝΑΤΟϊκή επέμβαση στη Γιουγκοσλαβία: Ο βρώμικος πόλεμος των 78 ημερών που άλλαξε τον χάρτη των Βαλκανίων

Ο δια­με­λι­σμός της τότε ενιαί­ας Γιου­γκο­σλα­βί­ας και το ντό­μι­νο της αλλα­γής συνό­ρων πυρο­δο­τούν και σήμε­ρα αντα­γω­νι­σμούς και αντι­θέ­σεις, κρα­τώ­ντας αναμ­μέ­νο το φιτί­λι μιας νέας σύγκρου­σης Στις 24 Μάρ­τη συμπλη­ρώ­νο­νται 25 χρό­νια από τον βρώ­μι­κο πόλε­μο στη Γιου­γκο­σλα­βία. Από την επί­θε­ση και τους επί 78 μέρες εγκλη­μα­τι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το 25 χρό­νια από τον βρώ­μι­κη ΝΑΤΟϊ­κή επέμ­βα­ση στη Γιου­γκο­σλα­βία: Ο βρώ­μι­κος πόλε­μος των 78 ημε­ρών που άλλα­ξε τον χάρ­τη των Βαλ­κα­νί­ων.