Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

26 Μαΐου 1979: Αρχίζει η γενική επίθεση των Σαντινίστας

26 Μάη 1979: Γενι­κή επί­θε­ση των ανταρ­τών Σαντι­νί­στας ενα­ντί­ον του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος Σομό­ζα στη Νικα­ρά­γουα. Μαί­νο­νται οι μάχες σε διά­φο­ρα σημεία της χώρας, ενώ ο δικτά­το­ρας κατη­γο­ρεί την Κού­βα, τη Βενε­ζου­έ­λα, τον Πανα­μά και την Κόστα Ρίκα ότι ενι­σχύ­ουν τους αντάρτες.

Η επί­θε­ση αυτή ήταν και η τελι­κή, αφού, μετά από σει­ρά νικών των Σαντι­νί­στας, στις 17 Ιού­λη, όταν πλέ­ον οι αντάρ­τες είχαν κατα­λά­βει 30 πόλεις και ένα μεγά­λο μέρος της πρω­τεύ­ου­σας Μανά­γκουα, ο Σομό­ζα εγκα­τα­λεί­πει άρον — άρον τη χώρα.

Στις 19 Ιού­λη, οι Σαντι­νί­στας μπαί­νουν θριαμ­βευ­τι­κά στη Μανά­γκουα. Είναι η δεύ­τε­ρη, μετά το τέλος του Β‘ Παγκό­σμιου Πολέ­μου, νικη­φό­ρα επα­νά­στα­ση στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, μετά την επα­νά­στα­ση στην Κού­βα. Εδω­σε νέα ώθη­ση στα εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κά κινήματα.

Η Νικα­ρά­γουα ήταν μια χώρα, την οποία οι ΗΠΑ χρη­σι­μο­ποιού­σαν από παλιά σαν ορμη­τή­ριο των επεμ­βά­σε­ών τους στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή. Από εκεί ξεκί­νη­σαν οι μονά­δες της CIA για την ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης στη Γουα­τε­μά­λα το 1954, από εκεί ξεκί­νη­σε και η αμε­ρι­κά­νι­κη εισβο­λή στον Κόλ­πο των Χοί­ρων στην Κού­βα, το 1961. Για να έχουν υπό τον έλεγ­χό τους αυτή τη στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας χώρα, οι Αμε­ρι­κα­νοί, επί 40 χρό­νια, παρεί­χαν αμέ­ρι­στη πολι­τι­κή, οικο­νο­μι­κή και στρα­τιω­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη στη δυνα­στεία Σομόζα.

Οι εξε­λί­ξεις του 1979 ήταν το επι­στέ­γα­σμα ενός αγώ­να, που διήρ­κε­σε πάνω από 20 χρό­νια και στον οποίο τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο είχε το Σαντι­νι­στι­κό Μέτω­πο Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης (FSLN), ένα από τα πιο μαζι­κά κινή­μα­τα στη Λατι­νι­κή Αμερική.

Το φθι­νό­πω­ρο του 1978, το FSLN προ­χω­ρά­ει σε εκτε­τα­μέ­νες στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις κατά του καθε­στώ­τος. Μέσα σε λίγους μήνες, αυξά­νει τα μέλη του από 1.500 σε 5.000. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στην πάλη κατά του καθε­στώ­τος Σομό­ζα συσπει­ρώ­νο­νται όλες οι δυνά­μεις της αντι­πο­λί­τευ­σης και η καθο­λι­κή Εκκλη­σία, ενώ και σημα­ντι­κό μέρος της αστι­κής τάξης τάσ­σε­ται κατά του δικτάτορα.

Με τη γενι­κή επί­θε­ση των Σαντι­νί­στας, το Μάη του 1979, ο αγώ­νας μετα­φέ­ρε­ται και μέσα στην ίδια την πρω­τεύ­ου­σα της χώρας, τη Μανά­γκουα, όπου δημιουρ­γού­νται απε­λευ­θε­ρω­μέ­νες ζώνες.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Στη φωτό ο Κάστρο συνα­ντά αρχη­γούς των ανταρ­τών Σαντι­νί­στας, 26 Ιου­λί­ου 1979, Αβάνα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο